Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8705
Обществени науки
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ

  Според скалограмата стойностите са 4. Умерен интраверт – насоченост на личността навътре. Обича да бъде сама и да работи. Присъствието на други хора и пречи. Може по цял ден да пише или да работи на компютър. Обича сама да си изпипва нещата в работата. Не смята, че другите са толкова съзнателни и добри като нея, за да се справят успешно. Не е напълно затворена в себе си, има определени хора, които допуска до себе си и общува с тях. На хората на които има доверие, споделя определени неща.
 • Психологически аспекти на икономическата власт и икономическата зависимост. Психолого-икономически теории за безработицата и бедността

  Като второ условие, повторно прочитане на текста, акцентирайки се върху подчертаните полета и синтезирано извеждане на определения, под формата на отделни точки или абзаци в текста. Синтеза на информацията може да бъде, както директно копиране на оргиналния текст, така и перифразиране по подразбиране. Като трето условие, прочитане на вече синтезирания текст, при което се предполага, че в съзнанието ще изплуват примери и пояснения от оргиналният текст.
 • Психологически анализ на властта в политическата дейност.Основни теоретични концепции за властта.

  Условната власт действа чрез промяна на мисленето на индивидите.Убежденията,образоваността изглежда е естествено,правилно и кара индивида да се подчини на чуждата воля.Подчинението не се осъзнава. Зад тези три инструмента на власт Гълбрайт открива три източника на властта – личността (индивидуалността ) , собственост(плюс доходи) и организация. Индивидуалността или качествата на водача са качества на ума,изказа,морална убеденост или други личностни черти,които правят достъпни един или повече от инструментите за упражняване на властта. Индивидуалността се асоциира предимно с условна власт – със способността да убеждаваш или да внушаваш доверие. Родоначалник на философския подход към анализа на властта е Томас Хобс.Авторът определя властта на човека като „..средствата ,с които той разполага ,за да добие в бъдеще някое явно благо.”/Д.Иванов – Властта , С.,1985,с.15/.Всеки индивид се стреми да увеличи властта си,и затова самият човешки живот може да се определи като непрекъснат стремеж към власт.
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СРЕДНО-УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ”

  Вече има достатъчно данни да се ревизира това становище и да се докаже, че във възрастовия период между 6 и 12 години водещо е формирането на социални умения и мотиви, които изтеглят учебната дейност след себе си. Ето защо е оправдано да се каже, че средното детство е време на широка социализация на детето. От тази гледна точка оптимизацията на социално-публичния живот на детето е предпоставка за растеж на психичните му възможности. През средното детство момчето или момичето обикновено е хармонично отнесено към своите три жизнени свята: семейството, училището и връстниците. По правило след средното детство тази хармония се нарушава и децата започват да са ценностно ангажирани предимно в света на връстниците и другите два свята се превръщат във фон.
 • „Психологическа характеристика на мотивите, като елемент от психическата страна на правонарушението.Определение на понятието за мотиви. Мотиви и потребности. Стадии на проявлението на мотивите. “

  Мотивите имат съществено значение за характеризирането на деянието в общност и на правонарушението като деяние в частност. Те са граничният, периферният, началният елемент на психическата страна на деянието. По този начин самото деяние граничи с потребностите на човека, а потребността от своя страна е първичният и основен фактор за произтичането на всяко човешко поведение. Без нея няма деяние. Потребностите на човека са обективната основа на всяко негово деяние.
 • Професионална психодиагностика

  Работата на съдебния психолог е свързана с разнообразни дейности, възникващи при образуването на съдебен процес – нужда от изготвянето на експертна оценка за психичното състояние на правонарушителя, жертвата и свидетеля, даване на експертно мнение по бракоразводни дела, изготвяне на психологическа експертиза, снемане на „съдебната история”. Експертното му мнение е насочено към различни въпроси: потребност от лечение и прогноза, потенциал за бъдещо опасно поведение, подбор и обучение на служители и пр. Това определя нуждата съдебния психолог да умее да борави с методите за изследване на личността;
 • Психоанализа-същност и цели

  Психоаналитичната ситуация предлага множествено (символично) отношение към реалността. Какво означава това? Основна характеристика на психичния живот на човека е символизацията или способността да възприема няколко нива на съществуване и означаване на обектите. Става дума за отношението между вътрешни, субективни преживявания и такива, произтичащи от външната реалност без обаче да се губи способността за разграничаване между двете. Фройдовото откритие на преноса е екземплярно в този случай, т.е. върху отношението с аналитика в настоящето се пренасят по-стари отношения, към значими фигури от живота на пациента.
 • Психичното здраве в детско-юношеската и студентска възраст

  . Психичното здраве е препоставка и фактор, основа и условия за духовното извисяване на отделния субект и на всички заедно. Многостранно развитата личност е еднакво необходима за всякакъв вид умствен труд, занимателна и развличаща дейности за всякаква физическа работа. Психичното здраве е неразделна съставка, основен компонент на здравето изобщо. Пълноценната активност и творческа психична дейност е възможна при добро соматично здраве. Повишаването на преките, косвените, непосредствените или перспективни изисквания към психиката и личността доведоха и до значително нарастване на психичната заболяемост и психичната болестност.
 • ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

  Развитието на детската психиатрия е тясно свързано с хуманизацията на грижите за децата, с нарастването на социалните изисквания към детското благополучие, със съвременното разбиране за родителската отговорност и тази на об¬ществото. Пример за първите психиатрични грижи за децата в общността е създаването на така наречените Child guidance клиники, появили се в началото на XX век в Чикаго (САЩ). Работата им е насочена към деца с тежки психосоциални и поведенчески проблеми с цел превенция на по- късна делинквентност. Първата самостоятелна детска психиатрична клиника в Европа е създа¬дена в Хайделберг през 1926 година.
 • Просоциалното поведение

  Динамиката на просоциалното поведение е проследена в структурен и онтогенетичен план, очертани са индивидуалните и половите различия в просоциалните ориентации,измененията в мотивите, и в разбиранията върху просоциалното поведение,влиянията на просоциалното поведение върху самоутвърждаването и развитието на идентичността и характера на детето. Като цяло обаче изследванията върху просоциалното поведение в прехода към юношеството си остават ограничени, въпреки съществените трансформации в развитието на този стадий.