Procheti.com

Файлове от Социална политика

Общо 17
Обществени науки
 • КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА /СП/

  СП в тесен смисъл представлява обществено организирани и правно регламентирани дейности за задоволяване на определен набор от социални потребности, предизвикани от настъпването на неблагоприятни рискове. Рисковете са свързани с нетрудоспособност, породена от болест, инвалидност, майчинство, детска възраст, старост и пр.; безработица, поради лична неконкурентноспособност на трудовия пазар, структурни реформи в икономиката, обявяване на търговци в несъстоятелност, кражба на юридически лица и пр.; маргинализация, поради бедност и загуба на базисни статуси и екстремни ситуации – природни и социални.
 • Характеристика на някои социални програми,решаващи конкретни проблеми на инвалидизираните лица

  По продължителност на заболяванията 72% са посочили,че страдат от тях повече от 10 години,а 20%- в продължение от 5 до 10 години.Това е характерно и за мъжете и за жените.Само 13% от хората с увреждания към моментана наблюдението са заети,т.е. получават доходи от трудова дейност.Близо 5% са се определили като безработни,а 82% са лица извън работна сила.От всички заети 8% раотят по линия на програми за специално подпомогната заетост.
 • Демографската ситуация в Европа

  Средно, жените трябва да родят по 2,1 деца през живота си, за да се запази броят на обществото, като се отчитат детската смъртност и някои други фактори. По статистически данни на Централното разузнавателно управление на САЩ само една страна в Европа - Албания, има раждаемост над 2. Показателят за Русия е 1,28. А на Япония - 1,25. „Ще имаме възможността да се учим от Европа. За добро или лошо, но тя води света към нещо, което не се е случвало никога досега“, казва Бъц.
 • Социалните политики като единство от теория и обществена практика.

  Самият термин СП-ки се появява през втората половина на 19 век  в работата на Хенри Риехел,историк на канцлера Вилхелм във връзка с мерките който Германия осъществява за подобряване положението на работниците.Термина СП-ки е използван е заглавието на книгата на Риехел „Естествената история на народа като основа на немската СП”.Авторът анализирайки разпадането на традиционните връзки и отношения  в/у обществото вижда ролята на СП като процес на установяване на мирен и спокоен живот чрез които става обновяване на немското общество през този период,като се  запазва целостта на обществото
 • Методи на социалната работа

  Договорен модел – основният фокус е на базата на договаряне с клиента. То е на основата на работните взаимоотношения. Има взаимен характер, включва базисно договаряне на крайните цели, на основните ангажименти, които поема социалният работник и които поема и самият клиент от своя страна. Този модел се основава на принципа за активност и отговорност. Има права и задължения. В хода на самия процес има отделни стъпки, които също могат да се договарят. Договорният модел разтоварва и освобождава социалния работник от прекалено много струпване на роли. Споделянето на отговорността го прави справедлив модел.
 • Същност и историческо развитие на социалната работа като теория и практика

  В теоретичен аспект социалната работа използва достиженията на всички науки за човека. Първоначално теорията на социалната работа се основава на изучаването на човешкия потенциал за помощ и самопомощ при чисто медицински случаи. Например при лица или групи, които са преминали през тежко заболяване; лица и групи с наследена или придобита зависимост; при лица и групи за състоянието, на които медицината е безпомощна и фаталния край за живота на човека е неизбежен. Даже и в такива ситуации обаче, човек може да бъде научен как да използва своите физически и интелектуални способности, за да запази достойнството и уважението на другите, както и да бъде в състояние да проявява такова към най-близкото си обкръжение.
 • Същност и цели на социалната работа

