Procheti.com

Файлове от Психология

Общо 145
Обществени науки
 • ПСИХОЛОГИЯ И ВЪТРЕШНА СВОБОДА Пиер Дако

  Ако се замислим за безбройните клопки, които ни деб¬нат още от детството, задачата на тази книга може да ни се стори прекалено амбициозна. Често пъти читателите са се обръщали към мен с молба да напиша продълже¬ние на „Изумителните пътища на новата психология". Предпочетох да напиша произведение, чиято единствена прилика с предишното е желанието ми да покажа, че съществува и „друг" вътрешен свят, че има начин да се стигне до него и до истинската свобода.
 • Психологически проблеми на педагогическото майсторство в познавателния процес.

  Често пъти параметрите на педагогическото майсторство се затварят в областта на дидактиката, по-точно в процесите на излагане на учебното съдържание и урочната дейност; анализът и характеристиките на педагогическото майсторство се отнасят до неговите методически аспекти. Ст. Жекова при анализа същността на педагогическото майсторство, обхваща най-съществените и водещи особености на този феномен.
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ОБУЧЕНИЕТО

  Психодидактиката, чието ядро е психологията на учебния про¬цес, не е конкретна методика на обучение по даден предмет в училище и предназначението и не е да дава рецепти на учителите как да постъп¬ват във всеки конкретен случай. Но разкривайки психологическите закономерности, механизми и особености на
 • Връзка между познанието за морала и моралната постъпка. Критически преглед на литературата Августо Бласи

  Въпреки че като цяло тези проучвания изглежда, че подкрепят познавателно-еволюционния възглед, те би трябвало да бъдат определяни и интерпретирани по различен начин в различните области. В по-общ смисъл се акцентува върху важността от изясняване на същността на връзката между познанието за морала и моралното действие и нуждата от техничен подход за изследвания в тази сфера.
 • ПСИХОЛИНГВИСТИКА

  4. Език и реч. Важните граматически правила са общи за всички хора. Тези правила се прилагат, независимо дали са осъзнати или не. Средството за общуване у всеки човек (т.е езикът) се намира в паметта. Използването на това средство води до някакъв резултат – текст - писмен или говорен (реч). От самото си развитие лингвистиката се е насочила към анализ на продукта на езика. Психолингвистиката изучава езика чрез психологически средства.
 • СЪЩНОСТ НА ПСИХОДИАГНОСТИКАТА

  Терминът”диагностика”разкрива значителна съвкупност от явления, обединени около диагнозата. Психологическата диагноза се различава от другите типове диагноза(медицинска, спортна и др.) по спецификата на своя обект и предмет. Ако на разпознаване(диагноза) като обект е подложена човешката психика, психичните процеси, качества и състояния на личността, то предметът на това разпознаване са вътрешните зависимости между тези единици в развитието на обекта или личността.
 • СЪЩНОСТ НА ИЗМЕРВАНЕТО В ПСИХОЛОГИЯТА

  За психичното съдим по поведението, по начина на реагиране, по вербалното и невербално поведение. Индиректно съдим за психичното. Не бива да мислим, че всичко може да бъде измерено. Например емоциите- казват, че е свързано с ендокринната система, която съдържа различни хормони. Психолозите се опират на изследванията на физиолози, кардиолози, невролози и др. специалисти. За психичните процеси, свойства и състояния съдим по външните прояви, поведението на индивида- ИНДИРЕКТНО, КОСВЕНО, НЕПРЯКО.
 • Проблемат за възникването и природата на съзнието.Отношение м-ду психика и съзнание.Генезис на съзнанието.Същност и основни структури на съзнанието.

  Психиката изначално е свързана с живота. Тя се развива в рамките на индивидуалния живот и като цяло в крайна сметка функционира като средство, кото инструмент за поддържане на живота, за запазване на видовете и за общуване по между им. Онтологично психиката се описва не с това каква е сама по себе си, а с това какви функции изпълнява, за какво ни служи и какво ни дава. 1. Психиката е реалност чрез, която организма познава света.2. Психиката управлява и регулира поведението, способства за адаптацията на равнище връзка със света.
 • Предмет и задачи на превантивната психология

  Психопрофилактиката се отнася повече до физически характеристики на обекта спрямо, който се реализира. Психопрофилактиката се занимава с изучаването на психологичните характеристики на стреса, тревожността, алкохолизма и наркотичната зависимост, анорексията, като пряко влияещи върху психофизиологическото задрве на хората. С това приоритетно се занимават клинични, трудови и организационни психолози.
 • ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ПСИХОЛОГИЯТА

  Психологическото познание се развива още от древността, включено в лоното на Философията. За първи труд в областта на Психологията се приема трактата на Аристотел (384-322 г.пр.н.е.) - “За душата”. В края на 16 век се появява понятието “психология”, а в средата на 18 век тя се обособява като самостоятелна наука. Предметът на науката Психология се конкретизира в изучаване на психичните факти (с техните количествени и качествени характеристики), закономерностите и механизмите на протичането им.