Procheti.com

Файлове от Транспорт

Общо 4
Обществени науки
 • Определяне на координатите на кораба и поправката на компаса по астрономически способи

  Нека да определим координатите на светилото C. Прекарваме неговия вертикал ZCn. Неговите координати са две  A и h. ·        A – азимут или дъгата от истинския хоризонт м/у меридиана на наблюдателя и вертикала на звездата ·        h – височина или дъгата, ъопветстваща на цетралния ъгъл от истинския хоризонт до самата звезда – когато е в/у меридиана на наблюдателя е стигнала своя максимум.
 • Национален транспортен пазар

    Ниската степен на конкуренция вътре в железницата с нейния монопол е обект на дискусия за формиране на пазар за ЖП транспортни услуги. Стратегическа цел е ЖП транспорта да повеши интермодалната си конкурентноспособност Обективните реалности изискват либерализация, съобразена с регионалната специфика като ЖП пазар на международни интермодални превози на базата на евроинтеграционните и глобализационни процеси. Товарните транспортни услуги могат да се характеризират като пазар с излишък на предлаганите в количествен аспект и с качество не достигащо адекватно на търсенето Тенденции в количественото развитие на товарния транспорт: Относително стабилизиране в краткосрочен и средносрочен план и намаляване в дългосрочен план на масовите товари
 • Транспортна логистика

  автомобилен транспорт – основният транспорт който се използва във фирмите. Причините поради който се използва е неговата маневреност и гъвкавост, а също така и високоата скорост на доставка. Ниски разходи на манипулационни дейности, възможност за доставка от врата до врата, възможност за транспортиране на товари в зарлично физическо състояние, фасофки, разфасофки, независим от графика за движение. Недостатъци – високи експлоатационни разходи, зависимот от климатичните условия, от състояние на пътна инфраструктура. Воден  транспорт – морски, окоеански, речен. Възможност на превоз на много обемни товари. Използват с еразлични видове транспортни средства – кораби, танкери, баржи. Основно се използват за превоз на руди, насипни материали, петрол, контейнери с разлини товари. Основното му приемущество е ниската цена, възможноста да се превозват товарите на големи разтояния. Основният недостатък е високата цена за обслужване на пристанищата и високи цени на товаро-манипулационна дейност.
 • Международният транспорт в контекста на световното стопанство

  При определянето на пазарна ориентация се анализира положението вътре в железниците в държавата и организационното преструктуриране на железниците. При развитието на железниците, тенденциите са към високоскоростни влакове и комбинирани превози. Извършена е приватизация и са създадени нови форми на организация. Финансирането на проектите от трансевропейската мрежа се реализират в съответствие с изискванията на ЕС в пред присъединителния етап, на база разработени стратегии се изготвя за всеки проект, финансова схема на основата на възможните източници на финансиране (заеми, безвъзмездни помощи от ЕС, средства от националния бюджет и концесии). Изграждането на транспортна инфраструктура се финансира от заеми и безвъзмездни помощи и съфинансиране от държавни помощи.  Рехабилитацията и изграждането на субструктури се финансира от концесии. Държавно гарантирани заеми от международни финансови институции се уреждат в съответната нормативна уредба за реда за приемане на задължения от държавата по кредитни и гаранционни споразумения с външни кредитори. За получаване на помощи от ЕС се подават заявления съобразно определените за това процедури