Procheti.com

Файлове от Социология

Общо 15
Обществени науки
 • Цялостна характеристика на правителството на Бойко Борисов

  След като в България успешно със старанието на мнозина бе разбит така обругаваният двуполюсен модел, който бе един модел на честно състезание между чистите визии на ляво и дясно, в България се отвори едно широко популистко блато. Това блато, като всяко друго има склонност да поглъща и да ражда отровна растителност. Не мога да се учудя, че при неговото наличие, се създава партия след партия. Разбира се, че партията на Бойко Борисов е в повече. По-същественото обаче е не, че тя е още една измежду партиите, а че е може би единствената, която практически по всички правила не би следвало да се нарече така. Тя няма визия, няма проект за бъдещето на обществото. Не е ясно вляво, в дясно или в центъра е. Няма позитивна визия за страната, няма електорат, няма същински структури на обществено ангажирани хора. Има от една страна своя малобройна клиентела преди всичко от хора, свързани със структурите на сивата икономика и един широк фенклуб. Това не може да бъде наречено партия, според мен.
 • Кое се помни по- добре думи или картинки

  За изследването на зрителната памет са използвани два бели листа формат А4 (21 см х 29,7 см). - На първия лист са изборени 12 думи с шрифт Arial, размер 14, с главни букви без допълнително оформления ( без наклонение, подчертаване или удебеляване). Думите са съществителни имена от неспециализирания език, неоказващи емоционално въздействие. Те са с дължина от 4 до 8 букви и са разположени хоризонтално на листа като са отделени със запетая една от друга и не следват определена последователност. - Втория лист съдържа всички 12 думи от първия, но са добавени и нови 8 думи със същите параметри.
 • Оценка на социални факти и формиране на мнение

  В началото на всяко изследване стои изследователският проблем и поставянето на въпросите. След това социологът преглежда наличните данни в областта или всякакви подобни изследвания, които могат да му бъдат полезни, за да формулира ясно изследователския проблем. На този етап представите за същността на проблема могат да се превърнат в хипотези, които след това да бъдат подкрепени или опровергани от емпиричните данни. На следващия етап от изледвателския процес социологът трябва да изработи изледователски план за събиране на данните, като използва разнообразието от изледователски методи.
 • Що е секта ?

  Сектата е неформална религиозна фанатизирана организация,в която под прикритието на дадена религиозна парадигма се преследват значими цели за определени обществени среди,недостижими с обикновенните средства за съответните участващи в производството на политически продукт.С други думи сектата е параван,прикритие на агресивни социални общности,които все още не разполагат или не биха могли легално да разполагат със собствен морален авторитет и достатъчен публичен политически ресурс,за да играят самостоятелна роля в обществения живот.
 • Що е секта ?

  Разбира се,тези движения,оспорващи канона,възникват много често и преди всичко в период на овществена,а следователно и на религиозна криза:дълбокото социално неравенство,пораждащо мизерия,изключителната жестокост на войната,последствията и травмите,които тя причинява,водят до въпроса,защо не съществува “видимо” целебно средство,тъй необходимо.Така в повечето случаи сектанските течения имат апокалиптична или месианска окраска и възвестяват ”близкия” свършек на света,нещо което официалната църква предпазливо оставя на неведомите намерения на Бога.
 • Фактори определящи избора при покупка на вино Шардоне Търговище

  Резултатите показват, че трябва да се приеме за вярна алтернетивната хипотеза и да се отхвърли нулевата. Това означава, че има връзка между мястото, от където се закупува вино Шардоне Търговище и повода, че се закупува за подарък. Когато се закупува за подарък хората предпочитат да закупят виното от специализиран магазин. Основание за този извод ни дава равнището на значимост на хи квадрата на Пирсън, който е 0,0001 при изследването за специализирания магазин и е по-малък от грешката а=0,05. Коефициентът на Крамер – 0,684 показва, че връзката между двете променливи е силна защото е между 0,3 и 0,7. Освен това този коефициент е статистически значим, защото неговото равнище на значимост е 0,001 и е по-малък от грешката 0,05.
 • Представително социологическо изследване на варненското население

  Чрез тези въпроси се цели да се извлече информация от общ характер за това как живеят хората, доволни ли са от начина си на живот, дали биха го променили ако могат и пр. Някои от въпросите извличат информация за демографския статус, социалното положение, други предполагат мнение и оценка от страна на анкетираните.
 • Варненци за себе си и за властта

  При работата си със следващото гнездо-191(секция 250) ние успяхме да осъществим контакт с един от членовете на домакинството на титуляра(бл131 вх.02 ет.01 ап. 028). Мъжът който ни посрещна ни обясни, че търсеното от нас лице е неговата майка, но в момента не си е вкъщи. След като му обяснихме същността на нашата работа той ни даде подробна информация за нейните ангажименти. Насрочихме среща за следващия ден, но при повторното си посещение ние получихме отказ от жената титуляр.
 • Изследване по теста на Д. Кейрси

  Особен интерес представлява теорията за квадрaт като социално-психологически единици, определящи хронологията на социалния прогрес и основния механизъм за развитие на човечеството. Според В.В. Гуленко съществуват четири фази в динамиката на интертипните отношения между хората. Първата – свързана е с възприемането на човека и общото впечатление от него. Втората – най-творческа тъй като при нея се съгласуват гледните точки на партньорите и възможностите за съвместни решения.Третата – пренася центъра на взаимоотношенията към възприемането на партньора отблизо. Четвъртата – укрепват се отношенията и взаимноудовлетворяващите роли. Тези четири фази дават възможност шестнайсетте социотипа да се групират въз основа на общото съдържание на всяка в групи по четири социотипа, наречени квадри.
 • Употребата на наркотици сред младите хора

    1.Според по-голяма част от обществото употребата на      наркотици е порок,който пречи на развитието на млдежите    2.Проблемът има широка популярност и важност сред хората    3.Повечето граждани са запознати с последствията от употребата на наркотици    4.Най-голям процент сред противниците на употребта на наркотици е сред по-възрастното население    5.Голяма част от хората смятат.че институциите не работят достатъчно по разрешаването на проблема.    6.Малка част от хората оправдават употребата на наркотици като стредство за развлечение