Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8556
Обществени науки
 • Методи за решаване на нелинейни оптимизационни задачи. Метод на релаксация

  ε е малко положително число. При ε →0 условие за равенство на нула на производните в точката на екстремума. Оптимума е стъпково и търсенето ще завърши в област около точката, която ∂R∂xi=0 . При малки параметри hi броят на итерациите за достигане на екстремума силно нараства и това изисква много изчисления на целевата функция. При голям параметър на стъпката hi в областа на максимума ще възникнат “прескачания” особено алгоритми с автоматично изменение на параметъра на стъпката.
 • Методи за набиране на човешки ресурси.

  Възприетата стратегия оказва влияние върху всеки етап от набирането на човешки ресурси. Връката между вида на бизнес стратегията и особеностите на набирането намира израз в разнообразието на източниците за набиране: вътрешни, външни или комбинация и от двата типа. Източниците на персоал могат да бъдат външни и вътрешни. Вътрешните източници са заетите във фирмата, които съответстват на изискванията за свободните работни места и могат да ги заемат. Те формират т.нар. вътрешен пазар на труда.
 • МЕТОДИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ДИНАМИКАТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЯВЛЕНИЯ

  Това е интервален ред на динамика на абсолютни величини с равноотстоящи времеви интервали. Стойностите характеризират сумарното производство на слънчоглед за ясно определен период от време. Те могат да бъдат сумирани стига да не съдържат повторно участие на някоя стойност. Следващият пример е за моментни редове на абсолютни величини с равноотстоящи времеви интервали. Такъв е броят детски градини (към края на годината в хиляди) :
 • МЕТОДИКА ЗА ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

  Въпросът за пространственото позициониране на обектите за търговия на дребно добива все по-голяма актуалност и в България поради засилващата се конкуренция между търговците и борбата им за придобиване на трайни конкурентни предимства. Все пак, въпреки своята актуалност и стратегическо значение, въпросът за локализиране на обектите за търговия на дребно в условията на пазарно стопанство не е достатъчно изяснен в българската икономическа литература. Модели и техники, които се ползват от десетилетия в развитите икономики, са все още недобре познати за практиката в нашата страна.
 • МЕРКАНТИЛИЗЪМ

  Външната търговия играе много важна роля в първоначалното натрупване като ускорява икономическия подем на редица западноевропейски страни.Меркантилизмът е икономическа платформа на европейската буржоазия, именно в периода на началното натрупване на капитала. Какво е истинското богатство за меркнатилизмът? Капъталът в XVI-XVII в. Се представя в причния си вид и влиза в икономическия живот под формата на злато и сребро. Икономическата концепция на меркантилизма застъпва именно екстанзията на капитала, като идеализира и обожествява златото. Търговският баланс винаги следва да бъде активен, за да се увеличава богатството на държавата.
 • Меркантилистите - 16-17 века.

  Производителна класа получава чист продукт: тя запазва известно количество семена за посев,за изхранване на животните и за собствена издръжка; после отдава останалото(под формата на аренда) на класата на собственици.Класата на собствениците получава тази аренда като възнаграждение за поземлените вложения,които е направила с цел да разработи и оползотвори земята. Част от тях тя връща на производителна класа срещу покупката на хранителни продукти,а друга-на безплодна класа в замяна на фабрични такива или услуги.Безплодна класа получава тази част и я връща на земеделците в замяна на необходимото препитание.В тези групи процесът на обръщение на стоките между тях се осъществява чрез размяна.
 • Мениджмънт на продажбите. Същност и основни подходи за лични продажби. Пляниране и управление на продажбите.

  Управленски решения: а) стратегическо – свързано е със съществуването на фирмата и нейния бъдещ бизнес. Това са маркетингови решения като: * пазарът да бъде обслужван сега и в бъдеще; * видовете продукти, които ще удовлетворят потребителите на тези пазари; * областите на бизнеса, в които фирмата не желае да участва; б) тактическо * структуриране на персонала на продажбите – по време, размер на групите и отделните организационни решения; * развитиена персонала – наемане, селекция и обучение ; * мотивиране на персонала от ръководството и лидера – оценка и контрол на продажбите; в) оперативно * оперативно ръководене на персонала;
 • Опаковъчния дизайн- фактор за конкурентоспособността на фирмата

  Хубавата опаковка или етикет правят продукта уникален, забележим и предпочитан от дадена група клиенти. Когато продукта е в целево таргетирана опаковка, представяща всички негови качества и ползи, клиентът е склонен да пренебрегне цената. Важно е винаги да се има впредвид аудиторията, за която е предназначен даден продукт, както и цветовете на опаковката или етикета, в зависимост за кои пазари се предлага. Въпреки че съгласно някои дефиниции опаковките служат главно за вместване и защита на продуктите, днес те са изключително усъвършенствани и много по-интелигентни в сравнение с който и да е период от човешката исто¬рия.
 • : Мениджмънт на детската градина като социална организация

  Към мениджъра на класа са отправени много теоретични разработки през последните три десетилетия на миналия век (Тодорина, 2005; Иванов,2003; Иванов, 2005; Балкански,2001), но на детския учител като мениджър на групата са посветени разработки (Аврам,2009). Целта тук е да се очертае спецификата на мениджмънта на детската група, да се съберат подходящи ориентири за учителя в изпълнението на ролята му и да се дадат нови идеи за успех в мениджмънта на детската група. Педагогическото възпитание в детската градина на дадена група определя определя различията в реализацията на учителя като мениджър. В трудовете на Д. Кацаров (по Тодорина, 2005, с. 39), преди да се говори за мениджмънт в българското образование, се изброяват няколко активности, които определено са за съвременния
 • МЧР

  Цели на МЧР – постигане на печалба чрез доброто управление на ЧР; поддържане на психологически конфорт на членовете; поддържане на социално равновесие МЧР като въздействие – той е целенасочено въздействие върху хората, за да трансформират мотивацията си върху продукта, производителността на труда, ефективността, пазарните позиции и др.