Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8705
Обществени науки
 • Развитие на паметта и мисленето при възрастните

  Според Любомир Георгиев паметта е основа на процесите запомняне,съхраняване на възприетото,узнаване и възпроизвеждане.Тя е тази,която позволява да се свързва настоящето с миналото и бъдещето.Той разграничава различни видове памет:волева и неволева,кратковременна и дълготрайна,механична и осмислена,епизодична,семантична,експлицитна и имплицитна памет и др..Най-същественото,което разграничих в темата за паметта при възрастните е,че се характеризира с редица подеми,застои и спадове,които са приблизително на три-четири години.Според Любомир Георгиев развитието на паметта при възрастните е неравномерно и зависи от личностните характеристики на човек,от неговата професионална дейност и здравословното състояние.
 • Същност и развитие на личността

  Развитието на личността е система от положителни изменения, които характеризират движението от низша към висша жизнена дейност. То съдържа последователността от етапите, през които преминава индивидът под влияние на външните и вътрешните фактори на развитието. Външните и вътрешните условия на развитието са противополжности, които взаимно се обуславят и определят развитието на индивида. Развитието се разгръща върху основата на усилията на индивида да разреши противоречията между външните изисквания и собствените му способности да удовлетвори тези изисквания. В процеса на развитието се създава специфична взаимообусловеност между външните въздействия и способността на индивида да им отговори адекватно в определен момент от онтогенетичното развитие.
 • Психосексуално консултиране при сексуални дисфункции

  Инстинктът за размножаването е основен за всяко живо същество. Без него е невъзможно съществуването на вида във времето.По своята същност размножаването е един своебразен производствен процес- произвежда се жив организъм. И затова като такъв процес трябва да отговаря на два основни показателя: количество и качество. Ето защо същността на размножаването на всички живи организми се изразява в това, от една страна, да създават и непрекъснато усъвършенстват своите опити, дейности, поведение, а от друга, да осигурява и отглежда поколението си, така че да се получи по-голям брой потомци, които след това да са възможно най-приспособени на житейските особености и трудности.
 • Психологически портрет

  Родителите му са образовани, и с престижни длъжности. През учническите си години се е занимавал активно с много и разнообразни дейности за подпомагане на интелектуалното и физическото си развитие. От ранно детство има афинитет към математика и компютри, като е подкрепян активно в тази насока от баща си. Показва много високи резултати от проведените тестове за обща интелигентност – над 96% на теста за диагностика на интелекта на Рейвън, и резултат от 140 на теста за обща интелигентност на Айзенк.
 • Психометрично измерване на личността (основни групи, методи и тестове).

  Масовото им използване се е наложило от относително лесната процедура на прилагането им, от възможността да се стандартизират данните получавани от тях, от това, че те могат да се използват, както за индивидуални изследвания, така и за групови такива. Масовото прилагане на личностните въпросници е продиктувано и от факта, че обработката им може да става чрез ЕИМ (компютри) и, че освен на листове-бланки, е възможно (и това става доста често понастоящем в практиката) за въпросниците и отговорите на тях да се използват също компютри.
 • Предмет , задачи и връзки с други науки

  Ако от начало родителите полагат необходимите грижи за здравето и развитието на своите деца , то прогресивно с възрастта нарастват личните отговорности на формиращите се и отвърждаващите се в обществото нови негови членове. Ето защо една от приоритетните способности , които личността трябва да формира у себе си е способността на пълноценното организиране и раководене на своя живот. По големите или по малки техни нарушения винаги водят до нежелани последствия. Както всички живи същества и човекът има биологически унаследявани особености , които немогат и не трябва да бъдат пренебрегвани и подценявани в онтогенетичното развитие.
 • ПСИХОЛОГИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНФЛИКТИ

  Ако те се оценяват като близки и имащи по-високи общи интереси социалната дистанция е малка и силата на конфликта е ниска. Например, в мирно време обществото е разделено на социални слоеве, всеки от които има свои интереси и в една или друга степен е противопоставен на останалите. При заплаха от външна интервенция, война, загуба на национален суверенитет всички граждани на страната се чувстват еднакво застрашени от външна сила и са способни на национално обединение за спасяване на общия интерес.
 • Изследване на тревожността и темперамента при разведените майки

  В.Силаги в книгата си „Бъдещето на брака или браковете на бъдещето” издадена през1981г посочва ,че от началото на века ( ХХв)до сега (1981г) разводите в Унгария са се увеличили 26 пъти.С подобен ускорен темп се увеличават разводите и в другите страни и особено в страните с развита промишленост. Всеки развод е една малка или голяма трагедия , в която участвуват съпрузите , децата и близките. Разводът нанася поражение не само върху връзката между двама души, а е всъщност несполука и по отношение на начина на живот, изграден върху тази връзка.Ето защо разводът е голямо сътресение върху индивида и често предизвиква душевни травми върху индивида, които трудно се лекуват. Разводът се отнася към един от най-силните източници на стрес и тревожност. След развода повечето хора изпитват огромна емоционална и душевна криза, от която не е толкова просто да се излезе самостоятелно.
 • „психология на помагащото поведение”

  Наблюдението като метод на педагогическа диагностика представлява целенасочен, планиран и добре организиран процес на получаване на информация за реално съществуващи и протичащи във времето и пространството явления, процеси и резултати с педагогически характер. Наблюдението е метод, който изисква ясно и точно определяна на параметрите на наблюдаваното явление или процес. Наблюдателят трябва да знае какво точно ще наблюдава, колко време му е необходимо, какви средства ще използва. Получените данни се използват по-нататък за тяхното описание, обяснение и прогнозиране. Най-общо наблюдението може да се разграничи в следните видове:
 • ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО

  На първо място това са участниците. Комуникационният процес изисква най-малко двама участници, за да се осъществи между тях обмен на информация. Общуването обаче може да се осъществи вътре в рамките на малка неформална група (напр. приятели, съседи, колеги в офиса) или да се разшири до мащабите на междугрупов обмен на информация. В крайните си мащаби то може да представлява отправяне на информационни съобщения към големи групи от хора (даване на инструкции, отправяне на заповеди, публичен отчет и др.).