Procheti.com

Файлове от Статистика

Общо 5
Обществени науки
 • Критерии за оценяване

  В Англия епохата на търговския капитализъм започва да се развива чрез т.нар. навигационен акт на Кромуел от 1651 г. Той се основава на няколко пункта: - Корабоплаването около Англия и английските колонии трябва да се извършва с английски кораби. - За такива да се считат само произведените в Англия, капитанът и ¾ от екипажа да са английски граждани. - Европейските стоки да се превозват в Англия само с английски плавателни съдове или с кораби на държавите производителки на тези стоки. Навигационният акт на Кромуел допринася за насърчаване и развитие на ан-глийското корабоплаване, за разрастване на производството на кораби в Англия и приток на ценности към Англия. Затова тя се нарича ,,корабостроителницата на света“.
 • Индекси и индексен факторен анализ

  Множествените индекси измерват относителните изменения във времето на сложни явления или влиянието на отделните фактори предизвикали тези различия. Те характеризират съвкупности, които включват в себе си подсъвкупности. Според функцията си множествените индекси биват синтетични и аналитични. Първите обобщават единичните относителни различия за да се измери средното относително различие, характерно за цялата съвкупност. Вторите разчленяват изменението на явлението – резултат на отделни негови факторни компоненти. Това разчленяване се нарича Индексен факторен анализ. 
 • Изглаждане на динамични редове

  Разгледаните дотук частни метода се използват само в определени случаи. Единият, когато тенденцията на развитие следва аритметична прогресия и другията, когато тенденцията на развитие следва геометрична прогресия. Аналитичния метод е приложим във всяка ситуация при изглаждане на динамични редове. Няма ограничения за неговото приложение за изглаждане, затова той е известен още като универсален метод за изглаждане на динамични редове. При него изследваното явление се разглежда като функция от време. Тази функция се конкретизира в зависимост от формата на тенденция на развитие.
 • Статистическо разсейване

  В случая става дума за статистически характеристики за формата на дадено едномерно разпределение по отношение на страничната изтегленост и връхната източност. Тези статистически характеристики са известни като коефициент на асиметрия и коефициент на ексцес Коефициентите на асиметрия са статистически характеристики за формата на разпределението по отношение на страничната изтегленост . Те дават отговор на въпроса дали изследваното разпределение е симетрично или асиметрично. При симетрично разпределение коефициентите на асиметрия са равни на нула При асиметрично разпределение коефициентите на асиметрия са различни от нула(положителни или отрицателни числа); Един възможен подход за изчисляване на коефициентите на асиметрия е съотношението между средната аритметична,медианата и модата
 • Абсолютни и относителни статистически величини

  Тъй като получените статистически величини са оценките на някакви параметри на една съвкупност, то те имат определен конкретен числов израз. Например при изследване на заетостта и безработицата абсо­лютните данни за заетите лица, съдържащи се в публикацията на НСИ от декември 2000 г. е 2735.5 хил. което е статистическата величина, характеризираща заетостта в страната, а посоченото число е пет цифрено. Аналогично бихме могли да представим отчета на една тър­говска фирма в края на годината, като резултат от анализа на дейността. Стойността на продажбите възлиза на 500 хил. лв. при чи­сленост на персонала 40 души, стойността на краткотрайните активи 800 хил.лв., дълготрайни материални активи 60 хил.лв. От посочените примери е видно, че абсолютните статистиче­ски величини се свързват с конкретна статистическа съвкупност и характеризират нейните особености и различия в резултат на проведено статистическо изследване. Видове абсолютни статистически величини Обеми - това са брой на единиците, които съставят една статистическа съвкупност. Такъв вид статистическа абсолютна величина е броят на библиотеките в страната през 2005 г. 7283 броя; също така обемът на произведените автоматични перални от фирма "X" за 2006 г. - 862 броя.