Procheti.com

Файлове от Социална политика

Общо 25
Обществени науки
 • МЕТОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ДИНАМИКАТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЯВЛЕНИЯ

  Това е интервален ред на динамика на абсолютни величини с равноотстоящи времеви интервали. Стойностите характеризират сумарното производство на слънчоглед за ясно определен период от време. Те могат да бъдат сумирани стига да не съдържат повторно участие на някоя стойност. Следващият пример е за моментни редове на абсолютни величини с равноотстоящи времеви интервали. Такъв е броят детски градини (към края на годината в хиляди) :
 • Безопасни и здравословни условия на труд

  Необходимо е задълбочено научно изследване на социалните, хигиенните,медицинските,техническите,технологическите,икономическите, ергономическите,естетическите и екологическите аспекти на труда в условията на все по-широка интензификация и интелектуализация на труда, производството и на всички дейности в обществото на базата на компютеризация,автоматизация и роботизация. Приложението на новите технологии и свързаните с тях нова техника, организация и мениджмънт предявяват сериозни изисквания, както към равнището, така и към непрекъснатото повишаване на образованието и квалификацията на работната сила.
 • Икономически закони основа на управлението на стопанските вразки в социално-културни дейности

  Самия механизма на функциониране на икономическите закони можем да наблегнем, варху субективното и обективното изучаване на икономическите закони на неговата структора и функците. В същото време ще разберем при обективния характер на икономическите закони какво е съотношенито между тях и ползите за обществото, какво е преминаването на обективния фактор към субективния и обратното. Вразката обективно- субективно има определящ и първичен характер,а обратната вразка решаващ и вторичен характер. Първата вразка изразява подчиненоста на обективното и субективното. Показвасе реалната картина на обективно съществуващите вразки в стопанството, следователно тя е необходима. Изследването на тази вразка звиси от раз- витито на обществените науки от развитието на човека в икономическото движение.По този начин се осъществява субективизиранет на обективното.
 • „Гражданска отговорност на автомобилистите“

  Развитието и започва през 1935г. Тя е задължителна и лимитирана. С приетия закон от парламента се задължават всички собственици на МПС, включително държавата и нейните предприятия, да застраховат собственика и водача за причинените щети на трети лица. Освободени от застраховката са военните МПС и железопътните превозни средства. Обект на застраховката: Обект на застраховане по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е гражданска отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата.
 • Нормативната уредба на институцията-Социален център-Слатина се базира на следните нормативни документи

  Организацията на социалната работа със специфичният за институцията контингент клиенти се изразява в приемане на същите по определен график с предварително зададени часове и занимания с тях в рамките на определено време. Мрежата от партньори с които институцията си сътрудничи,при реализирането на своята дейност са общината,частни лица,фондации,доброволци/лица оказващи безвъзмездна помощ/,фирми наети чрез АСП,БЧК,трапезарии,магазини за хранителни стоки,хранителни вериги и др.
 • “ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ”

  В настоящият реферат ще представя видовете социални услуги, като ще разгледам подробно социалните услуги предоставяни в общността за хора с увреждания. За да направя това представяне и за правилното разбиране на материята за социалните услуги насочени към хората с увреждания е необходимо:  да представя основните термини и понятия използвани в нормативната уредба на РБългария, касаеща социалните услуги предоставяни на хора с увреждания;
 • Същност и особености на естественото възпроизводство на населението

  От демографската статистика са разработени методи и показатели за анализ на процеса на възпроизводство на населението. Най-общо показателите се делят на общи и специфични. Общи показатели за характеризиране на възпроизводството на населението са: коефициенти за брачност (процес на образуване на брачни двойки), разводимост (процес на разтрогване на брака между съпрузи), раждаемост (честотата на раждане на деца при определена съвкупност от хора, представляваща поколение), смъртност (честотата на умирания при определена съвкупност от хора, представляваща поколение), естествен прираст (абсолютната разлика между броя на родените и умрелите за определен интервал от време), детска смъртност (честотата на смъртността през първата година от живота), жизнен индекс на Покровски (отношение между броя на родените и умрелите за определен период от време) и т.н.
 • Държавно обществено осигуряване

  Осигуряването, което е свързано с частни схеми се подчинява най- вече на принципите на пазара, разбира се, без да се забравя целта на създаването на подобни институции - за обезпечаване на гражданите при настъпване на определен социален риск. Държавното обществено осигуряване обаче, се осъществява въз основа на принципи, които са намерили своя израз в рамките на дългогодишното развитие на самото осигуряване и които могат да се обобщят:
 • РАЗРАБОТКА НА ПЛАН ПО ХОСПИТИРАНЕ 1

  Има няколко вида основни документи за настаняване в Домовете за стари хора: Писмена молба до Директора на Дирекция „ Социално подпомагане” по местоживеене за ползване на услугата Копие от документи за самоличност Копие от писмен амбулаторен картон, ако има такъв Копие за извлечение от ТЕЛК и НЕЛК, ако има такива Документи о НОИ за размер на пенсията Документи от личния лекар за здравословното състояние на лицето
 • Дом за стари хора ,,Дълголетие‘‘

  Домът за стари хора ,,Дълголетие`` в Дървеница е доставчик на социални услуги с голям опит, като се стреми едновременно към тяхното разширяване и подобряване качеството им. При постъпване в Дома клиентът сключва договор с доставчика на социални услуги, в който се регламентират правата и задълженията и на двете страни, размерът на таксата, срока на договора, условията и начина на прекратяване и др. Клиентът бива запознат с правилата за вътрешния ред и правилата за противопожарна и аварийна безопасност, както и с други изисквания на специализираната институция. Потребителят на социални услуги има право да подава сигнали и жалби по следния установен ред : собственоръчно написаното изложение се адресира до директора на Дома, депозира се в деловодството, където получава входящ номер, като отговор се получава до две седмици.