Procheti.com

Файлове от Право

Общо 24
Обществени науки
 • Етичен кодекс на българските медии

  Като съзнаваме, че за да се балансират тези права, медиите имат както свободи, така и отговорности, както права, така и задължения; Като декларираме, че нашата основна цел, възприемайки духа и буквата на този Кодекс, е да уважаваме правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация.
 • Законова основа на ловната дейност в България

  Към Закона действа Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление №151 на Министерския съвет от 13 юни 2001 г., обнародван в ДВ, бр. 58 от 29 юни 2001 г., в сила от 29 юни 2001, брой 43 от 26.04. 2002 г. - Решение № 3722 от 15.04.2002 г. по адм. Д. № 10265 от 2001, изменен ДВ бр. 41 от 8.05.2003 г., изменен ДВ, бр. 101 от 18.Х1. 2003 г., изменен ДВ, бр. 10 от 6.ІІ. 2004 г.
 • Съд на Европейския съюз

  Съдът на ЕО се състои от съдии и генерални адвокати. Първоначалният им брой е бил 7 съдии и 2-ма генерални адвокати. С приемането на нови страни членки през 1995 г. Съдът се състои от 15 съдии и 9 генерални адвокати. Генералните адвокати нямат аналог в класическите международни съдилища и в националните правни системи , освен една далечна близост в френското административно правораздаване. Те не са адвокати на страните , а подпомагат Съда при осъществяване на неговата дейност. Генералните адвокати упражняват правомощията си под формата на безпристрастни мотивирани заключения , които се представят в края на делото в открито съдебно заседание. Мотивираните заключения представляват експертни становища по предмета на делото / предимно по правни въпроси / и завършват с предложение за решение на генералния адвокат до Съда – то не е задължително за него , но той е длъжен да го обсъди в мотивите на своето решение. В преобладаващия брой случаи Съдът се съобразява с предложението на генералните адвокати
 • Възникване и развитие на семейното право в България

  Семейното право от този период се характеризира не само с технически несъвършено устройство и предметна „недостатъчност”. То се съдържа в източници от края на деветнадесетия и първата половина на двадесетия век и е основано на присъщи за времето си начала, които днес бихме окачествили като анахронични и консервативни, недемократични или даже нехуманни. През следващите десетилетия са били смекчени или преодолени в самите европейски законодателства, послужили на времето като образец на нашето. Коренно различни начала са възприети във вътрешните правни системи и в международен план. Уредбата на семейните отношения установявала различни дискриминации и неравноправия на субектите: неравноправие на съпруга и съпругата, на майката и бащата, на децата от мъжки и женски пол, на брачните и извънбрачните деца. Признати са своеобразни властнически зависимости в семейните отношения – съпружеска власт”, „родителска власт”. Установени били и многобройни и немислими днес пречки и забрани за лицата.
 • Комисионен договор

  С други думи: когато консултирането е предвидено в закона,задължително е неговото провеждане ,но не и възприемане на становищата ,изразявани от преставителите на синдикалните организациии на работниците и на служителите,с които то се провежда.Това не означава обаче,че консултирането е „ процедура”,която трябва да се провежда формално,за да се „отчете” спазването й.Към нея трябва да се подхожда сериозно,с обосновани становища и позиции от всички паркньори,които участвуват в осъществяването му.
 • Борба на българския народ за църковна независимост

  Политиката на културна асимилация на българите намира завършен израз в указанията на патриарх Григорий V от 1819 г., с които църковният клир се задължава да разпространява гърцизма сред всички православни. Постепенно гръцкият език се налага в църковните дела, в книжовността и в стопанското ежедневие на българите, а висшите духовници започват открито да толерират гръцките общности и да защитават техните културнопросветни и икономически интереси. Всичко това от своя страна пък поражда реални предпоставки за конфронтация на българите с гръцките духовници, като най-ранната проява на съпротива срещу гръцкото духовенство е организирана през 1824 г. във Враца. По-късно конфликти се разгарят и в Скопие, Самоков, Стара Загора. Навсякъде българското население настоява за замяна на гръцките църковни служители с български, но всички тези действия имат стихиен и локален характер.
 • Облигационно Правоотношение

  Субекти на правоотношението са кредиторът и длъжникът. Те могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В зависимост от това дали облигационната връзка е възникнала само между физически, само между юридически или само между физически и юридически лица, съществуват различни правила за нейното уреждане.
 • Административен процес

  Въз основа на предмета и метода административният процес може да се определи като самостоятелен правен отрасъл, съвкупност от административнопроце-суални норми, които с метода на процесуалното неравенство в досъдебна и метода на процесуалното равенство в съдебна фаза посочват реда за реализация на държавното управление в страната. Източници на отрасъла са АПК, ЗАНН, специални закони
 • Административен акт - понятие, правно действие и видове. Условия за правовост на административните актове

  През 1970г. се приема Закона за административното производство, в който се урежда режимът за издаването, обжалването и изпълнението на индивидуалните административни актове. Същата формулировка се съдържа и в Закона за административното производство от 1979г., който и понастоящем е в сила. В разпоредбата на ал. 2 на чл. 12 от Конституцията на РБ е записано: „Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон.”
 • Определение и съдържание на правото на собственост

  Правото на собственост дава възможност на собственика да извършва различни действия върху своята вещ. Това са правомощията на собственика. Още от римското право е известна класическата триада usus, fructus, abusus – право на ползване, право да се събират плодовете и право на разпореждане. Това са правните възможности на собственика.