Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8556
Обществени науки
 • Прогнозиране и планиране

  Пазарът, на който организацията предлага услугите си, по географски признак е регионален – фитнесът се намира в гр. Стара Загора и е устремен да привлича клиенти от този регион. Освен това предлаганите услуги са насочени предимно към хора, отделящи значително време за активен спорт (един-два пъти в седмицата), разполагащи със среден доход и трениращи в зали. Пазарите, свързани с производствените фактори са следните:
 • 1. Обща характеристика на застрахователния договор

  Съдържанието на застрахователния договор, както и на всеки друг договор, представлява правата и задълженията на страните по него. Застрахователния договор е двустранен, възмезден, консесуален, формален, алеаторен. Законът изисква писмена форма за действителността на застрахователния договор. Писмената форма може да бъде застрахователна полица или друг писмен акт. Договорът за застраховка е договор с продължително действие, тъй като при него застрахователят обезпечава закрилата не еднократно, а за известен период, определен като застрахователен срок.
 • Управление на човешките ресурси и управление на персонала

  Стратегическата природа на управлението на човешки ресурси е също отличителен белег, на което обръщат внимание редица автори, по същество отхвърлящи идеята за това, че традиционното управление на персонала не е свързано със стратегическата област на бизнеса. Следователно най-голямо различие между двата подхода се заключава в по-голямата ориентация на управление на човешките ресурси към мениджмънта и бизнеса. Ако се сравнят модела на управлението на човешки ресурси с модела на управление на персонала, то те имат повече сходства, отколкото различия.
 • Задачи, видове и субекти на съдебно- счетоводните експертизи

  ”. Съгл. Чл. 2 „Когато за изясняване на някои обстоятелства по предварителното производство или делото, имащо за предмет акт за начет, трудов спор, неизпълнение на договор, последвано от вреди, пропуснати ползи, неустойки и др., са необходими специални знания из областта на счетоводната отчетност и финансовата дейност, финансовия контрол и договорните задължения, изразени в счетоводството, съдът, арбитражът или органът на предварителното производство назначава съдебно-счетоводна или финансово- икономическа експертиза”. Чл. 3. „Съдебно- счетоводните и финансово-икономическите експертизи се извършват само от окръжните служби за съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи при Министерството на финансите”.
 • Влияние на обема на потребителските кредити ,инфлацията и безработицата върху лихвените проценти по време на световна икономическа криза

  Отражението на финансовата криза, намира израз и по банковите кредити в България още в края на 2007 г. и началото на 2008 година. Увеличенията на лихвите по заемите за крайните клиенти у нас започнаха от началото на септември 2007 г. Впоследствие със задълбочаване на проблемите навън, откъдето българските банки купуват пари, през пазара преминаха няколко вълни на увеличения на лихвите по кредитите. Лихвеният процент играе важна роля в икономиката , той влияе многопосочно на икономическия живот и практически засяга всеки човек и всяка фирма, а също и дейността на държавата. В този смисъл лихвеният процент играе особено голямо значение в условия на криза или влошена икономическа конюнктура в страната.
 • „Представата на четиримата автори за съдържателните белези на планирането“

   Б.Шнайдер представя виждането на икономисти за развитие в бъдещето. Такова развитие, което би eлиминирало глада и мизерията, царуващи из по-западналите страни. Всеки интелигентен човек има различно виждане за проблемите и за тяхното решаване. Различни са причините за породената икономическа и социална криза.
 • предприемачество

  • 1984 г. - Компютрите Macintosh излизат с по-нова версия на удобния за ползване GUI. Успехът на Macintosh прави тези компютри сериозен фактор при разработката на графичен интерфейс с главна компютърна операционна система като Commodore, Amiga и Atari ST, появили се две години по-късно. • 1991 г. - Apple разработват мобилния компютър PowerBook. През 90-те години Apple си разделя пазара с конкурентните и доминиращи Microsoft Windows и сравнително евтините IBM PC. През 2000 г. Apple разширяват обсега на софтуер включвайки професионални приложения за видео, музика и фото, като по този начин те превръщат своите компютри в дигитален център (digital hub). По същото време пускат на пазара най-известния музикален плеър в света - iPod.
 • “Анализи и прогнози на пазара на недвижими имоти в гр. София”

  Целта, която се желае да бъде постигната в настоящата разработка е да се изследват по възможно най-оптимален начин промените на цените на недвижимите имоти в град София и да се направят възможно най-точни прогнози за бъдещото развитие на пазара. Задачата на курсовата работа е първо да се даде дефиниция на понятията „пазар на недвижими имоти” и „недвижим имот” и да се изяснят основните моменти във формирането на цените. И второ - да се опишат измененията в цените на имотите през последните години и на базата на описаното до тук да се направят прогнози за бъдещото развитие на пазара.
 • Културна чуждост. Културни различия

  Българите, а и други чужденци от по-далечни земи, които посещават Западна Европа за първи път, често попадат в забавни положения : стоят на кръстовище без светофар и изчакват да се източат превозните средства, докато колите спират, за да им позволят да пресекат. Докато в Северозападна Европа, Германия, Австрия и Словения пешеходецът е с предимство, в Чехия, Унгария и Хърватско положението е смесено а по на изток и юг от там трябва да се пазите да не ви сгазят
 • “Същност и необходимост от кредита”

  Търговците по това време регулярно пътешествали от пазар на пазар купувайки и продавайки стоки и формирайки кредитни отношения. За удобство търговците от Италия започнали да оставят свои постоянни агенти на пазарите и тържищата. Използвали контракти за валутни операции, т.е.ползвали документ, който позволявал превод на пари от едно място на друго място, способствало усъвършенстването на търговските отношения базирайки се на кредита. Много примери за търговия чрез кредити може да се намерят в Англия през 13 век-при търговията с вино, зърно, кожи.