Procheti.com

Файлове от Социология

Общо 59
Обществени науки
 • Социологически направления

  Постига се чрез усъвършенстване на всички видове отношения, чрез изграждане на хармония между отделната личност и обществото. Прототипът на такова общество е религиозното семейство от християнски вид; б) Не се отрича ролята на икономиката в развитието на обществото. Тя обачеима подчинено значение по  отношение на духовните фактори. Един от представителите на това направление проф. Ганчо Пашев(1885 - 1962) специално изучава ролята на собствеността в социалния прогрес. Неговият анализ установява, че съществува неравномерност в ползването й, което е източник на противоречия между класи и групи.
 • Направления в социологията

  Прониква в България под формата на фройдизъм. Главните му тези се свеждат до следното: а) Човешката психика е двойнствена. Съставена е от съзнателно и несъзнателно начало или инстинкти, които се намират в непрекъснато противоречие. Доминиращо значение в човешкото поведение имат инстинктите; б) Обществото е сбор от групи индивиди, които притежават сродни биологични инстинкти, осъществяващи психично – социални връзки. Неговото развитие е обусловено от инстинктите. Инстинктът, който регулира икономическото развитие, е този за самосъхранението или страхът.
 • Поява и развитие на субкултурите

  Този процес на културно присвояване често може да доведе до смъртта или еволюцията на субкултурата, докато членовете ѝ възприемат нови стилове, чужди за доминиращата култура. Пример за такова присвояване е субкултурата на пънка във Великобритания, чиито отличителен (и първоначално шокиращ) стил на обличане е набързо присвоен от масовата, пазарна мода след като медиите започват да се интересуват от субкултурата. Този цикличен процес осигурява постоянен поток от стилове и идеи, които могат да бъдат присвоени от доминиращата култура с комерсиална цел.
 • Същност на социалната работа

  Социо-афективната функция на ръководство на една група е феномен,чието значение не винаги е оценявано в необходимата степен.Тук се имат предвид влиянията и резултатът от избора на един или друг стил на управление или ръководство на групата върху нейното афективно развитие и емоционален климат.Взаимоотношението между ръководството на групата и нейните членове,между самите членове,нагласите към външното влияние,другите групи и пр. е в много голяма степен зависимо от  стила на това ръководство.Управленският стил намира израз в емоционалния спектър провокирайки чувства като принадлежност към цялото,удовлетвореност,удоволствие,близост,загриженост за другия,отзивчивост или страх,потиснатост,агресия,напрежение,съперничество, враждебност и др.
 • Лидери и феномени в малката група

  Ръководството на всяка група е съществен фактор за начина на нейното функциониране.Обикновено,когато се наблюдава и анализира ръководството на групата се имат предвид две негови основни функции-социо.операционална и социо-афективна.     Социо-операционалната функция се реализира от управлението като техника за организиране и изпълнение на определени задачи и постигане на определени цели.Тази функция определя продуктивността на групата,т.е. при анализа се отчита в каква степен този начин на ръководство осигурява продуктивността на групата.
 • Предмет и система на социологията на правото

  Развитието на националните правни системи съдържат особености, който Са свързани с традициите и с конкретните културни параметри на всяка държава. Общото между тях обаче е че правото разглеждано само като система от задължителни правила за поведение, не може да задоволи общия интерес,ако в тази система бъдат включени принципите на справедливостта.
 • Предмет и система на социологията на правото

  Поради факта, че всеки човек живее в обществото, той има определени познания за него и това му е достатъчно в ежедневното общуване, т.е. всеки в някаква степен използва определени социологически познания. Дори тези познания помагат на индивида бързо да се ориентира в определена ситуация или да вземе решение, което да му осигурява безопасност или по този начин да осигурява хармония между хората. Тези социологически методи заедно с познанията се наричат практическа социология, която е достатъчна за ежедневието, но недостатъчна за юридическата практика. Юристите се нуждаят от систематични знания за обществото, дотолкова че една от най-важните области на това общество е правната област на обществения живот.
 • Социологията като познание

  Това се предопределя от факта, че те трябва да задоволят свои потребности, а те се реализират чрез т.н. соц. Роли, които всеки изпълнява, но човек не изпълнява една а множество от роли. Ролите биват два вида: преписани и придобити. Преписаните са тези, които човек получава по рождение, произтичащи от биологичните му  и соц. Характеристики. Придобита е онази роля в следствие на интелекта на човека. Всяка роля която изпълнява човек има следните характеристики: тя се осъществява в някаква соц. единица (соц. структура);
 • Социалната промяна - минало, настояще и бъдеще

  Съвременната технология не само произвежда повече и по-бързо; тя създава предмети, които не биха могли да се произведат при каквито и да било условия чрез занаятчийските методи от вчера. Най-добрият индийски предач не би могъл да произведе на ръка така тънки и рав­номерни нишки, както предачният стан; всички ковачници на христи­янския свят през XVIII век не биха могли да дадат такива големи, гладки и равномерни стоманени листове, каквито произвежда съвре­менната металургия. Което е по-важно, съвременната технология съз­дава неща, които едва ли биха могли да се измислят в прединдустриалната ера: фотоапарати, автомобили, самолети, целият набор елект­ронни уреди от радиото до компютъра, ядрената електроцентрала и т.н. до безкрайност...
 • Генезис и развитие на познанието на човека и обществото

  Първоначално и достатъчно пълна представа за строежа на обществото дават античните философи Платон и Аристотел. Те изучават традициите, нравите, обичаите и взаимоотношенията между хората, обобщават фактите, строят концепции, които завършват с практически препоръки как да се организира и усъвършенства обществото. Сериозна крачка в познанието на обществото представлява  “Държавата” на Платон. Големият древногръцки философ посочва ролята на разделението на труда и създава първата в историята теория на стратификацията, съгласно която обществото се дели на три класи: висша, състояща от мъдреците, управляващи държавата, средната, включваща воините, охраняващи обществото от безредици и външни нападения, низша, в която влизат селяните и занаятчиите.