Procheti.com

Файлове от Психология

Общо 145
Обществени науки
 • ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА

  Первым этапом любого приспособительного цикла является то, что придает организму некоторый импульс движения. Этот импульс возникает тогда, когда нарушается внутренний порядок, необходимые для сохранения жизни и целост¬ности организма (у человека также — личности) внутренние условия, заданные природой (у человека также обществом), т.е. своеобразные «технические усло¬вия», неукоснительное соблюдение которых только и может обеспечить его су¬ществование.
 • Психоанализа и Хуманистична психология

   Самостоятелна практика като лекар във Виена: отхвърля хипнозата като надеждно средство за лечение и прилага нови методи: а/тълкуване на сънищата; б/ свободни асоциации на представи и спомени; в/ спонтанните грешки в речта и при писане. Всичко това Ф. нарича анализ на дълбинните състояния на психиката, или ПСИХОАНАЛИЗА.
 • ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

  В массовом порядке такие проблемы появляются обычно тогда, когда у множества людей, живущих в обществе, значительно и надолго ухудшаются условия жизни, резко возрастает конкуренция и растет напряженность жизни. Все это неизбежно имеет место при переходе от тоталитарно устроенного общества с ограниченной свободой и жестким контролем сверху к обществу, основанному на рыночной экономике и политических свободах. Во-вторых, потребность в создании отдельной психологической консультации возникает тогда, когда в том или ином социуме (обществе, отрасли, регионе, организации) уже имеется своя психологическая служба, успешность работы которой необходимо повысить. Это обычно достигается за счет распределения обязанностей и координации деятельности специалистов в рамках единой организации, в данном случае – психологической службы.
 • Невропсихология - Лекции от Катя Атанасова

  Тя е присъща само на човека. Нарича се езикови функции. Езика представлява една система от знаци-знакова система. Невропсихологията се занимава и с нарушенията на гнозис, праксис и език, породени от мозъчни повреди. Тези нарушения се наричат агнозия (нарушение на гнозис), апраксии (на праксис), афразии (езикови нарушения). Психолозите изучават и изследват психологичните функции. Нарушенията дават информация, за да се разбере как здравия нормалния мозък работи нормално, как функционира. Получава се много по-ясна картина за психолигичното функциониране.
 • 2. Обща и специална част на юридическата психология

  Те са задължителни, назовават се норми на поведение и се установяват в интерес на цялото общество или отделни негови групи. Сред нормите се открояват социалните, които включват обичая, морала и правото. Те изискват или въздържание от определени постъпки, или извършването им под форма на активно действие. Специфичното за предмета на юридическата психология е, че пренася познанието върху човека в ролята му на правонарушител, свидетел, пострадал (потърпевш, жертва – victim, лат.).
 • ПСИХОЗАТА

  Психозата е реконструкция от страна на болния на една халюцинаторна, нереална действителност. Тя разкрива дълбока фрагментация на аза, дезинтеграция, централния елемент на шизофренията е разцепването, раздвояването на аза. Това е неспособност на индивида да постави границите на собствения аз, на другите хора и на външната и вътрешната действителност, да отграничи, да диференцира своя аз от другите, това е неспособност всички частични нагони да се интегрират в една личност:
 • ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

  С появата на обективното право се появява и субективното право, т.е.възможността, която обективното право предоставя на едно лице – правен субект, да изисква от друг правен субект определено поведение – да даде или да се извърши нещо. Субективни права първоначално са притежавали не всички лица, а само лицата от определени обществени слоеве.
 • Закономерности при използване на подкрепленията в обучението и възпитанието.

  Ако липсва подкрепление, ученикът може да бъде подтикнат към дейност която е нравствено осъдителна, за да получи поне отрицателни подкрепления-санкции или упреци. Подкрепления които не съответстват на реалните постижения на ученика нанасят вреда при формирането на неговата личност. Това е валидно както за положителните така и за отрицателните подкрепления. Положителни подкрепления се изразяват чрез похвали, благодарности, словесни поощрения.
 • ДЕФИНИЦИИ

  Логично е като първа стъпка, когато се впускаме да изследваме една обширна и сложна тема като заекването, да дефинираме основ¬ния обект. В световната специализирана литература и научни из¬точници то е дефинирано по различни начини като обем, структури¬ране и съдържание. Естествено философията на различните школи дава своята насоченост и акцент върху една или друга страна. Всяка дефиниция би трябвало да я приемем като "работна" или временна, тъй като трудно някой би дал напълно завършен научен модел за факти и явления, които постоянно се променят, в такава сложна и чисто човешка материя, каквато е заекването.
 • УВОД В СОЦИАЛНАТА ПСИХОЛОГИЯ

  Теория на Карл Роджърс /представител на хуманната школа, където е и Маслоу/.Нарича се клиент-центрирана теория. Известна е със своята толерантност, хуманност и либералност. Смята се, че хората притежават стремеж, тенденция към самоактуализация, която осигурява здраве и растеж. И завършва с това как можем да достигнем до психическо здраве. Начин за това е да се научим да отблокираме емоциите си. Терапевтът помага да се отстранят емоционалните блокировки на човека.