Procheti.com

Файлове от Религия

Общо 10
Обществени науки
 • " Църквата „Св. Николай Чудотворец”

  Изписването на църквата е извършено през 1867 г. от зографа Йованчо Недялков /1840-1908/ от Макоцево, Софийско. Той учи иконопис при Давид Зограф в с. Мирково и изписва църквите в селата Байлово, Сарница, Караполци, Яна, Кривина, Челопеч, Пирдоп, Малашевци , Макоцево и Елешница, Занимава се и с резбарство зрязва дверите в църквите в Макоцево, Байлово и Осоица.
 • Културни епохи в Рим. Републиканска епоха. Религия - общо

  Ако елинът схваща божеството като огромна всесилна в дадена област констанция, появяваща се трансцедентно в даден момент и в дадена ситуация, то римлянинът вижда божеството само в акта, само в конкретната проява и никога друг път. Ето защо всеки епитет на бога е отделно божество.
 • Пубертетът

  Всяко дете навлиза по различно време в пубертета. Най-често това се случва между 10 и 13 год. И когато младежът е между 16 и 18, тогава той/тя е вече възрастен човек. В пубертета се наблюдава голяма промяна на тялото, но и в главата настъпват резки промени. Отношението към всички се променя, това, което е било любимо в детска възраст, вече не е.
 • Психологически портрет

  От сведения на база наблюдения, проведени разговори и психологическа диагностика се разкриват редица характерови черти и личностни особености, присъщи на Зоя Ковачева. По темперамент Зоя Ковачева е предимно тип холерик. Като натура е силна, но неуравновесена. Ярко изразен екстравертен тип – дава силен израз на емоциите и чувствата си и много често те ръководят поведението и. У нея чувствата понякога възникват по повод, който не предизвиква подобни чувства у другите хора. Характеризира с повишена склонност към демонстрация в поведението – демонстративен тип. Има завишено ниво на невротичност.
 • ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ. ВРЪЗКА С ДРУГИТЕ НАУКИ

  Съществуват различни възгледи за предмета на педагогическата психология. Например, някои я разглеждат като част от възрастовата психология; някои считат, че тя няма свой предмет, а изследва предмета на дидактиката, но тя изследва и теория на възпитанието. Педагогическата психология подпомага педагогическите дисциплини. Рубинщайн- “Предмет на педагогическата Ψ са закономерностите на психичното развитие в условията на учебно- възпитателния процес, а предмет на педагогиката- закономерностите на дидактическия процес при отчитане закономерностите на психическото развитие”. Според някои автори педагогическата психология изследва ученето. Това е вярно, но само в условията на учебна дейност, защото човек се учи цял живот.
 • „Железният закон” на Михелс за олигархията

  Струва ми се уместно да спомена какво пише един велик философ- Аристотел по този въпрос . В своята книга „Реторика“ Аристотел определя, че съществуват четири държавни уредби: демокрация, олигархия, аристокрация и монархия. Определенията, които той дава на тези четири държавни уредби, са забележителни и според мен те не са загубили значението си и днес. Олигархията според него е държавна уредба, при която длъжностите се разпределят въз основа ценз (най-вече имуществен ценз) и целта на олигархията е богатството.
 • Литературата на българските католици

  Католическата пропаганда в България се активизира още през 16в.,но въздодът й е през 17в.Чипровци е средище на първия български католически епископ-босненеца Петър Солинат.В Чипровци  и на други места в страната се откриват католически училища,като училището в Чипровци е основано от Илия Маринов и е наречено училище по граматика.  Едни от най-изявилите се български католически книжовници през 17в. са Петър Богдан и Филип Станисловов
 • Тотемизъм

  За социологията или социалната антропология явлението тотемизъм представлява друг вид проблем. Задачата на индуктивната наука е да разкрие универсалното или общото в частното. Тя трябва да сведе сложните данни до ограничен брой общи закони и принципи. По този начин проблемът се формулира като “ Можем ли да покажем, че тотемизмът е особена форма на едно явление, което е всеобщо за човешкото общество и затова съществува под други различни форми във всички култури? ” 
 • Властта в исляма : доктринални основания и политическа практика

  Още с началото на своите проповеди Пророкът се очертава не само като духовен реформатор, враждебен на материализма и конформизма на меканските търговци, но и като претендент за политическо влияние и светска власт в града – нещо, с което трудно могат да се примирят наследниците на Абд Шамс ибн абд Манаф ибн Кусай. Вече две поколения те си предават по наследство върховната политическа власт над племето Курайш в Мека, ал-кийада, и едва ли имат интерес тя да бъде изведена от потеклото им към второстепенния клан на хашимитите (Бану Хашим), чийто представител е новопоявилият се пророк.
 • Зараждане на мюсюлманското право

  И в двата случая прави впечатление тясната смислова връзка между глагола шара‘а (законо-давам) и термина дийн, който може да се разбира както в смисъла на religio, така и в контекста на правно-етичната терминология, отнесена към извършването на божествената справедливост в Съдния ден (йаум ад-дийн). Обвързването на дийн с глагола шара‘а идва да подчертае, че в този случай терминът шари‘ трябва да се разбира в смисъла на низпослан закон, който е неделима част от религията