Procheti.com

Файлове от Счетоводство

Общо 59
Обществени науки
 • Счетоводно отчитане на придобиването на стоково - материални запаси

  Сметка „Доставки" освен активна, е и операционно-калкулационна  сметка. Воденето й става по преценка на главния счетоводител на предприятието. Нормативно се препоръчва сметката да се води в случаите, когато процесът на доставката не е еднократен, а е по- продължителен с цел, да се натрупа информация най-вече за транспортните разходи. Ако процесът е многократен, т.е. непрекъснат, може да не се използва с/ка „Доставки", но следва да се създаде една добра организация на счетоводния отчетен процес.
 • Счетоводни сметки

  Дебитния и кредитния оборот са измененията в стойностния размер на отчитания обект в резултат на осъществяваната от предприятието стопанска дейност. Тяхното записване по дебитната или кредитната страна се нарича завеждане на счетоводна сметка. Увеличенията се записват в страната на сметката, където е записано и началното салдо, а намаленията в противоположната страна.
 • Счетоводен баланс

  Регулиращите балансови статии отразяват корекциите в оценките на отчитаните обекти. Използват се за допълване или намаляване на оценката на активите и пасивите и от тази гледна точка могат да бъдат намаляващи или допълващи. Допълващите балансови статии се вписват в онази страна на счетоводния баланс в която е разположена и основната балансова статия с цел корекция на нейния стойностен размер. Намаляващите балансови статии се вписват в противоположната на основната статия страна. Счетоводни баланси които съдържат регулиращи балансови статии се наричат брутни, а тези при които такива статии липсват-нетни.
 • Привлечен капитал – получени краткосрочни и дългосрочни заеми и финансирания

  Основна форма за привличане на капитали са получените дългосрочни и краткосрочни заеми. Временно привлечените чужди парични средства в левове или валута за осъществяване дейността на предприятието се отчитат като краткосрочни и дългосрочни заеми. Те се използват за закупуване на краткотрайни и дълготрайни активи. Заемите, отпуснати със срок на погасяване до една година са краткосрочни, а над една година – дългосрочни. Независимо от срока на ползване всички заеми са лихвени, възвръщаеми, срочни и обезпечени. Отпускането и издължаването на получените заеми се съобразява с изискванията на Наредбата за плащанията.
 • Етапи в историческото развитие на счетоводството

  Нарастващият обем и сложност на сделките през този период;все по-значимата нужда от отчетна инф-я за извършваната дейност и за резултатите от нея са наложили елементарното описание на промяната във физическото имущество на търговеца да започне да се съпоставя с промените в неговия абстрактен стойностен израз т.е. с капитала.Олицетворение на историческата първопричина за интердисциплинарното третиране на сч-вото е човекът,получил името „баща на сч-вото”-Лука Пачиоли.
 • Разчети с персонала

  Категории “труд” на предприятието в България в зависимост от условията, при които се осъществява дейността. Предприятиетията са разделени на три категории: преобладаващата част са трета категория- тези, при които има нормални условия на труд без рискови фактори, когато има вредни и опасни за здравето на работещите фактори категорията е втора или първа- летци, подводничари. При втора и първа категория се внасят по- високи осигурителни вноски и работещите се пенсионират по- рано.
 • Счетоводно отчитане на безналичните разплащания в страната

  В процеса на осъществяване на дейността си, предприятията влизат в многобройни сметни взаимоотношения, които се уреждат по безналичен начин. Основният нормативен документ, с който се регламентират тези плащания е Наредба № 3 за плащанията, с която се определят формите, редът и сроковете за извършване на плащанията на територията на страната
 • Счетоводно отчитане на стоките на отговорно пазене

  При предаване на стоките на отговорно пазене, не се променя тяхната собственост. Това са предадени стоки на контрагент по продажбите, за които не фигурира реална сделка. Взаимоотношенията между двете страни се уреждат  въз основа на съставен протокол за предаване и приемане на стоките на отговорно пазене
 • Методи на НФО

  Съществено място заема оценката по вписването на предприятието в пазарните механизми. Те се правят на основа на направените  маркетингови проучвания то органите на предприятието и от самия ДЕС. На тази основа той трябва да приеме или отхвърли пазарният механизъм, но може да се направи и на основата на себестойността на приетите мерки за рентабилност или на основата на качествата на продукцията на предприятието.
 • Разчети с персонала

  Сумата от основното и допълнителното възнаграждение формира брутното възнаграждение, върху което се изчисляват осигурителните вноски и данъците върху доходите след приспадане на  задължителните осигурителни вноски