Procheti.com

Файлове от Психология

Общо 140
Обществени науки
 • ПСИХОЗАТА

  Психозата е реконструкция от страна на болния на една халюцинаторна, нереална действителност. Тя разкрива дълбока фрагментация на аза, дезинтеграция, централния елемент на шизофренията е разцепването, раздвояването на аза. Това е неспособност на индивида да постави границите на собствения аз, на другите хора и на външната и вътрешната действителност, да отграничи, да диференцира своя аз от другите, това е неспособност всички частични нагони да се интегрират в една личност:
 • ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

  С появата на обективното право се появява и субективното право, т.е.възможността, която обективното право предоставя на едно лице – правен субект, да изисква от друг правен субект определено поведение – да даде или да се извърши нещо. Субективни права първоначално са притежавали не всички лица, а само лицата от определени обществени слоеве.
 • Закономерности при използване на подкрепленията в обучението и възпитанието.

  Ако липсва подкрепление, ученикът може да бъде подтикнат към дейност която е нравствено осъдителна, за да получи поне отрицателни подкрепления-санкции или упреци. Подкрепления които не съответстват на реалните постижения на ученика нанасят вреда при формирането на неговата личност. Това е валидно както за положителните така и за отрицателните подкрепления. Положителни подкрепления се изразяват чрез похвали, благодарности, словесни поощрения.
 • ДЕФИНИЦИИ

  Логично е като първа стъпка, когато се впускаме да изследваме една обширна и сложна тема като заекването, да дефинираме основ¬ния обект. В световната специализирана литература и научни из¬точници то е дефинирано по различни начини като обем, структури¬ране и съдържание. Естествено философията на различните школи дава своята насоченост и акцент върху една или друга страна. Всяка дефиниция би трябвало да я приемем като "работна" или временна, тъй като трудно някой би дал напълно завършен научен модел за факти и явления, които постоянно се променят, в такава сложна и чисто човешка материя, каквато е заекването.
 • УВОД В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

  Теория на Карл Роджърс /представител на хуманната школа, където е и Маслоу/.Нарича се клиент-центрирана теория. Известна е със своята толерантност, хуманност и либералност. Смята се, че хората притежават стремеж, тенденция към самоактуализация, която осигурява здраве и растеж. И завършва с това как можем да достигнем до психическо здраве. Начин за това е да се научим да отблокираме емоциите си. Терапевтът помага да се отстранят емоционалните блокировки на човека.
 • . Сетивна степен на познание. Усещане-същност и класификация, общи свойства и закономерности

  - Сетивни аферентни нервни пътища за провеждане на възбуждането към ЦНС(кора, подкорие), които са специфични и неспецифични(ретикуларната формация). - Сетивно поле в съответен участък на мозъчната кора, където се обработват нервните импулси, т.е постъпващата информация, възниква съответното усещане(зрително,вкусово,тактилно и т.н.). От постъпващите от действителността множество сигнали само някои достигат до мозъчната кора и по въпроса за подбора на полезната информация за възникването на усещането има няколко хипотези(-за механизмите на сверката; хипотези за потребностите
 • “ ТЕОРИИ И ТЕХНИКИ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ“

  . Смисълът на тази активност е да бъде помогнато на този, който се нуждае от помощ, за да се промени, да разбере себе си по-дълбоко и да направи отговорно своя избор – как да живее, как този живот да придобие един по-различен смисъл. Помощта дава възможност на личността да открие сили в себе си, да осмисли своя живот в един по-перспективен план, за да достигне едно по-добро съществуване. Човекът с проблеми се нуждае да открие своето истинско “Аз” и да намери мъжество да постигне това “Аз”.
 • Теории и техники на психологическото изследване

  Общото за всички тях е, че се отнасят до преживявания, поведения и тяхното обуславяне. Теориите са призвани да дадат адекватно описание и обяснение на реалностите на психиката и поведението във вид на психологическо метапознание. Практиките, от своя страна, са предназначени да проучват психо-поведенческите феномени в текущото им състояние, да ги променят и дори да формират у субектите по определени критерии нови феномени на преживявания и поведение.
 • Теории и направления в психологията

  Психологическият анализ на културното развитие Л. С. Виготски осъществява върху основата на общия закон за развитие на поведението, формулиран от П. Жане като главен закон на психологията. Този закон гласи: “...в процеса на развитието детето започва да прилага към себе си същите форми на поведение, които в началото другите са прилагали към него”.
 • НАУКАТА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ

  Предмет на социалната психология са особеностите и динамиката на психиката на социалните общности. За разлика от другите психологии тя не се интересува от индивида. 2. Равнища на изследване: 1) Емпирично равнище – най-ниското равнище на опита и фактите, но фактите трябва да се интерпретират и разберат. 2) Теоретично равнище – търсят се причините за социалнопсихологическите процеси, закономерностите, моделите чрез умозрителен и концептуален анализ. 3) Философско равнище – най-високото равнище на обобщения.