Procheti.com

Файлове от Психология

Общо 145
Обществени науки
 • Предмет и задачи на политическата психология.

  Същите политически идеи, свързани с управлението на държавата се лансират от политиците, т.е. от онези, които вземат непосредствено участие в управлението, а също така и обучени философи, социолози, юристи, а на един по-късен етап от развитието на човешката цивилизация – от политолози и психолози.
 • Особености на индивидуалното развитие на психиката

  Въпреки това хората са забелязали огромен брой връзки между промените в околната среда и промените в човешката психика, както и между промените в едни качества на психиката и други качества на психиката. Тези връзки като цяло представляват описанието на развитието на психиката, т.е. съдържанието на науката “детско-юношеска психология”. В тази книга не е представена логично построена структура от понятия за психиката и няма отговори на въпроси, които хората си задават от 3000 години.
 • Лекции по ОРГАНИЗАЦИОННА ПСИХОЛОГИЯ

  Организационното развитие е тази наука, която предписва как трябва да бъде структурирана организацията, съгласно изискванията на външната среда. Социалната активност трябва да се структурира, да се канализира. Организационното развитие е процес на организирано институционализиране на извършваните промени.
 • НАУЧНИ ОСНОВИ НА ПСИХОЛОГИЯТА

  Вунд казва, че човек се свързва с околния свят, като изгражда сетивната мозайка и тя е материята, от която се изгражда съзнанието. Съзнанието е принципно различно от всичко външно и материално и следователно психичното се детерминира само по своята същност (психичното се детерминира от психичното). Предмет на Психологията - Уникален предмет: Непосредствен опит на човека, възможен за изучаване чрез интроспекция.
 • Минесота – тест

  MMPI е съставен от 550 твърдения, 16 от които се повтарят с оглед установяване на консистентността на отговорите, така че тестът като цяло съдържа 566 твърдения. Те засягат различни страни на човешката личност – здравословно състояние, интереси, морал, социални, политически и религиозни възгледи и др. Тестът използва техниката на въпросниците, но въпросите са формулирани като твърдения, а не като директни въпроси. Изследваното лице трябва са вземе отношение към предложеното му твърдение – „така е” или „вярно е”/ „не е така”.
 • МЕДИЦИНСКА ПСИХОЛОГИЯ

  Медицинската психология е раздел от науката психология. Тя разработва психологични проблеми, които възникват в медицината. Медицинската психология изучава психиката на болния човек или участието на психичните фактори за появата, развитието и изхода от психичните и соматични заболявания.
 • ЛИЧНОСТТА СЕ РАЗПОЗНАВА ПО ПОЧЕРКА

  При ежедневния си социални контакт с други хора ние ги оценяваме според особеностите на тяхното поведение. Докато ние психолозите целенасочено наблюдаваме лицето, обект на нашето изучаваме, то при обикновеното общуване опознавателният процес протича спонтанно, без дори и да го осъзнаваме.Така един добър „актьор” лесно може да ни заблуди и да ни накара да го възприемем, такъв какъвто иска да е. В почеркът обаче всеки се показва такъв, какъвто е. Изписаният на ръка текст представлява сложен продукт на психичната дейност, нещо лично и строго индивидуално.
 • Конспект на лекции по “Психологически теории на развитието”

  Теориите на “големите” науки – физика, химия и математика – са най-впечатляващите колективни интелектуални постижения на човечеството. През първия век от своята самостоятелна история психологията е имала претенции да бъде подобна на “големите” науки. В най-голяма степен тази претенция е водела до конструиране на широкомащабни психологически теории. това са били интелектуални проекти с оптимистична визия за разкриване на закономерности и евентуално закони на субективната реалност. Тъй като теориите рано започнали да се размножават, запазвайки известно фамилно сходство, коректно е да се твърди, че са възникнали “главни направления” на психологията – това били интроспеционизмът, бихейвиоризмът, гещалтизъм, функционализмът, психоанализата, културно-историческо направление, хуманистично-психологическо направление, когнитивизмът, трансперсонализъм.
 • Конспект на лекции по “Психологически теории на развитието”

  Теориите на “големите” науки – физика, химия и математика – са най-впечатляващите колективни интелектуални постижения на човечеството. През първия век от своята самостоятелна история психологията е имала претенции да бъде подобна на “големите” науки. В най-голяма степен тази претенция е водела до конструиране на широкомащабни психологически теории. това са били интелектуални проекти с оптимистична визия за разкриване на закономерности и евентуално закони на субективната реалност. Тъй като теориите рано започнали да се размножават, запазвайки известно фамилно сходство, коректно е да се твърди, че са възникнали “главни направления” на психологията – това били интроспеционизмът, бихейвиоризмът, гещалтизъм, функционализмът, психоанализата, културно-историческо направление, хуманистично-психологическо направление, когнитивизмът, трансперсонализъм.
 • Политическите стратегии

  В Кьолн проблемът за продоволствията и медицинската помощ излиза от контрол също както и в останалите немски градове. Ежедневно измират от глад и епидемии все повече старци, жени и деца. В държавната организация е настъпил хаос. Изход не се забелязва за месеци, а може би и години напред. Всекидневният влак с провизии повече няма да пристига на гарата зад катедралата. Гордите кьолнчани се научават да разпознават звука от изстрелите из улиците, защото понякога това означава, че е застрелян изнемощял кон, от който могат да отрежат парче за храна, ако стигнат до трупа достатъчно бързо. Тази безнадеждна ситуация, сама по себе си пълна трагедия, може само да се влошава оттук нататък.