Procheti.com

Файлове от Радиоелектроника

Общо 9
Обществени науки
 • Преобразуватели на честота

  Той смесва подаваните му два сигнала – входен, приеман от антената, и хетеродинен, произвеждан от местния генератор. Като нелинеен елемент могат да се използват електронни лампи, полупроводникови диоди или транзистори. Ако нелинейният елемент изпълнява функцията на смесване на напрежението на приеманите сигнали с хетеродинното напрежение, се нарича смесител. Ако нелинейният елемент изпълнява две функции – генериране на спомагателното напрежение и смесването му с напрежението на приеманите сигнали, се нарича преобразувател.
 • Основи на микроикономиката

  Бюджетно ограничение – всички комбинации от две блага, които потребителят може да закупи с фиксиран доход и цени. Бюджетната линия изразява комбинациите от благата, при които доходът се използва напълно. При промяна на цената на благата или на дохода линията се измества, което се отразява на възможните комбинации от благата
 • Автоматично проектиране на нискочестотни индуктивни радиокомпоненти

  Нискочестотните трансформатори (н. ч. т.) имат основното пред­назначение да съгласуват характеристичните съпротивления на две електрически вериги и да отделят галванически същите една от друга. Конструктивното изчисление на н. ч. т. е тясно свързано с неговото предназначение и мястото му в електрическата схема на апаратурата. Изхожда се от еквивалентната електрическа схема на трансформатора,
 • Проектиране на цифрова радиорелейна линия

  Радиорелейната линия представлява радиовръзка, която се осъществява чрез насочено предаване на електромагнитните вълни с дължина под 10 m. Тя се състои от отдел и участъци (трасета), които са така определени, че съществува пряка видимост между радиорелейните станции. Следователно при проектирането е необходимо: Да се изчисли нивото на сигнала, необходимо за получаване на качествена връзка; да се определи профила на терена, за да се осигури радио видимост между отделните станции; да се изчислят височините на антените в предавателния и приемния пункт
 • RFID - технология

  Висока честота - High Frequency (HF) Честоти между 3 и 30 MHz. Стандартната честота за HF RFID система е 13.56 MHz. Този тип системи имат широко разпространение, като техните характеристики са регламентирани и от международните стандарти ISO 15693 и ISO 14443. Това дава широки перспективи пред използването на HF устройства в различни области и улеснява въвеждането на такива системи. Сред недостатъците е нестабилното поведение на 13.56 MHz транспондери в близост до метал или течности, но това не е пречка за използването им в голям брой прилoжения за проследяване на стоки и материални активи, в библиотеки, в текстилната индустрия, за електронни разплащания и много други.   Ултра висока честота – Ultra High Frequency (UHF) Честоти между 300 MHz и 1 GHz. Типичната честота за пасивна UHF система. В Европа е между 865.7 - 867.5 MHz,за САЩ: 902.75 - 927.75 MHz, Тайланд: 922.25 - 927.75 MHz. Активните UHF системи функционират на 315 или 433 MHz. Бързият трансфер на данни и ниската цена на транспондерите са важни предимства на UHF. Основните недостатък е зависимостта им от средата и най-вече в присъствието на метали и течности.
 • Аналогова схемотехника

  Проектирането на усилвателите за мощност се извършва при зададена мощност Р в товара RL, коефициенти на честотни изкривявания Mb и Mh при определени гранични честоти fb и fh и коефициент на нелинейни изкривявания kh. Понякога се задава и захранващото напрежение Ucc, но тогава при зададен товар изходната мощност е ограничена. Товарното съпротивление трябва да бъде оптимално, т.е. неговата стойност да осигурява получаването на максимална изходна мощност от крайното стъпало при зададени нелинейни изкривявания. Усилването на електрическите сигнали е свързано с преобразуване на енергията, постъпваща от източника на захранване. Една част от нея се превръща в енергия на сигнала, а друга се разсейва от транзистора в околното пространство под формата на топлина. По тази причина проблемът с охлаждането им е много важен. Голяма част от маломощните транзистори се охлаждат без допълнителни мерки, т.е. чрез естествената циркулация на въздуха, излъчването и топлинния контакт на корпуса с топлоотвеждащи тела. Най-разпространеният начин за охлаждане на транзисторите е с помощта на охлаждащи радиатори.
 • Изследване на нискочестотен усилвател

  При високочестотните усилватели на мощност се изисква усилване на сигнала с възможно най-малки нелинйни изкривявания и достатъчно широка честотна лента. Обикновено 20Hz – 20kHZ (при спадане на АЧХ до –0.2 dB) e напълно достатъчна, но има разработки , който достигат и до 10Hz – 50kHz и повече. Тези усилватели се използват за висококачествено усилване на звук. За да могат дасе оползотворят оптомално параметрите им за възпроизвеждане на изходния сигнал се изполват тон колони с отлични параметри.Мощността на тези усилватели е обокновено 50 – 100W .НЧУ в зависимост от изходната мощност и амплитудата на сигнала, който трябва да усилят се изграждат от едно или повече стъпала. Крайното стъпало е освен консуматор и определя консумацията на целия усилвател. Другите стъпала служат за усилване на сигнала до нива, който могат да възбудят крайното стъпало.
 • Проектиране на параболична огледална антена

  Огледалните антени са едни от най-често използваните антени. Те имат проста конструкция и и лесно реализират диаграмата на излъчване с малка широчина на главния лист и ниско ниво на страничните излъчвания. Намират приложение в дециметровия, сантиметровия и милиметровия радиовълнов обхват. Принципът на действие е подобен на оптичните рефлектори, т.е. те преобразуват  сферичната вълна, излъчена от излъчвателя, в плоска. Най-честите конфигурации използват ротационен параболоид и параболичен цилиндър. Отразяването на електромагнитната вълна от огледалото става по законите на геометричната оптика. Следователно в отвора на параболичната антена се формира плоска вълна и фазата на полето е постоянна.
 • Система за радионавигация VOR

  Наземният предавател излъчва два сигнала едновременно. Единият от тях е с постоянна фаза във всички направления. Другият е с променяща се фаза и се върти на 360° . Двата сигнала са във фаза, когато променящият се премине през 360°(отговарящ на посока север), и са във противофаза, когато променящият се премине през 180°. Бордовото оборудване приема и двата сигнала . Приемникът изчислява разликата между тях и възприема резултата като радиален вектор от наземната станция до самолета.  Тъй като тези вектори са 360 на брой, пилотът може да определи с точност до градус посоката, в която самолетът лети.       Разстоянието, на което оперира всяка VOR система зависи от височината на полета - от 75км до 240км