  Индивидуално/реформаторско/. То е за грижовната социална работа, насочена към индивиди търсещи по добър социален живот. Индивида се подпомага за да се приспособи към живота и осъществи вътрешни промени за по добра реализация в социален  план. Целта на социалната работа е да накара индивида да разбере проблемите си , да се подготви да посрещне социалните си нужди и да се адаптира успешно към съществуващия социален ред. Радикално виждане. Последователите му се стремят както към базисни промени в конкретното общество така и към личностни такива. Те възлагат на индивида силни политически функции. Според тях трябва да се ограничи  възлагания социален и личностен контрол върху клиентите. Социалната работа трябва да действа професионално за да преодолее несправедливостите, да се бори успешно със социалните институции провеждащи политика на управляващите. Надделява реформаторското виждане
 • Медико-социални аспекти и здравно обслужване на хората от третата възраст

    Психическото самочуствие има голямо влияние върху общия статус на старите хора.Стареенето се проявява с чуствително понижение на сензо-моторните способности /зрение, слух, мускулна сила/, понижени интеликтуални способности.Интелекгуалните способности не са еднакви при всички.Вниманието и паметта отслабват и правът невъзможно усвояване на нови неща.В нашето общество стария човек се чувства ненужен  и подтиснат.С настъпването на пенсионната възраст настъпват и различни проблеми свързани с понижена адаптация и интеграция.Отслабва и социалния му живот. Възможна е загубата на съпруг, отслабване на връзките с децата, които вече имат свои семейства, отчуждаване от неформалния кръг на приятели и роднини..Повечето възрастни са принудени да живеят с няколко генерации поради жилищни и материални проблеми, което не им осигурява необходимия конфорт. Преодоляване на азапционната криза  изисква поддържане  и ак-тивна форма на контактуване чрез общуване.Чрез общуването се преодолява и психическото напрежение.
 • Фирмена социална политика

  Фирмената социална политика не може да се свежда до набор от социални придобивки за работници, а като част от цялостната фирмена политика, която трябва да изгражда и регулира дългосрочните взаимоотношения между фирмата и работещите в нея. Тя трябва да очертава перспективата на колектива и на всеки член от него в рамките на цялостната перспектива за развитие на фирмата. Фирмената социална политика трябва да регулира взаимоотношенията на фирмата с обществото. Социалните функции на фирмата излизат извън традиционното регулиране на взаимоотношенията между фирмата и работещите в нея и се разпростират към взаимоотношенията на фирмата с териториалните, социално-демографските, етническите и други общности.             Характерно за фирмената социална политика е, че тя не се прави за работниците, а заедно с тях, т.е. отчита оценките, предпочитанията и избора на работещите в нея. Това разграничава до голяма степен фирмената социална политика от държавната или общинската. Предметът на фирмената социална политика не се препокрива и само с управлението на персонала. В условията на пазарна икономика, когато с държавни нормативни актове се регулират само рамките на социалните отношения /МРЗ, работно време, вноски за ДОО и др./, фирмената социална политика регулира конкретните и специфичните социални отношения, фомирани на основата на конкретната трудова дейност.
 • Утвърждаване на европейски стандарти в социалната работа

  С приемането на стандартите в обучението по социална работа се създава уникалната за студентите възможност във всеки момент от своето следване да продължат образованието си в различни европейски страни или с признаването на дипломите им да започнат работа там, където режимите позволяват това. Възниквайки като обществено явление и практика, социалната работа постепенно, превръщайки се в определен социален институт, в проявата си на различни равнища става и обект на познание. В България вече може да се говори за история на научно-теоретическото осмисляне на социалната работа. В последните години както в световен мащаб, така и у нас се провеждат изследвания в областта на социалната работа: първо - като професионална дейност, което налага необходимостта от теоретико-методологически анализ на практиката на социалната работа; второ - като учебна дисциплина, което е резултат от започналата академична подготовка на специалисти в тази област, която не е възможна без анализа и осмислянето на теоретическите проблеми на социалната работа като цяло и трето - като научна теория, което наложи научните кръгове, от една страна - да разработват в сферата на социалната работа цялостната система "практика -теория - образование",