Procheti.com

Файлове от Статистика

Общо 3
Обществени науки
  • Ролята на статистиката в организацията на обществото и управлението на държавата. Формиране на националното сметководство

    ·                   През 5 в. пр. н. е. Се появяват статистически данни и справочници в Древен Рим и Древна Гърция. Римляните са достигнали много високо ниво на държавно устройство и имат много добри систематични статистически справочници. Първите са създадени по времето на Октавиан Август през 73-14 г. пр. н. е. Тогава все още не можем да говорим за статистиката като за наука, а по-скоро за описателна статистика, данни за дадени икономически параметри (демографски данни и др.). Развитието на статистиката много зависи от развитието на съответното общество, тъй като обществото се нуждае от информация/ данни при вземане на решения.  Когато развитието на обществото не е на висота, тогава и статистиката не се развива добре (например през Средновековието).
  • Формули по статистика

    1.2.1.   Относно разлика между два относителни дяла. 1.2.1.1.        При големи извадки (n1 ≥ 30 и n2 ≥ 30): където р1 е относителният дял, получен от данни на първата извадка; р2 е относителният дял, получен от данни на втората извадка; q1 = 1 – p1; q2 = 1 – p2 ; n1 и n2 са съответните обеми на двете извадки.   1.2.1.2.        При малки извадки (n1 < 30 и/или  n2 < 30):
  • Въведение в статистиката

    Обект на изследване – статистистическата съвкупност , т.е. елементи от един и същи вид, наричани стататистически единици. Тези единици могат да бъдат физически(членовете на семействата),  сложни(съставни), прости, прекъснати(заемат формата на съда, в който са сложени) и непрекъснати; Статистически признак (статистическа променлива) -  делят се на 2 основни групи: 1.метрирани (количествени) – техните значения се записват  с числа, характеризиращи количествени различия – пр. ръст 2.неметрирани -  техните значения се записват с числа, които НЕ характеризират количествени различия, пр. фак. номер или ЕГН Метрираните биват прекъснати – приемат изолирани значения в даден интервал, пр. брой на лицата в домакинсвото(няма лице и половина) и непрекъснати – приемат безброй мн. значения в рамките на даден интервал. Статистиката изучава признаците като прекъснати, а непрекъснатите ги прекъсва(пр. пренабрегва месеци, стотинки и изучава години, левове) Неметрираните признаци имат значения, които обичайно се описват с думи, пр. образование, пол, вид дейност. Признаците биват още постоянни – пр. месторождение, и променливи – пр.възраст Признаците биват факторни и резултативни – често това деление е относително Има разлика м/у признака(пол) и неговото значение(мъж, жена)!