Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8705
Обществени науки
 • Процеса на развитие в предучилищна възраст и взаимоотношенията „Родители –Деца”и Степента на конфликтност и агресивност на съвременните деца.

  Един от” бичовете” на нашият живот е „Агресията”,тя заема осезаемо място и е продиктувана от начина на живот и кризата обхванала всяко едно семейство. Затова аз като родител съм длъжна всеки един момент да се боря срещу нея. Да я отстраня и не оставя трайни следи в детската психика и поведение.Поведението трябва да бъде насочено към повече коректност,внимателност ,сдържаност и търпение,защото в този период от живота агресията е по-скоро неумишлена и няма почва на развитие.Факторите ,които провокират непослушание,гняв и инат са същевременно и прояви на агресивност у детето,а според мен то копира възрастните и те му служат като модел на поведение.
 • Стадии на развитие на зависимост към алкохол и други психоактивни вещества (ПАВ)-Н.Минчева

  Ако човек е започнал да се приобщава към употребата на алкохол и др психоактивни вещества не е задължително да развие зависимост.Рискът обаче е изключително висок.Развитието на зависимост се предшества от разнообразни форми на саморазрушително поведение.То не се появява изведнъж,а преминава през няколко различни етапа. Най-рисковата популация за употреба на ПАВ са подрастващите и младите хора. В този смисъл рисковите и защитни фактори имат важно значение още от най-ранна детска възраст.
 • Сравнителен анализ на защитните механизми Сублимация и Компенсация

  При сублимацията това се осъществява, чрез отказ от аморалните влечения и заменянето им с по-възвишени, обществено по значими цели. Тук имаме отхвърляне на дадена потребност, или нереализирано желание, което се преобразува в сублимирана активност, чрез насочване към нов външен обект. При компенсацията човек сам осъзнава, че има някакъв нравствен физически недостатък, което води до отрицателна самооценка и понижаването на усещането на значимост на личността. Подобно чувство влияе динамизиращо на сушевния и физическия живот по посока на преодоляване на несъвършенството, като несъзнателно тласка човека към проява на активност за отстраняване на слабостта. По този начин ще си осигури повишаване на самочувствието и себеуважението.
 • Физиологична същност на спортната тренировка, като адаптационен процес. Физическото натоварване, като стресово състояние. Фази на адаптация.

  Още френският физиолог Ламар (1809) е писал, че чрез усилено упражняване различните органи на животни, притежаващи нервна система, се развиват, укрепват и нарастват по-бързо. При тренировка се упражняват не само мускулите, но и всички органи и системи осигуряващи мускулното съкращение, като се започне от нервната система и стигнем до отделителните функции. Така спортната тренировка може да се определи, като сложен приспособителен процес към повишаващо се физическо натоварване, при който настъпват дълбоки функционални и структурни промени в организма.
 • СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРУПАТА И КЛАСА

  От гледна точка на социологическият подход към групите главното е да бъде намерен обективният критерий за различаване на групите. Такъв критерий е определеното място, което групата заема в системата на дадените обществени отношения. За социалнопсихологическия подход е характерна друга гледна точка. Изпълнявайки различни социални функции, човекът представлява член на различни социални групи. Човекът представлява точката, в която се пресичат различните групови влияния. Това има за личността две важни последствия: от една страна, определя обективното място на личността в системата на социалната дейност, от друга страна – се отразява върху формирането на съзнанието на личността. Личността се оказва включена в системи от възгледи, представи, норми, ценности на многочислени групи.
 • СОЦИАЛНИТЕ ВЛИЯНИЯ И УБЕЖДАВАНЕТО

  Едно от следствията на факта, че човекът е „социално животно”, е това, че той живее в състояние на напрежение, разпънат между ценностите, свързани с неговата индивидуалност, и ценностите,свързани с конформизма. Джеймс Търбър е успял да долови есенцията на един от видовете конформизъм. Да те нарекат конформист в известен смисъл означава, че те поставят сред „непълноценните” хора. Веднага си представяме цяла редица държавни служители, всички облечени в сиви костюми от фланелен плат, с дипломатически куфарчета в ръка, излезли сякаш от формичката на някой сладкар. Ако искаме, можем да използваме синоними, които обаче извикват съвсем други представи.
 • Социална компетентност, социална отговорност и дисциплина. Функции на морските лица, нива на компетентност и отговорност.

  . Днешните разбирания за социална компетентност и култура на управление намират приложение в стандартите на IMO и изискванията, които са отразени в STWC`95. В модерните техники за управление се обръща голямо внимание на засилване на дейността на подчинените и мотивацията им. В моделният курс Human Resources Management(№ 5.04) са разкрити съвременните възгледи за структурата на корабна организация и характера на взаимоотношенията в екипажа на хората. От съвременните морски кадри се изисква да притежават висока социална отговорност в интерес на по-добрата работа с хората на борда на кораба.
 • Скали на измерване

  Най-проста. Приписване на числа само като етикети на обекти или класове от обекти с цел класификация на обектите в ограничен брой взаимноизключващи се категории. Обектите от една и съща категория се разглеждат като еднакви с останалите обекти, попаднали в тази категория по характеристиката, по която се извършва класифицирането. На всяка категория може да се припише произволно избрана цифра, но по отношение на тези цифри не може да има умножение, деление, събиране и изваждане, защото те са само етикети, като ЕГН. Допустимо е броене.
 • СИСТЕМНИ СЕМЕЙНИ КОНСТЕЛАЦИИ

  Системните фамилни констелации, защото този метод е еклектичен по своята същност.Той обединява в себе си Психоанализ, Транзакционен анализ, Гещалт терапия, НЛП, Психодрама, психосинтеза и различни форми на Семейна терапия.Това са източниците, от които черпи неговият създател. Избрах този метод, защото не предизвиква чувство за вина.В него идентификацията се разглежда като обективно описание на процес, който не е породен осъзнато от някого.Затова няма виновни.Въпросът за вината е безсмислен.Това е динамика, която произхожда от констелацията, без някой да я иска осъзнато и без някой да може да се противопостави на това.
 • Самооценката на децата от предучилищна възраст

  В периода на предучилищното детство самооценката на детето за себе си е слабо диференцирана и се базира по-скоро на външни, отколкото на вътрешни признаци. Но тъкмо това е времето, в което се поставят нейните основи. Представата на децата за самите себе си се създава въз основа на личния им опит и общуване с другите. Оскъдността на този личен опит става причина децата безрезервно да се доверяват на преценките на възрастните и да се оценяват през техните очи. Всяко оценъчно въздействие на възрастните съдържа в себе си емоционални и познавателни елементи, които не само ориентират детето по отношение на добрите и лошите страни в поведението му, но и стават модел за изграждане на представата му за себе си.