Procheti.com

Файлове от Реферати

Общо 8705
Обществени науки
 • Организационно поведение

  Излизането от зоната на комфорт завишава нивото на тревожност и може да доведе до стрес, който води до повишено ниво на концентрация и фокусираност.Уайт приема това състояние като Зона на оптимална производителност.От друга страна Робърт Йеркс в своите изследвания съобщава, че "тревожността подобрява производителността докато определено оптимално ниво на възбуда е достигнато. Отвъд тази точка изпълнението се влошава, като се постигат високи нива на тревожност”. Ако човек стъпки извън зоната на оптимална производителност то той влиза в "опасна зона ", в която производителността бързо ще намалее, като се появят и по-високи нива на тревожност или дискомфорт.
 • КОГНИТИВНА ПСИХОЛОГИЯ

  ПСИХОФИЗИКА- наука за усещанията. Усещанията са на границата на физиологичното и психичното. В ГЕЩАЛТПСИХОЛОГИЯТА се изследва ВЪЗПРИЯТИЕТО. Освен специфичните характеристики на познание, с които се отличават психическите процеси, изследователите определят и следните 4 общи закономерности:
 • закономерности на общуването

  . Осъществяването на този контакт позволява или да се промени протичането на колективната дейност за сметка на съгла- суването на „индивидуалните“ дейности по едни или дрУ'ги параметри или, обратно, за сметка на разделението на функциите , или да се осъществи целенасочено воздействие... за формиране и изменение на отделната личност (или на нейното непосредствено поведение) в процеса на колективната или „индивидуална", но социално опо- средствена дейност (личностно ориентирано общуване)“.2
 • За или против аборта

  Абортът е преждевременно прекъсване на бременността чрез изхвърляне или отстраняване на ембриона от матката, резултиращо на или предизвикващо смъртта на ембриона. В зависимост от причините довели до аборта се разграничават спонтанен и изкуствен. Спонтанният аборт е резултат от усложнения по време на бременността, а изкуственият може да бъде предизвикан при хората и при някои животни. Терапевтичен аборт е аборт, предизвикан с цел да се запази живота и здравето на бременната майка. Другият вид аборт се нарича аборт, който е избирателен.
 • Исторически данни за заекването

  Нарушенията в нормалната флуентност са проучвани още през древността – заекването е описано с египетски йероглифи като “тремор – земетресение”. Известни древни лекари като Хипократ (460-377 пр.н.е.) и Гален (131-200) също са писали за заекването. Хипократ е считал, че заекването се причинява от „влажност на мозъка”. Демостен, един от най-ярките древногръцки оратори, е описал упражнения за говор с камъчета в устата с цел контролиране на заекването. По всяка вероятност той е правил тези упражнения, за да преодолее собствения си говорен дефект (заекването).Заекващи са били и много известни личности:Уинстън Чърчил,Луис Карол,Адлер и др.
 • Възрастова психология

  До средата на 20 век зрелостта е най-слабо изучения период. Не са съществували систематични теории даващи отговор на въпроса за същността на психичното развитие в тази част на живота. Не е съществувало интегрирано познание, имало е малко емпирични изследвания. Бартлет обяснява това положение с две твърдения: а) здравият разум и научната мъдрост приемат, че развитието приключва с детството.; б) в по-ранни исторически времена зрелостта е била най-малко открояващата се част от живота и повечето социални практики са били насочени към инициацията на детето в обществото на възрастните.
 • ВЪЗРАСТОВА ПЕРИОДИЗАЦИЯ НА ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ

  Вътрешната диференциация на възрастите в периодите е специфична за различните култури. Това от своя страна е породило и поражда спорове в психологията на развитието. Проблемът за периодизацията е насочен към изясняване на критериите, които дават основание да се разграничат периодите, а също и съобразяване с индивидуалната вариативност при преминаването през отделните възрастови периоди. Промените в психичното развитие са обусловени от редица фактори. В психолого-педагогическото пространство са навлезли различни теории, посветени на детското развитие.
 • Възприятие

  В исторически план систематичната теория за възприятието е била област на философията.Философският интерес на възприятието се свързва с въпросите за източниците и валидността на човешкото знание. В теорията на познанието въпросът е дали реалният, физически свят съществува независимо от човешкия опит и ако е така, как неговите качества може да се научат и как да се определи истината и точността на този опит. Друг вълнуващ въпрос е дали има вродени идеи или целия опит произхожда от контакта с физическия свят, медииран от сетивните органи.
 • Възприятието

  Ако не се замисляме много, предположението, че светът на нашите възприятия е идентичен с физическия свят, който ни заобикаля, изглежда напълно разумно. Ако нашата представа за реалността се основава единствено на сетивната информация, светът около нас би изглеждал твърде объркан, защото информацията, която получаваме от сетивата си невинаги отговаря на действителността. Понякога ,,очевидното" се оказва погрешно. Илюзия, известна като спиралата на Фрейзър, се състои от концентрични окръжности, образувани от сегменти, които са нарисувани под наклон към центъра на окръжността. Подобни илюзии, показват, че физическият и възприеманият свят не са едно и също нещо.
 • Вътрешнопредметни вразки в системата на обучение по български език и литература (1-4 клас)

  Например:- знания за различнитенаправления в литературата се усвояват не само чрез капсулирани в себе си определителни описания, коитоне знаят едно за друго, не се четат помежду си, но най –вече чрез съпоставка помежду им: по какво символизмът ( неговият образ на света ) се отличава от романтизма , еспресионизмът – от символизма и под .; - изучаването на творби от Хр.Смирненски ,Гео Милев, А. Далчев, Е. Багряна е фокусирано колкото върху спецификите на индивидуалните творчески „ почерци ”, толкова и върху проявленията в тях на типичните за следвоенния модернизъм поетологични черти ; - изучаването на литературните текстове разчита на диалозите между тях :