Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8556
Обществени науки
 • Марксизмът и учението за обществото

  В творчестовот на Маркс се очертават два периода. Първият период е от 1841г. когато той пише първите си статии до 1847-48г. През този период Маркс пише редица произведения, някои от които са в авторство с Енгелс. Пример за самостоятелни произведения са „Икономико-философски ръкопиоси” , „Нмеска идеолоия” , а в авторсто с Енгелс са например „Светото семейство манифест на комунистическата партия”. Този период завършва с манифест на написването на Комунистическата партия през 1847г. а двамата стават члнове на една организация наречена Съюз на справедлиите.
 • Маркетинговата концепция в търговския бизнес

  Интензивно разпределение отношенията са най-нестабилни и уязвими  доставчиците продават своите стоки и услуги чрез възможно най-голям брой търговски посредници, възможност да максимизират продажбите  търговците не се ограничават от гл.т. на количеството на продаваните стоки като варианти на продукти и на марки  конкуренцията между търговците, продаващи едни и същи стоки се засилва  Търговецът може да отделя малко място на рафтовете и да определя цени , които са неизгодни за определени марки Селективно разпределение не обезпечава нивото на сътрудничество, при ексклузивното разпределение и обемите на продажба при интензивното разпределение
 • Маркетинг микс на религиозния туризъм в България

  Основната цел на поклонниците е не да разглеждат забележителности , а усамотение с Бога. На територията на България се разполагат 160 манастира и множество религиозни храмове от различни исторически епохи и притежаващи различни характеристики. Отличителна тяхна особеност е историческата им обусловеност и разнообразие, преплетени с уникалност. Българските туристи постепенно увеличават динамиката на посещенията си в религиозни обекти, най-вече с еднодневни екскурзии. Религиозен туризъм практикуват всякакви туристи, без значение от възрастта отдадени на Бог или просто с хоби разглеждане и опознаване на религиозните ценности на България.
 • МАРКЕТИНГ МИКС

  Продуктова политика- продукт е всичко, което може да задоволи потребността или нуждата и се предлага на пазара. Продуктът може да бъде стока, идея или услуга. Той е основа за всеки бизнес. Всяка фирма се стреми да предлага все по-различни и по-добри продукти. Фирмата дефинира своята продуктова политика и конкретизира своя продукт с неговите х-тики, които включват: търговска марка, дизайн на продукта и опаковка и съпътстващите услуги. Това обуслава 4 взаимосвързани продуктови решения за: -Търговска марка- тя се възприема като осн. фактор за ценността на продукта. Целта на управлението на търговската марка е насочена към дефиниране на опр. нейна индивидуалност, която да изразява: заложеното в нея обръщение, наименование, визуални аспекти и др. -Продуктов дизайн- има значение при продуктите за продължително използване, опаковките, услугите и др.
 • МАКРОРЕГУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В ИТАЛИЯ

  Италия е разделена на 20 региона, 5 от които със специален автономен статут - Вале д’Аоста, Сардиния, Сицилия, Трентино-Южен Тирол, Фриули-Венеция Джулия. Автономията на тези региони и техния специален статут се базира на исторически, културни, географски причини и наличието на значителен брой етнически малцинства, е обяснен със специален закон. Автономните региони имат свои парламенти (регионални съвети) и правителства (джунти), които имат пълномощия по въпросите на местното самоуправление. Регионите се делят на 110 провинции.
 • МАКРОИКОНОМИЧЕСКО РАВНОВЕСИЕ. Класически и Кейнсиански модел

  Правителствените разходи за стоки и услуги са елемент на съвкупните разходи. Чрез тях се постига кратковременно изменение - нарастване или свиване, на реалния БНП. Данъците имат двойна роля. От една страна намаляват доходите на населението и на фирмите – и с това и потребителските разходи и инвестиции, което свива съвкупното търсене и БНП. От друга страна, ако данъците се намалят, това може да увеличи потребителските разходи на населението и инвестициите на фирмите, да повиши съвкупните разходи и БНП.
 • Макроикономически зависимости в отворена икономика

  Равенството може да бъде представено и по друг начин: I + G + X = S + T+ M. Това показва, че равновесната величина на националния доход е налице, когато сумата от инжекциите ( от лявата страна – фактори, които съдействат за повишаване на националния доход) е равна на сбора от изтичанията (от дясната страна). В отворената икономика правителствените разходи и износът се приемат за независими променливи. Правителствените разходи се определят от политически решения, а износът от чуждестранните решения за разходи и от чуждестранния доход. По какъв начин промените в G и X се отразяват върху дохода и равновесието на текущото салдо показва мултипликационния анализ.
 • Роля и място на локализацията в общата търговска стратегия на фирмата

  В литературата се срещат различни определения на понятието “търговска стратегия”. M. Levy и B. Weitz я определят /12/ като съвкупност от петте основни компонента на бизнес-стратегията – маркетингова, финансова, локализационна, дистрибуционна и стратегия за управление на персонала. T. Hernandez и D. Bennson твърдят /9/, че търговската стратегия представлява избор на пазарни сегменти и насочване на усилията на фирмата към привличане на целевите потребители. R. Evered определя търговската стратегия /7/ като послание на мениджърите за постигане на трите главни цели, които стоят пред търговската фирма - идентифициране на целевия пазар, определяне на формата на търговия и постигане на трайно конкурентно предимство. J. Mason и M. Mayer обвързват търговската стратегия /14/ с маркетинговия план на фирмата и с управлението на компонентите на търговския микс.
 • ЛОГИСТИКА В Е - ТЪРГОВИЯ

  Отговорите не са един и два. Съществуват някои неуспорими предимства, които пораждат желанието на хората да използват електронната търговия. Много хора биха предпочели вместо да се разкарат до даден търговски обект, да направят цялата тази дейност от вкъщи, чрез интернет. Много сериозно предимство е и възможността на хората да разглеждат, да пазаруват от така наречените интернет магазини, от гледна точка на това, че тези магазини нямат ограничено работно време и на хората, а и на продавачите, не им се налага да се съобразяват с това. Други предимства, които трябва да бъдат отбелязани са:
 • „Логистика и зелени технологии”

  Тoвa oт свoя стрaнa щe дoвeдe дo силнo рaзвитиe нa мнoжeствo дeйнoститe свързaни с oсигурявaнeтo нa тaкaвa eнeргия. Oчaквaнo e рaзвитиeтo в двe пoсoки. Първaтa e свързaнa с изгрaждaнeтo нa съoръжeния зa дoбивaнe нa възoбнoвяeмa eнeргия, дoкaтo втoрaтa e свързaнa с oсигурявaнeтo нa eфeктивнo движeниe нa мнoжeствo спeцифични мaтeриaлни пoтoци, кoитo сa изтoчник нa тaкaвa eнeргия.