Procheti.com

Файлове от Публична администрация

Общо 40
Обществени науки
 • Изтича ли „сивото вещество” на нацията чрез емиграцията на младите българи

  Два такива случая са описани в новинарския сайт „Дневник”. Първият случай е на главен асистент от Физическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски”. На него му е наредено от фонд „Научни изследвания” към МОН да върне взетото от него финансиране поради отрицателна оценка на научната дейност по неговия проект. Куриозното е, че по проект са били заложени три публикации, а всъщност са били издадени три пъти повече и то част от тях са били публикувани в едни от най-реномираните международни списания. Отгоре на всичко същият учен има одобрен световен патент и е избран за млад учен на Софийския университет.
 • ЗА ПРОВЕДЕН ЛЕТЕН СТАЖ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЯМБОЛ

  ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ -провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; -осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 • Регионална политика на България

  Почти всички ангажименти (по чл. 12 на Регламент 1260/1990) за приемане и прилагане на правната рамка по осигуряване на адаптацията и съпоставимост по схемите за получаване и усвояване на средства от фондовете, програми и общностни инициативи са изпълнени или са в процедурно финализиране. Приети са препоръчаните закони, които регламентират националните ангажименти на страната. Но важните от тях са:
 • Административно-териториални и териториални единици (АТЕ и ТЕ); Видове и специфични характеристики

  Обособяването на районите и кметствата е важна предпоставка за създаване в тях на органи за изпълнение на правомощия, определени със ЗМСМА и други закони и допълвани с решения на общинския съвет, приети с Правилника по чл.21, ал.2, или от кмета на общината в съответствие с чл.44, ал.1 от ЗМСМА. Територията на кметството се дефинира, като се използва понятието „населено място”, тъй като тя се определя от територията на включените в него населени места. По такъв начин САТЕ стават важни организационно-структурни звена в общината, в които се създават служби и органи на общинската администрация с цел доближаване на обслужването до населението.
 • Стратегическо планиране

  Понятието „ стратегия ” ( strategy) в икономическата наука е заимствано от военната терминология и има своите корени от дълбока древност. То има гръцки произход и означава умение, изкуство и съвкупност от научни знания за водене на война с оглед на нейното окончателно спечелване. От множеството определения на термина стратегия в областта на икономиката най- разпространеното е следното: „ стратегията е програма за действие, определяща начина за достигане на дългосрочните цели на фирмата.”
 • Задачите и правомощията на местните власти

  Общината е основна административно-териториална единица. Тя се състои от едно или повече съседни населени места, в които гражданите живеят и действат съвместно, полагат общи усилия за решаване на ежедневните проблеми, за подобряване на средата и условията за живот, за развитие на общността и територията.  Наименованието на общината е наименованието на населеното място – неин административен център.  Територията на общината се определя от територията на включените в нея  населени места. Кметствата са съставни административно-териториални единици в общината и обхващат едно или повече съседни населени места с определен брой  население. В Столичната община и градовете Пловдив и Варна са създадени райони също като съставни административно-териториални единици.
 • Устойчиво развитие

  Поради това за решаването им са необходими не само обединените усилия на всички държави, но и промяна в съвременните нагласи и модели на поведение на правителствата, бизнеса, групите и индивидите, комбинирана с развитие на науката и приложение на технологията. Необходима е и обща методологична основа, чрез която да се балансират приоритетите в развитието на съвременната цивилизация. Тази необходимост предизвиква появата на концепцията за устойчиво развитие, която се превръща в нова парадигма на съвременното обществено развитие
 • Управление на организацията при кризи

  Всяка криза е уникална. Тя се проявява в система и по начин, които не биха могли да бъдат повторени. От друга страна, кризите си приличат, тъй като в дадена бизнес среда, те  имат сходни характеристики, форми, структури и развитие. Кризата съдържа опасност от ескалация и може да доведе до неподдаващи се на контрол верижни реакции. Последиците могат да са във вреди, които засягат тежко елементите на системи, неучастващи в тези  процеси
 • Съвременен модел на административно-териториалното устройство на РБългария

  През 1991 г. беше прието и ново законодателство за функционирането на местната власт - Законът за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Той даде възможност на гражданите в общините да се включат непосредствено в решаването на местните проблеми. Въпреки това ЗМСМА притежаваше редица недостатъци. Подобряването на условията за функциониране на местното самоуправление и необходимостта от усъвършенстване на неговите органи наложиха през 1995 г. да се приеме Закона за административно-териториалното устройство на Р България /ЗАТУРБ/. Този закон утвърди и двузвенната система на местното управление - области и общини.
 • Страни в митническите правоотношения

  Тя може да се изрази в невъзможност да се преодолее разликата между мястото, на което се намира субекта и мястото, на което трябва да се извършат действията; или невъзможност да се преодолеят препятствия в пространството до настъпването на момента за действие; и пр. При други случаи, препятствията са от субективно естество, като например, липса на умение за извършване на необходимите действия; липса на професионален опит; липса на дееспособност (при малолетни и запретени) и пр. Във всички тези и други подобни на тях случаи представителството се оказва социално необходимо и юридически оправдано за уреждане отношенията между правните субекти.