Procheti.com

Януари

Януари 2011 г.

Кодекс за социално осигуряване

10 януари

Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за Декември 2010 г.

10 януари

Внасяне от възложителя на дължимите за Декември 2010 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения.

31 януари

Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Декември 2010 г.

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

10 януари

Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Декември 2010 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство.

10 януари

Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Декември 2010 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии” и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи.

10 януари

Внасяне на отнасящите се за месец Декември 2010 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии”:

- лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;

- лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи;

- служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

10 януари

Внасяне от изпращащото ведомство на отнасящите се за месец Декември 2010 г. осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат.

31 януари

Подаване на декларация от самоосигуряващите се лица за промяна на видът на осигуряването за 2011 година.

31 януари

Подаване на декларация от морските лица за промяна на видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход за 2011 г.

Закон за здравното осигуряване

10 януари

Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Декември 2010 г.

10 януари

Внасяне от възложителя на дължимите за Декември 2010 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения.

10 януари

Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Декември 2010 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ.

10 януари

Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Декември 2010 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона).

10 януари

Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Декември 2010 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност.

31 януари

Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Декември 2010 г.

31 януари

Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Декември 2010 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание.

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

31 януари

Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС” върху начислени през месец Януари 2011 г. възнаграждения, отнасящи се за положен труд през месец Декември 2010 г., които не са изплатени до края на месец Януари 2011 г.

Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

10 януари

Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Декември 2010 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ.

20 януари

Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Декември 2010 г.

20 януари

Подаване от НОИ на:

- декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и

- декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване

с данните за месец Декември 2010 г.

31 януари

Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Януари 2011 г. задължителни осигурителни вноски. и/или вноски за фонд „ГВРС”.

31 януари

Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Декември 2010 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване - лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона.