Procheti.com

Файлове от Строителство

Общо 14
Обществени науки
 • Газопроводи. Общи сведения и експлоатация

  Когато в САЩ са открити няколко много големи месторождения на газ (Панхендл, Монро и др.), запасите на които се изчисляват на много милиарди кубически метра, възниква и въпросът за по широкото му използуване чрез транспортиране в различни райони с газопроводи. За транспортиране на газа на големи разстояния започват да се строят специално оборудвани магистрални газопроводи с дължина над 1000 km и диаметър на тръбите от 300 до 1000 mm, а в последните години и над 1000 mm. За транспортирането на газа от магистралните тръбопроводи до по-малките потребители се използуват газопроводи с неголям диаметър (100-200 mm), а за снабдяването на жилищните сгради и др. много малки потребители се използуват тръби с още по-малък диаметър.
 • Циркулационни помпи за водни отоплителни инсталации

  Монтажът на помпите се извършва върху предварително подготвен фундамент. Широчината и дължината на фундамента трябва да бъдат по-големи от съответните размери на фундаментната рама на помпите. За да се осигури безшумност при работа на помпите и да се изолират евентуално появили се вибрации, те се монтират върху безшумни фундаменти (фиг.4). Фундаментът е изолиран от пода с корков пласт и пясък
 • Курсов проект по пътища

  Брукнеровият полигон представлява линия на земните маси и служи за разпределението им по дължината на пътя. Притежава някои свойства: 1. Линията слиза при насип и се изкачва при изкоп. 2. Екстремните стойности се получават при смяна на вида на земните работи. 3. Линията завършва най-често над или под нулевата линия, което означава че обектът завършва с излишни почви (складират се в депо) или съществува недостиг на почви ( заем). 4. Стръмното слизане на линията означава, че за къси участъци са необходими големи насипни количества и обратно. 5. Ординатата на коя да е точка от Брукнеровия полигон показва обема на изкопи или насипи от началото до точката. Разликата между ординатите на всеки две точки означава количеството земни маси между тях.
 • Курсов проект по пътно строителство

  Вертикалната равнина пресича земната повърхност в права наречена теренна линия и повърхността на пътя при готова пътна настилка – нивелетна линия. Тези две линии се получават след като се нанесат съответно теренните и нивелетните коти. Разликата между тези два вида коти за едно и също сечение се нарича работна кота
 • Организация и управление на строителна фирма

  Системите за управление от административно организационен тип представляват обект на нашето внимание. Те се обуславят от наличието на колектив от хоро в съвкупност с техника и технологии, на които е възложена определена, предварително зададена цел. По своята същност тези системи се характеризират като твърде сложни, големи и трудно управляеми. Поради наличието на субект /човек/ не се подават на строго описание, винаги се изграждат като автоматизирани системи, при които правото да взима решения се възлага на човека ръководител, който винаги има повече от една крайна цел. За по висока прецизност във взимането на решенията ръководителят използва компютърни системи за анализиране на информацията  и варианти на организация
 • Особености на строителния предприемачески процес

  Това изискване се отнася не само за фазата на основаване на предприятието, но и по време на целия му жизнен цикъл. В най – тесен смисъл под предприемачество се разбира система на стопанисване и управление, основана на иновацията и риска,чиято цел е получаване на предприемаческа печалба. В широк смисъл предприемачеството се определя като специфичен фактор на общественото възпроизводство, който осигурява необходимата динамика във възпроизводствения процес чрез създаване на нови, по- ефективни комбинации на факторите на производство / земя, труд, капитал, идеи, информация, бизнес мрежи/ . Не всеки бизнес обаче е предприемачески. За да бъде предприемаческо предприятието трябва да създава нещо ново и различно от досега съществуващото, да се организира по различен, по-продуктивен начин
 • Плюсове и минуси при ново строителство

  Защо има търсене за покупка на имоти "на зелено", т.е. преди завършване на грубия строеж? В основата е завишеното търсене на новопостроени жилищни, търговски или офис-площи, при което почти не се намира предлагане за обекти в нови напълно завършени сгради. От друга страна, договарянето преди завършването на имота може да се използва като защитен механизъм срещу покачване на цената му в резултат на поскъпване на строителните материали, инфлацията или завишеното платежоспособно търсене. А защо не и в резултат на присъединяването ни към европейската общност? Не е за подценяване и фактът, че при незавършеното строителство обикновено се договаря разсрочено плащане, а довършителните работи са по желание на купувача. Заедно с това много банки, особено ако с тях няма постигната договореност от строителя, отказват отпускане на кредит преди достигната определена степен на завършеност на сградата
 • Еднопосочно армирани полета

  Материали:      Бетон В15      Надлъжни армировка АIII      Напречна армировка АI -          за стремена