Procheti.com

Файлове от Реклама

Общо 8
Обществени науки
 • Връзки с обществеността в кризисни ситуации. Кризисна ситуация-същност, генезис

  Голяма заплаха за устойчивостта на всяка организация е възникването на криза в нея. В подобна ситуация рязко нараства интересът към организацията от страна на журналисти, синдикати и други, активизират се конкурентите и. Недоброжелателното внимание на част от тези външни публики стресира служителите и създава трудности при решаване на проблемите. Някои от кризите възникват ненадейно, други избухват след ескалация на проблемите, подценявани от мениджърите\например стачка заради нерешени своевременно социални въпроси в организацията\.
 • Видове реклама

  Промишлена реклама – предназначена е за промишлени потребители на суровини , полуфабрикати, машини. Адресати на промишлена реклама са ръководните кадри, коита вземат решенията за това. Осъществява се чрез професионални периодични издания, специализирани панаири и други.
 • Теория на Комуникацията - пищови (7-12 тема)

  Прогресивно се съкращава времето за четене, у подрастващите не се възпитавт читателски навици, слухово-визуалните програми изместват словестните текстове, литературната и езикова грамотност, умението за писане спадат, намаляват знанията на учениците и студентите по история, география, естествени науки. 6. Задълбочава се тенденцията за фрагментиране на аудиторията и рекламата, които според някои наблюдатели ще доведе до края на масмедиите. В преспектива междуличностната компютърна комуникация, вероятно ще съчетава глас, видео, текст и графика. Това ще спомогне за масово изграждане на виртуални общности основани на споделени интереси. Отделния човек ще получи повече възможностида играе активна роля в политиката и управлението. Ще се разпространяват импресивни системи за визуална реалност и създаване за потребление илюзията, че се намира в триизмерна среда. Потребителите ше могат да ползват персонялни интелигентни агенти за събиране, подбор и филтриране на информация и развлечения. Кибермедиите имат позитивни и негативни аспекти. Интернет може да стане обежище на хора със социопатични, анархистични и консперативни нагласи, подобни групи използват
 • Връзки с обществеността

  Никой не е в състояние да разкъсва тази връзка. Развитието на тази връзка е направило още по-значителен скок към края на ХІІІ век и началото на ХІV век, т.е. тогава, когато значителните форми и структури на класическата пазарна икономика са се оформили окончателно. Това е било в крайбрежните градове на Италия и Холандия, от където са се разпростирали към други държави. Преломният момент в развитието на комуникацията е настъпил след победата на индустриалната революция през 1648г. от англичаните. Тя е била следвана и в други държави – Франция, Италия, Белгия, Русия и в САЩ през 1863г. Американската революция е била най-завършената. Тази държава е направила феноменален растеж в икономиката и бизнеса си. Тя се е превърнала в първостепенна сила в световния бизнес и икономиката. Всички индустриални революции и особено американската са довели до следните последствия: Първо – те са ликвидирали всички производствени, пласьорски, комуникационни структури и форми. Второ – са създали съвсем нови производствени, продуктови и комуникативни структури и форми. Трето – възникнали и бързо са се укрупявали многобройни фирми и корпорации. Четвърто – всички тези фирми са започнали да бълват ежедневно и ежечасно продукти от всякакъв род за лична, семейна, търговска и производствена консумация.
 • Политически мениджмънт

    Тя започва с изцяло практическото осъществяване на набелязаната цел. Тази дейност има своите особености изгражда се върху определени правила и принципи. Самото понятие политика идва от древността на старогръцки политея – политиката отразява умението да се организира, да се управлява живота на хората в града-държава полис – политика. Най-ярките предшественици на политическата теория от това време са Сократ, Платон, Аристотел. Това са непреходни идеи, това което са направили тези мислители. Това, което те са дали е актуално и в наши дни. Мениджмънта като управленска дейност е тясно свързан с власт, с разпореждане, с ръководство, което означава, че той е специфична своеобразна форма на политическата дейност. Мениджмънта практически възниква на един много ранен етап от истинското развитие. Това е истинският момент, когато се осъществява разделението на труда. Появява се управленският труд, появяват се управленците професионалисти. Това е повратна точка, тъй като с появата на управленския труд рязко се повишава производителността на труда, ефективността на човешката трудова дейност. В теоретичен, научен план мениджмънта, теорията на мениджмънта се появява много по-късно. Това е краят на 19 и началото на 20 век. Това е времето на голямата, на първата голяма трансформация на политилизма като икономическа система. Тази трансформация е свързана със следното: 1. със собствеността – еднофамилната собственост прераства в корпоративна. Осъществява се своеобразна форма на колективна собственост. Самата собственост се разсейва. Тези, които я притежават са акционери и могат да бъдат десетки,
 • Какви са основните функции на държавата в променящия се свят?

       Едни от функциите на държавата се състоят в: утвърдаване на политическа система, позволяваща развитието на пазарната икономика; защитаване на частната собственост и създаване на условия за конкуренция; приемане на закони, позволяващи свободна търговия; изграждане на система за социална  защита на населението; създаване на институции за поддържане на националното стопанство; регулиране правилното добиване и изразходване на произвоствените ресурси. Осъществяването на съчетано регулиране на индустриалната и социалната политика ,което е сведено до подпомагането на гражданите срещу рисковете на развитието чрез съвременно пенсионно и здравно осигуряване.  Опазването на околната среда за осигуряване на условия за здравословен живот .
 • Събиране на информацията

  Очевидно при съществуването на определен кризисен казус, PR отделът за да разработи своята програма има потребност от събирането на голям обем първична информация. За да съберем тези сведения, може би ще бъде добре да си зададем няколко предварителни въпроса на които да се опитаме да намерим изчерпателните отговори. Въпросите могат да бъдат от типа: „Какво по точно ще бъде спечелено или придобито в резултат на извършеното управленско действие (преместването на университета в друг град, съкращаването на персонала на БТК от новия собственик). 
 • История на теорията и практиката на връзки с обществеността

  От много десетилетия средствата на пъблик рилейшънс са използвани за политически цели, а в съвременното общество те са и сериозни оръжия за реализиране  на  политически задачи. Кампании за манипулиране на общественото мнение се водят с използването на разнообразни техники още от времето на борбата за отхвърляне на британското владичество от Самюел Адамс. Още тогава той казва, че “публичното мнение е резултат от хода на събитията и начина, по който тези събития са забелязани от активните граждани в обществената сфера”.  Адамс често прибягвал до създаване на събития в услуга на каузата му за независимост. Той писал слова, организирал проповеди и срещи по площадите, използвал символи, разпространявал информация