Procheti.com

Файлове от Психология

Общо 121
Обществени науки
 • „Мотивация в екипите – теория и практика”

  Разглеждат мотивацията като процес на подбуждане на себе си и другите към дейност, за достигане на личните цели и целите на фирмата; като функция на управлението, която позволява такова регулиране на стимулиращите фактори, при което у човека се появява желание да работи така, че да съдейства за постигане на целите на организацията. Втора група възгледи: Разглеждат мотивацията от гледна точка на факторите (включват потребности, мотиви и награди), които подбуждат или стимулират действията на човека.
 • Мотивация на персонала във фирма “Стройко” ЕООД

  Най-общо казано мотивацията се занимава с въпросите “защо” на поведението. Тя се отнася до вътрешните състояния на организма, които водят до провокиране, упорство, осигуряване на енергия и посока на поведението. От управленска гледна точка мотивацията означава насърчаване на служителите да работят и да имат постижения като например повече продажби, клиенти и др.
 • Младенчество и ранно детство

  . В момента на раждането на детето очите му се движат несъгласувано. Конвергенцията на очите се установява едва към третата седмица като първи резултат от упражненията на детето във фиксиране на предмета. Към края на втория месец бебето следи с очи предмета, който се движи в различни посоки, и особено ярките, оцветените по лесно привличат погледа на детето и се фиксират по продължително, отколкото безцветните и неподвижните.
 • „Съвременни методи и техники за набиране на персонал“

  Целта е да се привлекат достатъчно качествени кандидати /основна/, да се постигнат целите с възможно най – ниски разходи; да се създаде на положителен имидж на организацията и др. Целите на дейността „набор“ могат да се групират в следните направления: - Да се определят сегашнитеи бъдещите нужди от хора в съответствие с плановете за човешките ресурси и анализа на труда - Да се увеличи броят на потенциалните кандидати при по-малки разходи - Да се осигури по-успешно подбор на изпълнители - Да се намали вероятността набраните и подбрани кандидати да напуснат организацията скоро, след като са назначени
 • „Личен кариерен план”

  Кариерата е индивидуално разбиране, последвано от позиции и определено поведение, свързано с трудовата дейност на човешката личност. Тя е сложен,продължителен и многообразен процес на ръководене на личността. Многообразието й се дължи на различното образование и обит на хората, на работата в различни фирми, на промените в професионалната сфера. Като лична кариера, понятието „кариера” отразява отделни позиции, които човек може да заеме по време на живота си. От друга гледна точка, кариерата се основава на непрекъсната смяна на ценностите, начина на мислене и мотивация на човека за напредък.
 • Изследване на мотивация и удовлетвореност от работата на учители

  Организацията, която ще бъде подложена на по-обстоен преглед и анализ, представлява държавно учреждение, свързано пряко със сферата на образованието, а именно – училище. Училището се намира в София, в сравнително населен квартал. Точното наименование и местоположение на училището няма да бъдат назовани. Трябва да се поясни обаче, че то включва начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение, а в последните години в него са открити както целодневни, така и полудневни занимални за деца на 5 и 6-годишна възраст. През годините е претърпяло различни промени – от едно от елитните столични образователни учреждения, чийто капацитет ученици е надминавал 3000, днес то едва стига приблизително 350.
 • Семейно Консултиране По Консултативна Психология

  Споделянето на болки , тревоги и страхове е първата , спонтанно въсникнала форма на търсене на психологическа помощ. В практиката на психологическата помощ се появяват така наречените професионални консултанти. Това са хора поради своята образованост , професия и статус в обществото се ползват с доверие – свещеници , лекари и учители. Към средата на 20век се обособява консултативната психология като равностоен дял в приложната наред с клиничната , училищната и организационно-индустриалната. При консултирането обект са хора в психическа норма , които имат проблеми в сферата на емоциите , общуването и социалната компетентност. Обекта може да е личност , семейство или група.
 • „Кастрацията от гледна точка на психолога: за и/или против”

  За да се изгради даден човек като личност, той трябва да премине през много перипети на битието, да претърпи промени – както биологични, така и психични, да си извоюва желаният от него социален статус, да бъде пълноценен, уравновесен и устойчив. Този процес е строго индивидуален при всеки един от нас. Има хора, които са психически неустойчиви, лабилни, податливи към падение, стрес, саморазрушение, асоциални, което може да доведе до купища проблеми и до нарушение на нормативните актове. Предполага се, че най-често това се проявява в ранна или по-скоро юношеска възраст, когато все още развиващият се когнитивно индивид е склонен към необичайни промени в поведението си.
 • Анализ на ценностите

  Респондентът отбелязва като „Не е важно“ ценностите свързани с работното време (Гъвкаво работно време и контрол над времето; Регламентирано работно време), което е в противоречие с една от най-важните три трудови ценности за Б.И., а именно т.2. - Време и енергия за дейности извън работата. Спецификата на настоящата дейност на респондента в известна степен позволява контрол над времето за работа. Други ценности, които са отбелязани като „Не е важно“ са свързани с екипността (Да бъда част от екип), което би могло да е индикатор за индивидуалистичен тип насоченост и отново е в противоречие с една от най-важните три трудови ценности, които Б.И. е извел, а именно т.3 – Мотивиране и вдъхновяване на другите. В настоящата си дейност респондентът е отчасти зависим от други хора и се налага на моменти да бъде част от екипи. Прави впечатление, че ценността „Работа с детайли, данни, цифри“, също е отбелязана като „Не е важно“, което е в синхрон с извършващата от личността дейност в настоящия момент. Т.1. – Работа с високо качество, която Б.И. е извел като най-важна ценност е също в унисон и се припокрива с настоящата трудова дейност на индивида.
 • ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ОБУЧEНИЕТО В УЧИЛИЩЕ. РОЛЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

  Всеки човек се характеризира със своя индивидуалност – съвкупност от качества, които го отличават от останлите в групата. Те са основополагаща част от изграждането му като личност в обществото. Повечето от тези качества са заложени във всеки по рождение. В процеса на израстване, събиране на знания и умения и общуване тези качества се оформят и обогатяват. Придобиват се и нови такива, които са строго специфични за сферата на неговите интереси.