Procheti.com

Производствена функция. Анализ на производството в краткосрочен период.

Обществени науки
Пищови и лекции | Планиране и прогнозиране |
Свали
Брой страници : 11

Той е самият процес на разход на физическата и умствена енергия, защото работната сила, това е съвкупността от физически и умствени качества. Капиталът е също поле и на оживени дискусии. Най-общо той може да бъде дефиниран като резултат от производството, които се използват не за потребление, а за по-нататъшно производтсво. От материално веществена гледна точка това са сгради, машини, съоръжения и др. Но също суровини, горива и т.н. Не всички съставни части на капитала се възстановяват по еднакъв начин и при реализацията на готовия продукт.