Procheti.com

Статистика

Обществени науки
Реферати | Статистика |
Свали
Брой страници : 5

В психологията моделирането се използва за опознаване изучаване на процесите в една личност или множество от такива, обединени в по-големи групи. Всеки психолог, педагог или социолог в своята експериментална работа може да използва кол. методи (динамични, статични, вероятностни и статистически). - Детерминирани методи (динамични и статични)- методи, които използват величини с помощта на които се измерват признаци и показатели, които имат точно определени прояви. Динамични методи са тези, които се променят в зависимост от времето. Статични са тези, които използват величини и показатели, които не се променят в даден разглеждан момент.