Procheti.com

СЪДЪРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЗА СЪЗДАВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Обществени науки
Пищови и лекции | Мениджмънт |
Свали
Брой страници : 9

В теорията са известни различни становища за границите на иновационния процес. Обикновено за начало на процеса се приема формулирането на инвенцията. Възможно е за начало на иновационния процес да се възприеме и момента по формулирането на проблем, свързан със задоволяването на една или друга производствена или потребителска потребност. В тесен смисъл, за край на ино¬вационния процес се приема внедряването на ново¬въведението в практиката или непосредственото му предлагане на пазара. В по-широк план, краят на иновационния процес, се идентифицира с невъзможността от по-нататъшно модифициране, усъвършенстване или разпространение на нововъ¬ведението в други области и сфери на приложение, т.е. с края на неговата дифузия.