Procheti.com

Файлове от Психология

Общо 145
Обществени науки
 • Диференциална когнитология – различия в познавателните процеси

  Индивидуалните особености на вниманието се  свързват преди всичко с параметъра, наречен проницаемост. Високото равнище на проницаемостта се свързва с широкия фокус на вниманието, който не позволява да се забележат някои тънки различия, при което се достига “разливане” на стандарта. При ниско равнище на проницаемостта се проявява тесен фокус на вниманието, осигуряващ чувствителност към относително  малки отличителни черти между обектите, както и точност при съблюдаване на стандарта
 • Характеристики на паметта

  За разлика от Ебингхауз, той се интересува повече от съдържанието на това, което се запомня, а не от от броя на повторенията, необходими за запомнянето. Той създава “Метода на последователните репродукции”, за да покаже влиянието на социалните фактори върху запаметяването. На участник в изследването се дава стимул, например рисунка на бухал, а после той трябва да нарисува бухала по памет няколко пъти през определени периоди от време. Бартлет сравнява последната с първата репродукция и забелязва, че в някои от репродикциите, бухалът се е превърнал в котка.
 • Психологическа същност на социалните конфликти – основни теоретични концепции за обяснение на същността на конфликтите

  Идеите на Ч. Дарвин се доразвиват от известен руски философ – Гумплович, който в своята монография разглежда обществото като съвкупност от хора, които безпощадно се борят за оцеляване и господство. В основата на социалните стремежи стои удовлетворяването на собствените потребности, които се сблъскват между отделните членове на обществото. Това определя борбата като иманентно присъща характеристика на обществения живот;
 • Характеристика на деца с умствена недостатъчност

  Адаптивното поведение се определя като способност на личността за ориентиране, в природните и социални изисквания на средата. Американските учени - психолози, определят главно място на възможностите за адаптация на една личност. Именна липсата на адаптивност в поведението, те приемат за основен показател за наличието на умствена изостаналост. Невъзможността на човека да се приспособи към човешкото общество, към непосредственото обкръжение, представляват ярки сигнали, които говорят за наличието на умствена изостаналост (по К.Караджова, 1997)
 • Невробиологични основи на поведението

  – проводна глухота – предизвиква се от наличие на препятсвия в провеждане на звуковата вълна през външното ухо (ушна кал, чуждо тяло) или през средното ухо (наследствена отосклероза с неподвижност на слуховите костици, възпаление)  
 • Психологията на семейството като система

  Теоретическа основа на системния възглед за семейството се явява общата теория за системите, която е била разработена през 40-те год. от Лудвиг фон Берталанфи. Той твърдял, че повечето обекти от околния свят преставляват целесъобразно организирани системи – организмов възглед за света. По такъв начин като система, функционира човек и също различните социални формации, в това число и семейството.
 • Същност на психиатричното измерване – видове скали, видове измерване

  Измерването в най-широк смисъл означава използуване на определено средство за измерване и определяне на количествените характеристики на изследваното явление. Най-общо казано, то представлява процедура за приписване на числа или други символи по определени правила, от които най-важно е правилото за еднозначност. Това означава, че в дадена област на оценка можем да припишем само една стойност на конкретния обект или негов признак
 • Теория за рационалния избор

  Съсредоточаването върху индивидуалното поведение, като нещо, което трябва да се обясни не е уместно заради няколко причини (въпреки че много социални изследвания правят именно това, обяснявайки електоралното поведение, изборът на професия, потребителските предпочитания и пр.). За обясняване на това се използуват:
 • Възгледите за масовото поведение в контекста на социално – психологическото познание

  Най-голям принос в утвърждаването на школата има Вилхелм Вунд. Лансирайки тезата, че психологията трябва да се състои от две части – физиологична,  занимаваща се с индивидуалното съзнание и антропологична, културологична или психология на народите, той утвърждава народопсихологията като самостоятелна наука. Тя се занимава с висшите психични процеси, развиващи се в общностните продукти на духовната култура чрез анализ на езика, обичаите, митовете, религията, изкуството, законите, държавата. Основната теза, изключително плодотворна и днес е, че освен индивидуалното съзнание, съществува надиндивидуални психични комплекси  в ролята на регулатори на всяко поведение
 • Гражданинът е свободен,защото е информиран

  Живеем в период,в който всичко се развива все  по-бързо: с едно натискане на копчето или мишката информацията се появява и ни засипва с такава скорост и размери,че вземането на решения не ни се удава само благодарение на разума,а сме принудени във все по-голяма степен да се осланяме на интуицията и разграничителната си способност.Но това също така означава, че трябва отново да се свържем със себе си, както и да се научим да поемаме отговорност за своя живот, действия,мисли и чувства. Модерните комуникации днес оформят личностите на новите поколения много повече отколкото семейството и образователната система