Procheti.com

Файлове от Публична администрация

Общо 25
Обществени науки
 • Класиране на документи

  Клацификационната схема, съставена по отрасловия принцип, отговаря на основните функции и задачи, които псецифични за дейността на фирмата(- ите). В зависимост от обесегана нейната дейнист раделите, подразделите и подразделенията се групират в съответствие с тяхната значимост и съподчиненост. Тази схема е сравнително по- устойчива, защото не зависи от измененията в органиязационната структура на фирмената институция.
 • Лекции по Публична Администрация

  – Публичната администрация се ориентира повече към обслужване на населението, докато Бизнес администрацията е мотивирана от печалбата и е насочена към клиентите; – Публичната администрация отговаря за националната сигурност, националното оцеляване и икономическото развитие на страната;
 • План за регионално развитие на община Горна Оряховица

  Община Горна Оряховица е част от северния централен регион. На север граничи с Община Долна Оряховица, на югозапад граничи с Община Велико Търново и на юг с Община Лясковец. Районът е с умереноконтинентален климат, покрит е с алувиално- ливадни почви и се отводнява от водите на р. Янтра.
 • Организация на управлението

  Критерии за декомпозиране на управлението като сложна функция. Функционален анализ на управлението може да бъде осъществен на основата на множество критерии,по главните са : а/отраслово разделение на социалните и стопанските с-ми /промишлеността,   търговията, транспорта/; б/специфика на управлението на хората като елементи на стоп. с-ма; в/ насоченост на процесите на управлението в рамките на една организационна система; г/дейности и операции, изпълнявани в определена технологическа последователност, за да се стигне до процеса на управление
 • Категоризиране на администрацията

  Видове експертни длъжности с изпълнителни функции са: съветник-осигуряване на високо професионална оценка и даване на становища по общонационални концепции и проблеми в съответната област на управлението, както и по проекти на нормативни и други актове и разработки по тяхното прилагане ; експерт-свързана е анализиране и разработване на предложения за решения на управленски проблеми, методологически въпроси, разработване на концепции, участие в разработването на проекти на актове в съответната област на управлението и по прилагане на нормативните актове; инспектор-осъществяване на контролни функции както по отношение на дейността на администрацията, така и спрямо дейността на други физически и/или юридически лица; специалист-свързана с подпомагане и осигуряване дейността на служителите на ръководна длъжност,
 • Административнонаказващи органи. Производство по налагане на административно наказание

  За да бъде осигурена нужната обективност и безпристрастност  в поведението на адм. наказващия орган, законодателя е предвидил съществени правни гаранции чрез института на отвеждане. Съгл. Чл.51(1) ЗАНН –Не може да участва в разглеждане на адм .наказателна преписка и в издаването на НП длужностно лице, което:1. Е  пострадало от нарушението или е съпруг или роднина на пострадалия или на пострадалия по права линия без ограничения и по сребрена- до четвърта степен; 2. Е съставило акта за нарушението или е свидетел 3. Е заинтересовано от изхода на адм. производство или има с нарушителя или пострадалия особени взаимоотношения, които пораждат основателни съмнения в неговото безпристрастие
 • Инвестиции и инвестиционна дейност – характер, класификация, структура и обекти

  Инвестиции и инвестиционна дейност – инвестициите са финансови вложения, които намират израз в материални и интелектуални такива за продължителен период от време с цел нарастване на доходите или разширяване капитала на вложителите. В основата на инвестициите са финансови средства за по – продължителен период от време за нарастване на доходите след определен период от време
 • Устройство и категоризиране на администрацията

  Административният секретар ръководи, координира и контролира функционирането на съответната администрация за точното спазване на съвет за изпълнение на дейности, които не се осъществяват от министерство. Държавната агенция е юридическо лице на бюджетна издръжка.. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на държавната агенция се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет. Държавната комисия е колегиален орган към Министерския съвет или към министър за осъществяване на контролни, регистрационни и разрешителни функции по прилагането на закон или постановление на Министерския съвет. Държавната комисия е юридическо лице на бюджетна издръжка.
 • Понятие за публична администрация. Разграничение между публична администрация, държавна администрация и частна /бизнес/ администрация

  Администрацията обхваща живота на човека от времето, още преди да се е родил, и чак след смъртта му./Бъдещата майка е регистрирана в определен район за медицинско обслужване, раждането на бебето създава задължение за родителите да съобщят за това. Изготвя се акт за раждане, бебето се именува, получава административно-правен статут на гражданин с всич­ките правни последици от това. По-късно тръгва на училище, отбива военна служба, взима свидетелство за правоуправление на автомобил, плаща си данъците, ползва придобивките на благоустрояването в общината и т.н. и така до неговата смърт. За нейното настъпване трябва да бъдат уведомени съответните органи, да бъде съставен акт за смърт, да се уредят административните формалности по погребението и парцела в гроби­щата, наследствените проблеми, и др./.
 • Общество, Държава и Администрация. Съвременни типове държави и администрации

  Естествената еволюция в развитието на обществото е изграждането на устойчиви човешки общности, които създават устойчиви правила и регулатор за тяхното спазване. Появяват се първите селища. Обществото преминава от номадски към уседнал начин на живот. Това е свързано с обработването на земята и развитието на аграрното стопанство. По това време се появяват и първите държавни органи. Държавната организация е най-стабилната форма на обществена организация. За развитието на държавата от голямо значение е и един друг фактор – появата на писмеността. По този начин времевото и териториалното ограничение е надскочено