Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8705
Обществени науки
 • Психология на общуването

  Емоционален баланс и Аз-концепсия и позицията на психолога Аз концепция – съвкупност от различни схващания за себе си, другите и света, и именоо те създават вътрешна готовност за определено поведение. А) Емоционалните проблеми не се пораждат, когато човек живее в съгласие със своята Аз-концепсия Б) Психологични проблеми се пораждат, когато човек живее в противоречие със своята Аз-концепция, когато не е убеден, че неговото поведение е в хармония с нравствени, естетически, религичозни принципи.
 • ПСИХОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА

  динамичен подход/принцип – не да видя как стоят нещата тук и сега, а да определя накъде се движат. Психологията проследява как се развиваш, накъде си тръгнал, тенденции, динамика. Използват се надлъжни/лонгитюдни/лонгитюдинални изследвания г) системен принцип – свързаност между нещата, всичко е свързано в системата
 • Здравното поведение

  Болестта като житейско събитие е изключително травмираща. Самата болест се оказва значимо изпитание за всеки човек- особено, ако е по- тежка. Поведение на боледуване означава начините, по които дадени симптоми могат да се възприемат или оценяват различно, както и да послужат за отправна точка за действие (или бездействие). Това е изключително широка дефиниция, която включва всички аспекти на мисленето, емоциите и поведението, свързани със симптоми на болест, независимо от това, дали са налице обективни данни за телесно или психично заболяване. Терминът не означава, че въпросните видове поведение са непременно патологични. Той включва както поведение, за което се приема, че е напълно съответно при дадено заболяване, така и поведение, което е несъответно на състоянието.
 • “ Кoй тип темперaмент съм и кaк тoвa би ми пoвлиялo в бизнес прегoвoри?”

  Делoви бизнес прегoвoри – бизнес прегoвoрите спoред мен сa нaй-честaтa фoрмa нa прoвеждaне нa кoмуникaция в бизнес средите. Те сa oснoвнaтa дейнoст във всекидневиетo нa хoрaтa, търсещи, приемaщи и предaвaщи инфoрмaция. Бизнес прегoвoрите се изпoлзвaт в бизнесa между рaзлични oргaнизaции, между прудстaвителите нa тези oргaнизaции (мениджъри, експерти и кoнсултaнти) зa въпрoси и прoблеми, кoитo трябвa дa се решaт между рaзлични oтдели, клиенти, дистрибутoри, търгoвци и други. Бизнес прегoвoрите сa вид кoмуникaция мужду предстaвителите (хoрa), кoитo сa били нaтoвaрени със зaдaчaтa oт свoите oргaни дa рaзрешaт oпределени прoблеми.
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКА ОЦЕНКА

  физическа външност - правилни пропорции и черти на лицето, приветлив изглед, мекота, нежно излъчване, по-скоро красива. Чиста, спретната, семпло облекло без накити. С дълга коса до кръста, без излишно придаван обем, но поддържана форма и прическа. Използва грим. При подбор на дрехите си не се ръководи от модни тенденции, а от удобството, които и доставят дрехите. Избира за всекидневието си предимно спортно облекло и обича ярките и наситени цветове. Определено има вкус за обличане и облеклото е в зависимост от повода. Ползва както обувки с много висок ток, така и спортни обувки. Поддържа маникюр, но по време на бременността и след нея не ходи на поддръжка.
 • Психологични състояния и развитието на детето

  За Фройд първобитната орда е предплеменна форма на обществото. Начело й стои баща притежаващ неограничена власт. В един момент той започва да вижда в порасналите си синове потенциални съперници и ги изгонва от ордата. Психиката на членовете на ордата е изцяло във властта на несъзнаваното/”То”/ във властта на инстинктите. Хората се ръководят от принципа на удоволствието.
 • Психологични аспекти на актабилирането

  Така например в Древна Гърция само 10 % от населението е било образовано в “академията” с цел подготовка за бъдещо управление на обществото, докато всички останали, една част от които даже не са притежавали гражданство, са изпълнявали ръчни типове труд. Постепенно трудовото действие става символ изобщо на действието. Използвайки легенда на Хезиод, Платон извежда тезата, че действието е по-низше от знанието: ”Бог, обаче, при създаването на хората примесил злато при раждането на ония от вас, които са способни да управляват.
 • Психологическо консултиране

  7. Принцип за избягване на конкретни съвети и препоръки. Спазването на този принцип обуславя основната задача на консултантна да обезпечи условия и увереност на клиента самостоятелно да решава своите проблеми. 8. Принцип за преодоляване на състоянието на тревожност и безпокойство. Тези състояния пречат на клиента да осъзнае своите проблеми, и го подтикват да ползва различни защитни механизми в процеса на взаимодействие с консултанта.
 • Психологически профил на деца с девиантно поведeние

  Изследванията с Многофакторния личностен въпросник ЕР1 показват високи стойности по скалите на емоционална стабилност-лабилност и стеснителност,която е ревалентна на личностната тревожност.При девиантните деца източникът на тревожността е вътрешният конфликт,свързан с неправилния образ на собствената личност.В психологията е известно положението,че съществува връзка между способността за приспособяване към действителността и компактността на образа за себе си.Когато обараза е некомпактен,вътрешно противоречив,това намалява силата на Аз-а и по-голяма податливост към емоционалните стимули.
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ

  Според теста за измерване на независимите личностни характеристики на Айзенк е интровертна личност- несоциабилен и затворен; не е импулсивен; трудно взема решение за действие; стереотипен, толерантен към монотонността и промяната на стереотипите го разстройват; с понижен жизнен тонус; нечувствителен към положителни, но чувствителен към негативни стимулации и похвали; критичен към аргументите и изискванията на другите; мотивацията е на изключително високо равнище и винаги мобилизира максимум усилията си и използва капацитета на паметта си в най-висока възможна степен.