Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8556
Обществени науки
 • : Набиране на персонал от организациите в България

  Неравновесието на пазара на труда е не само в териториален, но и в професионален аспект и особено силно на пазара на неквалифицирания труд.Това са младежи без трудов стаж, циганското население,младите майки и живеещите в селата.За тези групи престоя в трудовия пазар непрекъснато расте, а достъпа съответно е силно ограничен. Мисля,че съществуват силни основания да се счита ,че дори и да се увеличи търсенето на труд във връзка с прогнозирания висок икономически растеж шансовете на тези безработни са минимални поради несъответстващата на търсенето професионална подготовка и квалификация. За жалост заетите с ниско образование и квалификация, получаващи ниско възнаграждение ще произвеждат бедност, независимо от факта, че ще бъдат включени в пазара на труда. Този факт ще се дължи не на достатъчното предлагане, а на все още слабото развитие и ниски изисквания на преобладаващата част от българските фирми.
 • Същност и етапи на ОРЧР

  ОЧРЧ може да се дефинира като системен процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите на заетите сътрудници с цел усъвършенстване на тяхното трудово представяне. Знанията отразяват това, което работника трябва да знае, за да осъществи определена трудова задача. Уменията са всички дейности, които трябва да извърши работника, за да осъществи трудовите си задачи. Нагласите се свързват с отношението, което работника трябва да показва в процеса на свършената работа и към хората, с които работи.Система за ОЧРЧ преминава през следните основни етапи:
 • Познаването и уменията в етикета

  Пребивавайки в чужда държава дори като туристи, ние несъмнено ще се сблъскаме с неочаквани и наглед незначителни междукултурни различия, които могат да доведат до объркване – от комични ситуации до сериозни недоразумения. За да ги избегнем трябва да познаваме различията в културите. Ето някои от най-важните елементи на дадена култура, на които трябва да се обърне внимание:
 • МЯСТО НА ЗАСТРАХОВАНЕТО В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

  Идеята на застрахователната дейност възниква по повод необходимостта от взаимно подпомагане па членовете на една съвкупност. Взаимната помощ се изразява в събирането на средства от всички участници, при които са възникнали съответните потребности. Постепенно работата по набирането, уп-равлението и разпределението на средствата се концентрира в ръцете на хо¬ра, на които тези дейности стават професия. Така се появяват професионал¬ните застрахователи. Независимо, че основната цел при създаване на едно професионално застрахователно дружество е реализиране на печалба, същ-ността на работата, която то извършва, е да събира, управлява и разпределя средства между участници в една застрахователна съвкупност.
 • Външната среда

  По своята същност мотивационните теории се делят на съдържателни и процесуални. Деленето им е в зависимост от доминиращата философска идея за същността на човека. Съдържателните теории считат, че поведението на човек е инстинктивно, движено от подсъзнателни и вродени потребности и желания, докато процесуалните теории предполагат индивидът да осъзнава своите цели и поведение в труда. Според тях хората действат рационално и целенасочено и знаят какво ще се случи в бъдещето. Съдържателните теории се основават на основните човешки потребности. Общото за тях е стремежът да се обясни поведението на хората посредством изграждането на водещите мотиви: основният въпрос тук е удовлетворяването на коя или кои потребности са водещи за мотивацията на служителите.
 • МОТИВАЦИЯ И МОТИВИРАНЕ

  Хората са искащи същества, чиито потребности зависят и се определят от това, което вече имат. Само неудовлетворените потребности въздействат върху човешкото поведение. Задоволената потребност не е мотиватор.  Потребностите на индивида са степенувани по важност - от най-насъщните и осигуряващи съществуването (храна, вода, подслон), до по-малко необходимите и “абстрактни” (престиж, постижения, реализация). С други думи потребностите са йерархизирани - оттук и аименованието на теорията.
 • Мотивация и мотивиране

  Мотивировката е логически процес, в резултат на който се обясняват, приемат или отхвърлят причините, потребностите и желанията, предизвикали съответните мотиви. В този смисъл я третираме като обяснение на причините за предполагаемото или вече извършеното от обекта на управление действие. Като обяснява причините и мотивите, мотировката се явява логическо основание на причините за извършване от индивида на съответното действие. Мотивировката предшества състоянието на мотивация, в което изпадат обектите на мениджърските въздействия.
 • Моралният риск в застраховането се крие в детайлите

  Вероятността да възникне произшествие с автомобил зависи в някаква степен от действията на неговия собственик. Собственикът има рационален мотив да пази автомобила си, но този мотив действа в по-слабо, когато автомобилът е застрахован. Тогава по-малкото внимание към сигурността на автомобила променя вероятността той да бъде откраднат например. Има морален риск, когато прехвърлянето на риска от дадено събитие променя вероятността това събитие да се случи. Защо това е така? Когато даден човек, застрахова свое имущество, той е по-склонен да рискува и по този начин да нанесе щети на своето имущество, защото знае, че всички щети или част от тях ще бъдат покрити от застрахователната компания.
 • МОНТЕСКЬО - РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ

  Монтескьо е политическият мислител, чиито идеи оказват може би най-голямо въздействие за просвещаването на умовете в полза на свободните институции преди Френската революция, а по-късно за създаването на първите писани конституции и новата френска и североамериканска държавна уредба. В същото време той е смятан за най-значителния предшественик на социологията, за откривател на анализа на идеалните типове, за баща на съвременната историография, за учен, обяснил правните и политическите институции в съотношение със социалните системи, в които те функционират, а с понятието „общ дух на обществото” е предусетил съвременната културна антропология.
 • Модел на отворена икономика (моделът Мъндел-Флеминг)

  предназначение на модела – дава насоки за използването на инструментите на фискалната и паричната политика за постигане на вътрешен и външен баланс. При разработването на модела Мъндел следва принципа на ефективната пазарна класификация , а именно какви инструменти могат да се използват за коригиране на външните и вътрешните неравновесия. Според този принцип всяка икономическа политика и инструмент на тази политика е насочен към постигане на определена цел – посредством инструментите на фискалната политика се коригират вътрешни дисбаланси, а чрез паричната – външни неравновесия