Procheti.com

ВЪПРОСНИЦИ ЗА ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА

Обществени науки
Реферати | Психология |
Свали
Брой страници : 44

Чувствителността на теста е 87%, а специфичността му достига 82%. Недоловени с теста остават неврозите със сексуални разстройства без обща невротична сим¬птоматика. Високи са и показателите за вътрешната консистентност на теста. От икономична гледна точка методът е твърде из¬годен, като се има пред вид, че попълването на въпросника не отнема повече от 10 минути на пациента, а времето за оценка на резултата с помощта на съответни шаблони е не повече от ми¬нута, като тази процедура се извършва от технически помощник. Авторите са установили високи корелации на резултатите от теста с ММQ на Еуsenck - 0,85 за соматичните оплаквания; 0,70 за психичните оплаквания и 0,82 за общата стойност на теста.