Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8705
Обществени науки
 • ВЪПРОСНИЦИ ЗА ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА

  Чувствителността на теста е 87%, а специфичността му достига 82%. Недоловени с теста остават неврозите със сексуални разстройства без обща невротична сим¬птоматика. Високи са и показателите за вътрешната консистентност на теста. От икономична гледна точка методът е твърде из¬годен, като се има пред вид, че попълването на въпросника не отнема повече от 10 минути на пациента, а времето за оценка на резултата с помощта на съответни шаблони е не повече от ми¬нута, като тази процедура се извършва от технически помощник. Авторите са установили високи корелации на резултатите от теста с ММQ на Еуsenck - 0,85 за соматичните оплаквания; 0,70 за психичните оплаквания и 0,82 за общата стойност на теста.
 • Внимание

  Характеристики на вниманието-това е своеобразен механизъм на психичната дейност,механизъм,който притежава редица общи и специфични особености. Към общите спадат следните:насоченост,избирателен характер и съсредоточеност на психиката,интензивност на ангажираните психични процеси. *Насочеността на психиката свежда до фокусировката на психични явления в дадена област под влияние на външни дразнители или вътрешни предпоставки.Тя характеризира потребностите на човека,нагласи и установка. *Избирателния характер се свежда до диференциация на обектите в зависимост от тяхната значимост за субекта или в зависимост от тяхното внезапно и силно въздействие върху личността.
 • Внимание

  Базира се на инстинкта. При него съсредоточеността и целенасочеността възникват без усилие от индивида. В основата му е ориентировачния инстинкт. Появата на дразнители отклонява вниманието от една към друга сфера и то става извън волята на индивида. Неволевото внимание се поражда от 2 групи фактори: -външни – те са свързани с дразнителя, опасности или внезапно появяващи се благоприятни възможности.
 • „ ВЛИЯНИЕ НА СПОРТА ВЪРХУ ВОЛЕВИТЕ НАВИЦИ”

  Пример „Имам воля да стана първи!”,”Искам и мога да отслабна!”. Проблема идва в това, че хората са свикнали да съществуват в зоната си на комфорт, която по мое мнение, е най-големият враг на съзнанието. Мисля, че по-всякакъв начин трябва целенасочено да се излиза от зоната на комфорт, защото това води до развитие на характера. Стремежа трябва да е към така наречената „златна среда”, в която човек е щастлив и всичко, което е създал и се е обградил, излизайки от зоната на комфорт, е свят изграден от здравата воля. Волята има няколко основни качества:
 • Психологическа характеристика на вината като основен елемент от психическата страна на деянието, с което се осъществява правонарушението.

  В психическата страна на тези две основни групи деяния наблюдаваме съществени разлики. Тези разлики се определят от обективния факт, че едните деяния имат положителен обществен характер, а другите имат отрицателен обществен характер. На тази обективна основа в психическата страна на деянията с отрицателен обществен характер се формира и специфично психологическо отношение на извършителя към своето противообществено деяние и неговите отрицателни обществени последици.
 • Възникване на психологията като самостоятелна наука

  Наличие специфични методи ,с които е възможно точното адекватно познание на определената за изучаване област в действителността(тази предпоставка е налице едва след 1879г.Според съвременните изследователи Психологията е наука ,която изучава умствените процеси и наблюдаемото поведение. Интроспекция-самонаблюдение. Когато се прави анализ на предпоставките за възникването на Психологията ,като самостоятелна наука обикновено се подчертава ,че тя е наука ,която има интернационални и мултидисциплинарни корени. Доказателство за това може да се намери в някои факти свързани с със живота и дейността на учени считани като основоположници на науката.
 • Опоненти или партньори

  Преди да му обърнем внимание, ние по принцип не осъзнаваме начина по който спорим. Често реагираме по един рефлексен начин в трудни ситуации, като реакциите ни са на базата на дълго време установявани навици, заедно с променливото моментно настроение. Когато ни предизвикат, се чувстваме изолирани, отделени от тези около нас – едно чувство на “ти или аз” – чувство, че няма достатъчно за нас двамата и, ако единият е прав, другият трябва да греши. Често дори не сме помислили и за миг какъв е най-добрият подход в ситуацията.
 • Учение за личността и значението му за медицинската психология

  В съвременната психология личността се определя като динамична организация на основните психични и физически особености на индивида,определящи нейната насоченост и реактивност в условията на социалните взаимоотношения.Личността е продукт на общественото развитие,на определена историческа епоха.На нея са присъщи индивидуално биологични и социално обусловени свойства и качества на психиката.Личността-това е човек като носител на съзнание.Според К.Маркс „Човекът е съвкупност от обществени отношения”.
 • Научната психология на фона на Лев Толстой

  Науката чрез строг анализ и тестове се е придвижила по-надалеко и по-дълбоко, отколкото неговите открития. Що се отнася до философията и религиозните търсения, то и тук той е просто един объркан човек, неразбиращ истинската роля на държавата, науката, образованието. И ако някога на творбите на писателя са гледали като на източник на мъдрост и са го почитали като учител в живота, то сега за ролята на последния все повече претендира психологията, която сега е сама за себе си Лев Толстой. Някои откровено очакват настъпването на нова “психозойска ера”, когато именно психологията ще определя движението на обществото и човека към щастието.
 • Толерантността като качество на треньора.Как да се разбира,придобие и развива

  Докато толерантността се изразява не само в приемане и разбиране на човешките качества,а и на културните различия,различни гледища и гледни точки,относно проблематика в съответна област.За да се прояви толерантност трябва да има и голяма компетентност,свързана с разисквания проблем и умения за изслушване и разбиране. За треньора е важно да познава много добре това качество,за да може да го развива и прилага,а и да го разбира,когато е проявено от страна на състезателите му.Разбирането на същността на това ключово качество е от огромно значение,за да може да има приемане,уважение и правилно разбиране на човешката индивидуалност и нейните различия.Но за тази цел от изключително значение е на 1-во място човек да познава и разбира много добре себе си,за да бъде толерантен и към околните