Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8556
Обществени науки
 • Предприятието като система

  Различават се конкретни и абстрактни системи. При конкретните системи връзките между елементите се осъществяват посредством предаването на материални и нематериални блага, следствие на което между елементите възникват входящи и изходящи потоци. Абстрактните системи сами по себе си представляват система от действия. В нея елементите се съподчиняват без входящи и изходящи потоци. В зависимост от възката и взаймодействието на системста с външната среда се различават открити и закрити системи. Закритите системи са по- скоро изключение.
 • 1. Въглехидрати в хранителните продукти : монозахариди и захароподобни полизахариди

  Те се делят на много видове спрямо броя на изграждащите ги атоми. Монозахаридите предтавляват безцветни кристални съединения, лесно разтворими във вода и почти неразтворими в органични разтворители. Като най-разпространени в хранителните продукти са пентозите и хексозите. Пентозите се срещат в растителния и животинския свят. Някои от тях влизат в строежа на полизахаридите а други в строежа на важни биологични вещества като нуклеиновата киселина.
 • Същност и особености на предприятието.Видове предприятия

  Предприятие – самостоятелна стопанска организация,която чрез планомерно и целенасочено преобразуване на производствени фактори произвежда продукти и услуги,за задоволяване на определени обществени потребности и създаване на печалба,за натрупване и за разпределение между собствениците. I Самостоятелна, законова, идентично регистрирала се по търговски закон. II Организация – социално формирование,което позволява на хората със съвместни координирани усилия да реализират заедно цели,които не биха могли да постигнат поотделно посредством разделение и специализация на труда.
 • Основни управленски функции: целеполагане, ръководене, планиране, организиране, контрол и регулиране

  Планирането е съвкупност от действия, чрез които се набелязват определени задачи в рамките на основната цел на организацията.Планирането включва: прогнозиране, формулиране на задачи и определяне на необходимите ресурси.Основните различия между планирането и прогнозирането са:Прогнозата се съставя за по-продължителен период от време.Прогнозата е само предвиждане, което има вероятностен характер, а планът има директивен характер, тоест, той е задължителен за изпълнение.
 • Преброяване

  По препоръка на ООН след 200 година в повечето страни са проведени преброявания, част от които са субсидирани от ООН. От началото на съвременните преброявания до сега в света са проведени над 2000 преброявания. Организирането и провеждането на едно преброяване и съпътстващите го дейности по обработка и публикуване на информацията е сложно, трудоемко и скъпо струващо държавно мероприятие. Заради това преброяванията не се провеждат регулярно във всяка държава, а правителствата избират най-подходящите за страната дати, години и програми.
 • Икономика на предприятието като наука

  Предприятието е самостоятелна производствена единица, юридическа личност, основна структурна и икономическа единица в националното стопанство. То разполага с необходимото имущество и кадри, на входа получава необходими ресурси, осъществява производствен процес и на изхода реализира продукция. Целта е печалба или задоволяване на определени потребности. Многообразието и качествените различия между предприятията, налагат тяхното разделяне по няколко критерия:
 • Дефиниране на преговорите

  търговски (икономически) преговори: най-често срещаните, обхваща всички сфери на човешките, организационните и междуинституционалните отношения; Б) синдикални преговори: между всякакви категории работодатели и съответни синдикални организации, преговаря се главно КТД; 2. По брой на преговарящите страни: А) двустранни; Б) многостранни. 3. Според формата на преговаряне: А) Лице в лице – най-ефективна форма, има директен контакт;
 • Б И З Н Е С К О М У Н И К А Ц И И

  Къмюникейтив (communicative) означава пък готовност и воля да се разговаря и да се дава информация. Латинският термин “communico” означава “съветвам се с някой, съединявам, свързвам”. Комуникацията представлява и предаване на идеи, заповеди, инструкции, така че този, който я приема да я разбере. “. Тя е също целенасочен обмен на информация, мисли, позиции, емоции и оценки между хората в процеса на съвместната им дейност. Ако целта на комуникацията е да се осъществи контакт между хората, резултатът е не просто изменение на нагласите или на поведението на слушателя, а постигане на някакво съгласие.
 • Комуникация – устно или писмено съобщение

  • Изисквания към БК – ефективност, постигане на целта, грижа за репутацията на фирмата, отчитане на единството м/у рационални и емоционални моменти в процеса на комуникация, ситуативност, обективност-точна, пълна инф, отчитане на наличието на скрити ф-ри, научност и спазване на закона.
 • Какво е фирмена култура?

  Традиционно на фирмената култура се гледа като на редакцията на една организация към обкръжението и. Изправени пред сходни обкръжения организациите реагират различно, което се обеснява с влиянието на взетите от мениджърите решения върху стратегията. Мениджмънта не може да се схваща като боравене с техники или инструменти за анализ. Той се занимава и с прилагането на управленския опит, придобит в продължение на много години.