Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8556
Обществени науки
 • Трудови пазари.Трудова борса

  В теоритичен аспект трудовият пазар са иконом.връзки взаимоотношения, среда и взаимодействие м/у субектите на тъсенето (фирми и организации) и субекти на предлагането( човешките ресурси) на дадено място, време и опр. цена на труда по повод на заетостта и заявените интереси.
 • “АДАМ СМИТ И НЕГОВОТО МЯСТО В ИСТОРИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ. ВЪЗГЛЕДИТЕ МУ ЗА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ КАТЕГОРИИ”

  Обществения интерес за Смит е резултат от сблъсъка от егоистични интереси за стокопроизводителите, дейността и конкретното участие на които се подчинява на властта на „невидимата ръка”-метафора, зад която се крие стихийния пазарен механизъм на разпределението на ресурсите по отрасли чрез търсенето и предлагането. За Смит формиращото се капиталистическо стоково производство е „естествен ред”, подчинен на „естествени закони” Това е едновременно и теоритичен модел на обществото и теория на стопанската политика на макро и микроравнище.
 • Технология за сключване на международна сделка за покупко – продажба

  Тя предлага UNCITRAL – създава международни конвенции, които след като бъдат ратифицирани, имат по – голяма сила от национални закони. Най – съществената конвенция е CISG (1930) – конвенция за международна продажба на стоки. Тя регламентира – основните стъпки при воденето на преговори. Говори се за предложението от страна на купувача например запитване, офертата като предложение на продавачите, контраоферта от потенциалния купувач, потвърждение за сключване на сделка. Говори се и за основни задачи на купувача и проучване в договора за покупко – продажба на стоки. За реализацията на покупко – продажбата оказват влияние и други институции. Международната стандартизираща организация (ISO) създала е около 19 500 международни стандарта.
 • Същност на управлението на човешките ресурси

  Учр разглежда също така и отношението между хората, тяхните желания стремежи и се стреми да ги обвърже с темповете на организацията. Учр е фунцкия и задължениена специалистите по персонала чиято задача е да привлекът (осигурят, да запазят и развият хората в организацията). Също така учр е процес на развитие прилагане и оценяване на политиката методите процедурите и програмите за запазването и развитието на хората.
 • Същност, историческо развитие на размяната и търговията

  Като търговия разбираме – всичките дейности свързани с покупката и реализацията на продуктите на пазара. По правило търговията и размяната възникват на определен етап от общественото развитие. Като съветския академик Доместенов, като ра прехвърляне на стоки от един субект на друг върху принципите на доброволността и еквивалентността. За възникването на размяната и нейното същетвуване като такава са необходими следните 4 условия:
 • Статистиката като наука

  Единичните процеси са детерминирани. Масовите процеси обхващат множество единици, множество случаи или събития или имат многократно повторение във времето. Те са подчинени на закономерности, които могат да се проявят само в рамките на масовото явление (процес) и никога чрез отделния елементарен случай в този процес. Проявяват се в обща тенденция с по-големи или по-малки колебания. Те имат вероятностен характер и са характерни статистически закономерности. Обект на изучаване от статистиката са масовите процеси и явления, а неин предмет са статистическите закономерности, проявяващи се в масовите явления.
 • Статистиката като наука и практика

  Първоначално статистиката възниква като наука за държавата (население, религия, армия, национално стопанство и други). Съществуват и други предположения за произхода на думата „Статистика”. Но за първи път тя е употребена от немският учен Годфрид Ахенвал, и затова той се смята за баща на статистиката. - Статистически метод съвкупност от способи и похвати за събиране, обработване и изследване на статистическите данни.
 • Статистическа закономерност

  Предмет на статистиката – това са статистическите закономерности. Статистиката като наука изучава количествената страна на масовите явления и процеси, в неразривна връзка в тяхната качествена определеност, в конкретни пространствени и времеви граници, с цел установяване на закономерностите в тяхното състояние и развитие. Стат. Като теория е наука която дава знания за това как систематизирано и правилно да се изучават масовите явление, как да се установяват стат. Закономерности, т.е как да се извършат стат.
 • МИО В НАЧАЛОТО НА НОВИЯ ВЕК

  Процесът на интернационализация се проявява преди всичко като международно разделение на труда и международно коопериране на производството. Новите тенденции в процеса на глобализация са: - либерализация на външноикономически връзки и международно движение на капитали; - международните икономически организации започват да внедряват единни критерии за макроикономическа политика
 • „Статистика в икономиката и управлението”

  При случайните процеси зависимостта е вероятноста/стохастична. Това означава, че за дадено означение на х не можем да намери точно значение на у, а само разпределението на у. Или за едно значение на х, можем да имаме няколко значение на у. Схематично тази вероятностна зависимост може да бъде представена по следния начин. Когато тя е най-тясна (най-силна), казваме, че имаме фукнционална зависимост. Когато зависимостта е възможно най-слаба (най-широка), казваме, че имаме независимост.