Procheti.com

Файлове от Социология

Общо 31
Обществени науки
 • Същност, характерни черти и компоненти на маргинална група”

  Икономимеската маргинализация означава отнемане на икономически възможности, а от там и автоматично включване на социални механизми на отхвърляне. Или обратното - неприемането на групи и общности в социума, което води до тяхната икономическа маргинализация и от там социално изключване. Съществува и процес на автомаргинализация или самоизключване от социума. Това може да се дължи на лични мотиви, психологически или социални причини. Маргинализацията може да произтече и поради несъвместимост с официално приеманата идеология.
 • Количествените методи в социологията

  Количествените изследвания като правило се базират на големи извадки от респонденти. Информацията бива обработвана с помощта на добре разработени статистически техники чрез съответните ком¬пютърни програми. За тези изследвания е характерна голяма специ¬ализация в рамките на съответните фази - едни лица са ангажирани за концептуалната и методологическа рамка на проекта, други ръ¬ководят и извършват полевите работи, трети се занимават с обра¬ботка на данните и пр. По тази, както и по причина на големия им мащаб, тези изследвания се характеризират с дистанцираността на изследователя от респондента. Тяхната комуникация става индирек¬тно, чрез изследователските инструменти и залегналите в тях въпро¬си и променливи.
 • Идентичност и глобализация

  Грешно е да се слагат толкова много страни под един знаменател и да се определят като „етнос“, защото този термин събира в себе си група от хора, членовете на която се идентифицират един с друг въз основа на действително или предполагаемо общо наследство - биологичен произход, история, раса, родствени връзки, религия, език, култура, територия, националност или външен вид. Тази грешка допуснаха и от Националния статистически институт през 2011 в онлайн анкетата за пробно преброяване, като определиха американците и африканците като „африкански“ и „американски“ етнос.
 • Урбанизация

  Характерна черта на процеса е нарастването на броя и концентрацията на населението в големи и свръх големи градове. През 1980г в света има само два милионни града, през 1900г. те са 12, а днес над 350. В началото на ХХІ век в милионните градове живее над ½ от градското население и над 25% от цялото население на Земята. В милионните градове живее значителна част от населението на много страни. Така например в Мексико сити живеят 27% от жителите на Мексико, а в Буенос Айрес – около 36% от населението на Аржентина. Тази концентрация на хора влияе върху прираста на населението в най-големите градове и върху тяхната площ. През последните 20 години се наблюдава намаляване на темповете на прираст на населението в мега-градовете, което се дължи на затрудненията в живота на хората, предизвикани от пренаселването на ограничената им територия.
 • ПОДГОТОВКАТА НА СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ВЪВ ФРАНЦИЯ:МЕЖДУ НАЦИОНАЛНАТА СХЕМА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА

  Известният фенски социолог Емил Дюркхайм пише през 1893г. ,,За разделението на социалната работа’’, той се е тревожил преди всичко от възможността разтящата диференциация и спрециализация на индивидите да престане да провежда компесаторно солидарност и да отключи състочние на аномисия,т.е да се превърне в източник на социална дезинтеграция и да последва разпад на социалната връзка.
 • Пол и професия : възножности и ограничения

  Интересът ми към темата беше пробуден не толкова от факта, че съм жена и искам да покажа превъзходството си над другия пол, а от това че времето ни е време на бързите обороти. Досегашните стари схващания за ролите на мъжете и жените  са преобърнати почти на 180° в сравнение със тези на бабите и дядовците ни. Но това е въпрос за възгледите на съвремието.
 • Социология, социални науки и социални факти

  Във всяко общество има определена група явления, различаващи се по ясно очертани признаци от онези,които другите науки за природата изучават.Един ред от факти,които имат изключително специфични характеристики,те се състоят от външни за индивида начини на действие,мислене и чувстване,притежават принудителна власт,по силата на която се налагат над него.Това са социалните факти.Субстрат на социалния факт не е индивидът,а обществото,било то политическо в неговата цялост или някоя от отделните групи,които то включва-професионални корпорации,политически и религиозни школи и т.н.
 • Гражданското общество

  Приемат се като задължение на държавата, не се приемат като частни блага, а се приемат за публични. Дори бизнесът разчита на тях за справяне в конкурентните условия, разчитайки на държавни субсидии и гаранции, прехвърляне на държавни функции, обекти за приватизация от публичната сфера
 • Културната среда на социално ориентираното предприемачество

  Новото предпричтие има идея.То може да има продукт или услуга.То дори може да има продажби, чийто обем понякога е доста съществен.То без съмнение има разходи .И може да получава приходи ,че дори и печалба.Това което няма е "стопанската организация"- жизнено,действащо,организирано "настояще", в което хората знаят накаде вървят,какво трябва да правят и какви са или какви трябва да бъдат резултатите.Но докато новото предприятие не се развие в нова стопанска организация и не се установи, че тя е "управляема", то няма да оцелее независимо от това,колко блестяща е предприемаческата идея, колко пари привлича, колко добри са неговите продукти  или дори колко голямо е тяхното търсене.
 • Социално – икономически и културни региони на Турция

  Турция е планинска страна със средна надморска височина 1130 м. Планинска система от Алпо – Хималайската орогенеза, отличаваща се с типична дивергентност, обхваща Турция от север и юг. На север се простират Понтийските планини (най – висок е вр. Качкар – 3937м.), а на юг Торосите (Таврите) – Ликийски Тавър, Килийски Тавър, Големият арменски Тавър, Агръдаа (вр. Бююк Агръ – Голям Арарат – 5122 м.). Това са високи, труднодостъпни планински вериги, спускащи се стръмно към морското крайбрежие. Средната височина на Понтийските планини надхвърля 1500 м. , на Таврите 2000 м. , а планинския масив на Агръдаа – на границата с Ирак и Иран е над 4000 м. Между дивергентните младоалпийски планински вериги се простира типичен междинен масив – Анадолското плато със средна надморска височина 800м