Procheti.com

Управление на пазарните рискове

Обществени науки
Курсови работи | Финанси |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 71

Настоящето изложение има за цел да представи в най-общ план техниките за управление на лихвения риск и неговото влияние върху експозициите на банките. Съществуват много методи за идентификацията и измерването на лихвения риск, като се започне от най-простите таблици за падежите и промените в цените и се стигне до сложни статистически методи за динамично моделиране, включващи предположения за поведението на клиентите на банката в зависимост от промяната на лихвеното им обкръжение. Някои от тях се използват за измерването на лихвения риск, както от гледна точка промяна на приходите, така и на икономическата стойност на експозициите на институцията. Характерно е, че някои от методите обхващат само част експозициите, докато други притежават цялостен обзор върху тях.