Procheti.com

Файлове от Публична администрация

Общо 39
Обществени науки
 • ЗА ПРОВЕДЕН ЛЕТЕН СТАЖ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЯМБОЛ

  ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ -провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; -осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • Регионална политика на България

  Почти всички ангажименти (по чл. 12 на Регламент 1260/1990) за приемане и прилагане на правната рамка по осигуряване на адаптацията и съпоставимост по схемите за получаване и усвояване на средства от фондовете, програми и общностни инициативи са изпълнени или са в процедурно финализиране. Приети са препоръчаните закони, които регламентират националните ангажименти на страната. Но важните от тях са:
 • Административно-териториални и териториални единици (АТЕ и ТЕ); Видове и специфични характеристики

  Обособяването на районите и кметствата е важна предпоставка за създаване в тях на органи за изпълнение на правомощия, определени със ЗМСМА и други закони и допълвани с решения на общинския съвет, приети с Правилника по чл.21, ал.2, или от кмета на общината в съответствие с чл.44, ал.1 от ЗМСМА. Територията на кметството се дефинира, като се използва понятието „населено място”, тъй като тя се определя от територията на включените в него населени места. По такъв начин САТЕ стават важни организационно-структурни звена в общината, в които се създават служби и органи на общинската администрация с цел доближаване на обслужването до населението.
 • Стратегическо планиране

  Понятието „ стратегия ” ( strategy) в икономическата наука е заимствано от военната терминология и има своите корени от дълбока древност. То има гръцки произход и означава умение, изкуство и съвкупност от научни знания за водене на война с оглед на нейното окончателно спечелване. От множеството определения на термина стратегия в областта на икономиката най- разпространеното е следното: „ стратегията е програма за действие, определяща начина за достигане на дългосрочните цели на фирмата.”
 • Задачите и правомощията на местните власти

  Общината е основна административно-териториална единица. Тя се състои от едно или повече съседни населени места, в които гражданите живеят и действат съвместно, полагат общи усилия за решаване на ежедневните проблеми, за подобряване на средата и условията за живот, за развитие на общността и територията.  Наименованието на общината е наименованието на населеното място – неин административен център.  Територията на общината се определя от територията на включените в нея  населени места. Кметствата са съставни административно-териториални единици в общината и обхващат едно или повече съседни населени места с определен брой  население. В Столичната община и градовете Пловдив и Варна са създадени райони също като съставни административно-териториални единици.
 • Устойчиво развитие

  Поради това за решаването им са необходими не само обединените усилия на всички държави, но и промяна в съвременните нагласи и модели на поведение на правителствата, бизнеса, групите и индивидите, комбинирана с развитие на науката и приложение на технологията. Необходима е и обща методологична основа, чрез която да се балансират приоритетите в развитието на съвременната цивилизация. Тази необходимост предизвиква появата на концепцията за устойчиво развитие, която се превръща в нова парадигма на съвременното обществено развитие
 • Управление на организацията при кризи

  Всяка криза е уникална. Тя се проявява в система и по начин, които не биха могли да бъдат повторени. От друга страна, кризите си приличат, тъй като в дадена бизнес среда, те  имат сходни характеристики, форми, структури и развитие. Кризата съдържа опасност от ескалация и може да доведе до неподдаващи се на контрол верижни реакции. Последиците могат да са във вреди, които засягат тежко елементите на системи, неучастващи в тези  процеси
 • Съвременен модел на административно-териториалното устройство на РБългария

  През 1991 г. беше прието и ново законодателство за функционирането на местната власт - Законът за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Той даде възможност на гражданите в общините да се включат непосредствено в решаването на местните проблеми. Въпреки това ЗМСМА притежаваше редица недостатъци. Подобряването на условията за функциониране на местното самоуправление и необходимостта от усъвършенстване на неговите органи наложиха през 1995 г. да се приеме Закона за административно-териториалното устройство на Р България /ЗАТУРБ/. Този закон утвърди и двузвенната система на местното управление - области и общини.
 • Страни в митническите правоотношения

  Тя може да се изрази в невъзможност да се преодолее разликата между мястото, на което се намира субекта и мястото, на което трябва да се извършат действията; или невъзможност да се преодолеят препятствия в пространството до настъпването на момента за действие; и пр. При други случаи, препятствията са от субективно естество, като например, липса на умение за извършване на необходимите действия; липса на професионален опит; липса на дееспособност (при малолетни и запретени) и пр. Във всички тези и други подобни на тях случаи представителството се оказва социално необходимо и юридически оправдано за уреждане отношенията между правните субекти.
 • Публична сфера, публична дейност, публична администрация – същност и изисквания

  Една от институциите с управляващи функции. Създадена е по волята на обществото, за да го обслужва и със своята дейност да осигурява ефективно функциониране. Публичната администрация за разлика от бизнеса е комплекс от процеси, организации и лица, действащи в официални дейности, длъжности и роли, свързани с изпълнението на законите и други нормативни актове в сферата на административната разпреде-лителна дейност.