Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8556
Обществени науки
 • ЛОГИСТИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

  Второ, функционирането на логистичните системи е ориентирано към задоволяване на платежоспособното търсене на потребителите на основата на изпълнение на техните заявки. Самата природа на логистиката предполага това, тъй като обслужването на клиентите е крайният продукт от съчетаването на редица логистични функции и операции, които осигуряват пространствена и времева полезност на продуктите, свързани с потребителските нужди.
 • Що е логистична система?

  2. Каква е целта на логистичната система? – За цел логистичната система има оптимизиране на производството и намаляване на общите разходи по преноса,складирането и обработването на материалните потоци,както и информационно обезпечаване на дейността на фирмата.Постигането на тази цел става като най-напред се декомпозира (детайлизира) основната цел на подцели,всяка в зависимост от определени конкретни подцели в отделните звена на фирмата,след което да се свържат в едно цяло.
 • Логистична верига - същност, характеристика. Управление на логистична верига и логистика. Връзки и процеси в логистичната верига. Структура мрежата на логистична верига. Елементи на управлението на логистична верига.

  Важно е да се следи и информационния поток. Информацията за търсенето се движи в посока обратна на тазив която се движи материалния поток, т.е. от потрабителите към доставчиците и производителите. Логистиката е координация и интеграция на материалните потоци. Същността на логистиката е не само като система за управление на материалните потоци, но и на сервизните/услугите/. С разширяване на пазарите от 90 год. На мин.век към нея се прибавят и движението на финансовите потоци. Логистиката като наука и практика за кооридниране и интегриране начетири потока изпълнява две основни функции:
 • Лидерство на промяната, когато бизнесът е добър

  . Тук се появява и нуждата от ценностите във фирмата. Те определят поведението на служителите дори, когато мениджърите отсъстват. Те са в основата на мисията на организацията. Ако до преди години е било възможно някой от ръководителите да предстви убежденията си категорично („Ето нашите убеждения. Научете ги. Живейте според тях.”) и те да бъдат възприети, то в днешно време самите служители трябва да създадат ценностната система и да определят принципите на фирмата. Затова се появява и нуждата самият ръководител на организацията да остави на страна егото си. Той може да организира дискусия със своите служители, в която те да споделят своите убеждения, възгледи и предложения.
 • Появата на новия модел лидери

  Важна концепция в мениджмънта е „разделяй, (мачкай) и владей“ , която датира от ранни години и до ден днешен е актуална за някои управляващи.Един от хората с основно място в пантеона на великите хора е Николо Макиавели, който смятан за родоначалник на идеята за модерната държава и модерния владетел.Според него за един владетел не е задължително да има всички добри качества, но е задължително да изглежда, че ги има.Разбира са този принцип важи с пълна сила в обществото, наблюдавайки лизинговите лимузини и джипове на кредитни „милионери“ с големи коремчета
 • Власт и медии

  Икономика на масмедиите
 • ЛИДЕРСТВО

  Според него за един владетел не е задължително да има всички добри качества, но е задължително да изглежда, че ги има.Разбира са този принцип важи с пълна сила в обществото, наблюдавайки лизинговите лимузини и джипове на кредитни „милионери“ с големи коремчета!!!llllllllllllljjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Преди всичко той е привърженик и властелин на лидерството, чрез интриги, лукавство, подлост, където на дневен ред стои афоризма „целта оправдава средствата“.кйлкkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
 • ЛИЦЕНЗИРАНЕ НА КНИГА

  Оригинални са произведеният, които са самостоятелни, а производните се създават на базата на вече съществуващи произведения. Сборни произведения са тези, които включват две или повече творби. Те се делят на колективни и съставни в зависимост от това дали съставките са създадени специално за случая, или са съществували преди това. Оригиналните произведния са – литературни; музикални; сценични; фотографски; архитектурни; филми и други аудиовизуални произведения; произведения на изкуството; проекти, карти, планове, схеми и др.; графично оформление на печатно издание.
 • Статистика

  В психологията моделирането се използва за опознаване изучаване на процесите в една личност или множество от такива, обединени в по-големи групи. Всеки психолог, педагог или социолог в своята експериментална работа може да използва кол. методи (динамични, статични, вероятностни и статистически). - Детерминирани методи (динамични и статични)- методи, които използват величини с помощта на които се измерват признаци и показатели, които имат точно определени прояви. Динамични методи са тези, които се променят в зависимост от времето. Статични са тези, които използват величини и показатели, които не се променят в даден разглеждан момент.
 • Предмет на общата теория на икономиката. Нормативни и позитивни схващания. Микроикономика и макроикономика.

  Подходите за изучаване на икономиката можем да сведем до нормативни и позитивни. При нормативния подход в Обща теория на икономиката се сезира в това в което би трябвало да стане в системата на икономиката въз основа на нейното съзнателно управление. За това този подход се характеризира още като телеологически, т.е. предмета се дефинира като се асоциира с определената желана цел. При позитивния подход предмета на Обща теория на икономиката се извежда от системата на икономиката такава каквато е сама по себе си, поради това той се нарича още причинно-следствен.