Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8556
Обществени науки
 • Многостранна Дипломация

  ) Д. взаимодейства и може да се използва наред с други средства 8) другото ср-ство на ВНП е силата -взаимодействието между силата и дипломацията определят състоянието на МО- война или мир Сила: -това е едно от главните ср-ства на ВНП, и ще продължава да съществува, защото винаги ще съществува неравенство между субектите на МО (единствената сфера на МО, където съществува равенство е МП, но това не е де факто равенство) -силата е нужна и на МП, защото законите трябва да се прилагат; моралът не е право, не е задължителен; юридическото задължение е основано върху принудителна сила; съдът трябва да има силата да накаже
 • Младежката престъпност

  В резултат на това , че са въз основа на Конституцията , международните правни актове, правни социални реформи, насочени предимно към осигуряване на правата , свободите и законните интереси на физическите лица, много внимание се отделя на подобряването на прилагането на закона , създаването на обществени организации и социални институции. С увеличаването на младежката престъпност, която дава бъдеще престъпност възрастен , създаването на младежкото правосъдие в Русия придобива особена важност . Един от елементите на системата на младежко правосъдие е да се засили превенцията и контрола на младежката престъпност , която на свой ред изисква индивидуален подход към идентичността на младежката нарушителя, както и идентифициране на причините и условията на престъпността.
 • „Младежката безработица в Евопейския съюз и България – причини и решения за справяне с нея”

  В Испания безработицата достигна нов исторически рекорд над 4,9 млн. души са без работа Статистиката отчете, че през месец ноември на 2012г. без работа са останали близо 74 хил. души. Особено засегнати от кризата са младежите – над 53% от хората под 25 години, което е почти 1 млн. души не могат да си намерят работа. Безработицата в Гърция е достигнала 27% в края на 2012г. в сравнение с 20.7% в края на 2011г. През последните 3 месеца на миналата година броя на безработните в южната ни съседка е бил 1 295 535 души най-високо е нивото на безработните на възраст между 15г. и 24г. – 57.8%. В същото време рецесията в страната продължава да се задълбочава поради мерките за икономии въведени от правителството на Гърция.
 • Младежката безработица в България – проблем

  Нарастването на безработицата води до намаляване на БВП, което рефлектира и върху жизненото равнище на населението, спада инвестиционния поток, свива се производството. Днес в целия свят по данни на Международната организация на труда над 60 милиона млади хора са без работа. Статистиката показва, че средното ниво на безработица сред младите жени и мъже е близо три пъти по- високо от колкото сред възрастното население. Картината в България не е по-различна.
 • Минерални торове (МТ)

  Определение – минералните торове представляват химични съединения (вещества) в чист вид, или в смес с други, който имат свойството внесени в почвата да подобряват растежа и плододаването на различни видове селскостопански растения и да увеличават получените от тях добавки. Според БДС ISO минералните торове се обозначават още като „неорганични порове и подобрители”. 2.Изисквания – за да бъде едно вещество отнесено към минералните торове, то трябва да отговаря на следните по-важни изисквания:
 • Милтън Фридмън

  Националното бюро за икономически изследвания.В продължение на две години работи към правителството в областта на изучаването на данъците,като по-късно става и асоцииран директор на статистическа изследователска група в Колумбийския университет.През 1946 година той се установява като професор по икономика в Чикаго.Автор е на редица публикации,като “Инфлация-причини и последици”,”Оптимално количество на парите”,”Теорията на цените”,”Монетарна теория на САЩ” и др.
 • Същност, видове и значение на конкуренцията

  Съвършенна конкуренция са: произвежда се еднородна продукция, има много на брой продавачи и купувачи, свободно влизане и излизане на иконом. субекти на даден пазар и дълен достъп до инф. Несъвършенна конкуренция: произвежда се разнородна продукция, малко на брой продавачи и купувачи, ограничен достъп до определени пазари, има бариери и пречки, няма достъп до много инф.
 • Микроикономика

  Микроикономиката изследва поведението на обособените единици в стопанството – фирми, домакинства, правителство, неправителствени организации и др. Характерно за нейния подход е признанието на свободата на техния избор, затова често я наричат наука за избора, който тези стопански субекти правят по отношение на начина на използване на ограничените ресурси. те са активни субекти вземащи решения в динамична пазарна среда и разбирането на закономерностите на функциониране и развитие на тази среда е условие за рационално мислене и поведение.
 • МИКРОИКОНОМИКА

  - 1 класификация по своя произход (могат да бъдат даденост, дадени от природата) или БЛАГА които са създадени (резултат на производство, човешки труд) - 2 От гледна точка на съдържанието благата могат да бъдат материални, каквито са машините,материалите(материални наричаме тези блага които могат да бъдат измерени във някакви мерки) ( нематериални блага – немогат да бъдат измерени,пипнати – те влизат в услугите)
 • Производствена функция

  Пределен продукт- допълнителният физически продукт получен при увеличаването на променливите фактори с 1. Закон за намаляващата пределна производителност- ако се увеличава количеството на някой производствен фактор при неизменение на другите фактори настъпва момент след който всяка допълнителна единица фактор води до намаляване на пределния продукт.