Procheti.com

Файлове от Статистика

Общо 7
Обществени науки
 • Статистика

  В психологията моделирането се използва за опознаване изучаване на процесите в една личност или множество от такива, обединени в по-големи групи. Всеки психолог, педагог или социолог в своята експериментална работа може да използва кол. методи (динамични, статични, вероятностни и статистически). - Детерминирани методи (динамични и статични)- методи, които използват величини с помощта на които се измерват признаци и показатели, които имат точно определени прояви. Динамични методи са тези, които се променят в зависимост от времето. Статични са тези, които използват величини и показатели, които не се променят в даден разглеждан момент.
 • Статистиката като наука

  Единичните процеси са детерминирани. Масовите процеси обхващат множество единици, множество случаи или събития или имат многократно повторение във времето. Те са подчинени на закономерности, които могат да се проявят само в рамките на масовото явление (процес) и никога чрез отделния елементарен случай в този процес. Проявяват се в обща тенденция с по-големи или по-малки колебания. Те имат вероятностен характер и са характерни статистически закономерности. Обект на изучаване от статистиката са масовите процеси и явления, а неин предмет са статистическите закономерности, проявяващи се в масовите явления.
 • Статистиката като наука и практика

  Първоначално статистиката възниква като наука за държавата (население, религия, армия, национално стопанство и други). Съществуват и други предположения за произхода на думата „Статистика”. Но за първи път тя е употребена от немският учен Годфрид Ахенвал, и затова той се смята за баща на статистиката. - Статистически метод съвкупност от способи и похвати за събиране, обработване и изследване на статистическите данни.
 • Статистическа закономерност

  Предмет на статистиката – това са статистическите закономерности. Статистиката като наука изучава количествената страна на масовите явления и процеси, в неразривна връзка в тяхната качествена определеност, в конкретни пространствени и времеви граници, с цел установяване на закономерностите в тяхното състояние и развитие. Стат. Като теория е наука която дава знания за това как систематизирано и правилно да се изучават масовите явление, как да се установяват стат. Закономерности, т.е как да се извършат стат.
 • „Статистика в икономиката и управлението”

  При случайните процеси зависимостта е вероятноста/стохастична. Това означава, че за дадено означение на х не можем да намери точно значение на у, а само разпределението на у. Или за едно значение на х, можем да имаме няколко значение на у. Схематично тази вероятностна зависимост може да бъде представена по следния начин. Когато тя е най-тясна (най-силна), казваме, че имаме фукнционална зависимост. Когато зависимостта е възможно най-слаба (най-широка), казваме, че имаме независимост.
 • Преброяване

  По препоръка на ООН след 200 година в повечето страни са проведени преброявания, част от които са субсидирани от ООН. От началото на съвременните преброявания до сега в света са проведени над 2000 преброявания. Организирането и провеждането на едно преброяване и съпътстващите го дейности по обработка и публикуване на информацията е сложно, трудоемко и скъпо струващо държавно мероприятие. Заради това преброяванията не се провеждат регулярно във всяка държава, а правителствата избират най-подходящите за страната дати, години и програми.
 • Влияние на обема на потребителските кредити ,инфлацията и безработицата върху лихвените проценти по време на световна икономическа криза

  Отражението на финансовата криза, намира израз и по банковите кредити в България още в края на 2007 г. и началото на 2008 година. Увеличенията на лихвите по заемите за крайните клиенти у нас започнаха от началото на септември 2007 г. Впоследствие със задълбочаване на проблемите навън, откъдето българските банки купуват пари, през пазара преминаха няколко вълни на увеличения на лихвите по кредитите. Лихвеният процент играе важна роля в икономиката , той влияе многопосочно на икономическия живот и практически засяга всеки човек и всяка фирма, а също и дейността на държавата. В този смисъл лихвеният процент играе особено голямо значение в условия на криза или влошена икономическа конюнктура в страната.