Procheti.com

Файлове от Психология

Общо 1150
Обществени науки
 • ЧОВЕШКОТО ОБЩУВАНЕ – СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ

  Още навремето големият руски психолог Лев Виготски изтъква, че потребността от общуване се заражда и оформя в онтогенетичното развитие на индивида значително по-рано от другите духовни потребности. Тя непрекъснато се модифицира, издига се на по-високо равнище, като постоянно се усложнява и диференцира. Изследвайки генезиса на комуникативните потребности на личността Мая Лисина посочва, че в началото се появява потребност от емацонални контакти на детето с възрастния. Тази потребност не е вродена, тя се формира. Авторката разглежда следните стадии на развитие на потребността от общуване: - потребност от внимание и доброжелателност от възрастните (до половин година);
 • Делово общуване

  Общуването е сложен социално психологически процес, при който контактуващите лица си разменят информация. Деловото общуване се осъществява в писмена форма (чрез размяна на различни по вид, характер и предназначение документи или писмени материали) или устни съобщения (по различни канали), които предизвикват отговор (обратна връзка). Общуването се счита за успешно, когато то постига желаната реакция или отговор от приемащия съобщението, постига се предварително планиран резултат.
 • "МОРАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ В ХОРИЗОНТА НА ЕМПИРИЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

  Наличието на критерии, осигуряващи разграничаването на индивидите спрямо достигането до "моралните образци", открива възможност да се проследят връзките между моралната личност, мотивацията и постъпките. Colby &Damon (1992) откриват, че лицата определени като "морални образци", са посветени на морални каузи и обидиняват в себе си моралните цели със собствените интереси - "техните интереси са синоними на техните цели". Откритията на Colby &Damon (1992,1993) потвърждават разбирането потвърждават разбирането, че моралната идентичност е изграждане на собствената идентичност около морала, до границата, в която моралните принципи и отговорности и собствените цели и желания са помирени.
 • Способността ни да запомняме

  Също така е интересен експериментът на Лепър и сътрудниците му, направен непосредствено след този на Деси, според който очакването на награда „подкопава” вътрешния интерес, тъй като изследваните лица очакват да бъдат наградени за дейност, която обикновено изпълняват без конкретна награда. Въпреки, че споменатите експерименти имат съвсем друга процедура на провеждане и например се интересуват от нарастващата или намаляваща мотивация на участващите в няколкото етапа от протичането си, биха могли да се намерят паралели между тях и настоящето изследване, било то и само във факта, че основен за провеждането му е външният стимул, т.е. вид мотивация.
 • Проверка на модел за хазартно преживяване и поведение

  Психологията обръща голямо внимание на играта при детето, като средство за социализация и развитие. Голяма част от психолозите я определят като типична дейност на детството, но тя продължава да съществува, макар и видоизменена по някакъв начин и в живота на възрастните. Игрите на „порасналите деца” имат и буквален и преносен смисъл. Възрастният, пораснал индивид, също играе игри, които са малко по различни от детските, но и не много по различни от тях.
 • МЕТОД НА ИДЕАЛНАТА ТОЧКА

  Методът се основава на потребителското мнение, което има за задача да определи по скалата (от 1 до 7) стойностите на избраните значими характеристики на продукта. След това на същата скала, потребителят трябва да изгради идеалния продукт. Съгласно модела, колкото разликата между фактическите стойности и идеалните стойности е по-малка,толкова избраните значими характеристики са по-благоприятни за потребителя на изследваният продукт. Шоколадовите бонбони са популярен продукт, който се консумира по различни поводи и е любим на много от нас,затова ще го изследваме,чрез метода на идеалната точка.
 • Методи за психологично портретиране

  Престъпното поведение също има своя логика, която се детерминира от хиперболизираните потребности и фантазии на извършителя, както и от неговите свръхценни идеи и фиксации в отношенията с другите. Обикновено самият престъпник приписва на жертвата възможност за удовлетворяване на неговите очаквания и след това прави всичко възможно действително да превърне представите си в реалност. Умствените, емоционалните и личностните характеристики на извършителя се проявяват в направените или оставените от него на местопрестъплението и по тялото на жертвата поведенчески следи.
 • Методи на изследване

  Човешкото съзнание не е възникнало на празно място, без връзка с психиката в животинския свят. То не е дошло просто така от някъде, нито се е появило като революционен изстрел. То е обществено – исторически и природо- биологически продукт на дългото диалектическо противоречиво развитие на всяка материя да отразява.
 • Методически особености при работа с природен материал

  Работата с природен материал може да се провежда по време на всекидневните разходки и игри. Набавянето на този вид материал става с участието на децата, така се засилва интересът им и се разширяват познанията за околната среда, но е необходимо децата да се отнасят грижливо към природата и да не причиняват вреда на растенията. Учителката учи децата да виждат интересен за конструиране материал около себе си и им показва възможностите за неговото използване. За зимния период се изсушават листа и цветя за направата на различни апликации.
 • МЕЖДУЛИЧНОСТНАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ КАТО ФАКТОР ЗА НАДЕЖДНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СЕМЕЙСТВОТО

  Често се случва самата привлекателност да възникне даже при мигновен зрителен контакт (т.нар. любов от пръв поглед), преди още да е обменена някаква вербална информация и да премине (или не), след реално, непосредствено и достатъчно дълго общуване в дружеско, приятелско или интимно-любовно отношение. През този етап хората преценяват привлекателността си и степента на харесване на тези, които срещат. На този етап се формират впечатления за другите, правят преценка за тяхната същност и се взимат решения дали да се продължи взаимоотношението.