Procheti.com

Файлове от Селско стопанство

Общо 17
Обществени науки
 • ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА АГРОЛЕСОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

  Активния период на създаването на полезащитни пояси у нас об¬хваща времето от 1940 до 1950 година. Между 1940 и 1944 година не са създавани нови пояси, а оставените от румънците не са били поддържани, което влошава тяхното състояние. От 1947 до 1950 година са засадени пояси в няколко Добруджански района. Полезащитните пояси от този период се характеризират с това, че са тесни (главните са с ширина 10,5м, а второстепенните - 7,5м) и са създадени предимно от бързорастящи видове - тополи,
 • Растениевъдството

  Исторически растениевъдството възниква след животновъдството. Човекът се е научил най-напред да отглежда животни, а значително по-късно е започнал да отглежда растения. С възникването на растениевъдството се създават условия за заседнал живот, което е предпоставка за изграждането на човешките цивилизации, характерни за различните исторически епохи. Независимо, че растениевъдството възниква по-късно, с течение на времето то започва да заема важно място в дейността на човека и в много страни се оформя като основен отрасъл на селското стопанство.
 • Царевицата като фураж

  През есенно-зимния период за изхранване на животните най-използваните груби фуражи са слама, царевичак и царевични какалашки, слънчогледови пити и др. В по-голямата си част този вид фуражи са бедни на протеин, минерални вещества и витамини и представляват източник основно на енергия. Грубите фуражи са с повишена влажност, което налага задължителното им изсушаване в противен случай могат да плесенясат и да станат опасни, особено за бременните животни. Качеството или хранителната стойност на използвания фураж се формира при неговото прибиране, приготвяне и съхранение. Различните фуражи имат различна хранителност.
 • Бонитиране на дивечовите местообитания. Допустим запас.

  2. Насажденията са смесени - бук, дъбове, трепетлика, габър, ясен, клен и др., но подрастът е по-беден, на петна и откритите пространства под 10 %. Площ : 232,7 ха. II БОНИТЕТ 3. Насажденията са разновъзрастни, склопени с богат подраст. Равномерно разпределени сечища. Откритите площи са над 10 %. Редовно плодоносене. Площ: 125,7 ха. I БОНИТЕТ 4. Насажденията са разновъзрастни, склопени с богат подраст. Равномерно разпределени сечища, но откритите площи са под 10 % и сечищата са неравномерно разпределени. Площ: 430,4 ха. II БОНИТЕТ
 • Агротехнически мероприятия в земеделието

  Чрез него се постигат най- пълно използуване на биологичните фактори за поддържане и повишаване на почвеното плодородие, най- висок коефициент на използуване на земята, успешна борба с плевелите, болестите и неприятелите и предпазване на почвата от ерозия без влагане на допълнителни средства. За да се осигури редуването на културите по време и място, е необходимо общата сеитбооборотна площ да се раздели на отделни полета.
 • Пчеларството

  Характерна биологична особеност на средната индийска пчела, с която тя се отличава рязко от нашата медоносна пчела, е това, че при внезапно загубване на майката семейството не е в състояние да си отгледа нови, така наречени “свищеви” или ”спасителни” майки. Тази пчела притежава в голяма степен склонността да напуска жилищата си, особено при настъпване на неблагоприятни условия, и поради това, макар да се поддава на отглеждане от човека, отглеждането й е много по-трудно в сравнение с обикновената медоносна пчела.
 • Предмет, задачи и развитие на фуражното производство.

  Растенията, които се изп за храна на селскост животни, са от разл ботанически семейства. Те се различават по концентрацията на хранителните вещества в единица фураж, по продължителността на отглеждане на едно и също място, по агротехниката при отглеждането им и тн. Въз основа на ботаническата принадлежност, биологичните особености и фуражните качества тези култури може да се разделят на следните 3 основни групи:
 • Проектиране на декоративен разсадник

  Разсадника се намира на 7 км от град Ямбол,на 200м надморска височина.Принадлежи към климатичния район на Източна България от Преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско-континенталната климатична област. Районът се характеризира с добра за България (233 часа) годишна продължителност на слънчевото греене при нормална (1550-1600 часа) продължителност на слънчевото греене за температура на въздуха над 10°С. Зимата е сравнително мека, като средномесечните януарски температури са 0,2°С и горещо лято със средномесечна температура за м.юли - 23.2°С. Това прави подбора за видов състав по-богат. Максимума на валежите е през лятото ,и като цяло районът се отличава с по-слаби валежи от средните за страната. Средногодишно падат 541 мм (за страната годишните валежи са 650 мм).
 • Развитие на биологичното земеделско стопанство

  При лятното производство се достига до оптимално използване на земята и трудовите ресурси като дори се наемат и допълнителни такива /трудови/. Така се получава прегрупиране на разходите по култури, което съответно води до намаляване разходите за единица площ и трудовите разходи/ без да се отчита наемането на допълнителна работна ръка/. Това води до по-голяма ефективност на производствените възможности.
 • Същност и основни характеристики на съвременната българска земеделска производствена кооперация

    На трите ключови характеристики на кооперацията се базира и така нар. „пропорционално” разбиране, според което кооперацията е частен бизнес, който се организира и води от членовете си за удовлетворяване на икономически нужди на собствениците му, които осъщeствяват контрола, стопанисват и вземат решение за разпределение на дохода, пропорционално на участието си, т.е. членовете участват в управлението, инвестират капитал и разпределят дохода помежду си, пропорционално на използването на кооператива.