Procheti.com

Файлове от Право

Общо 2
Обществени науки
  • Привличане на обвиняем

    може да иска от друг разследващ орган да извърши отделно следствено действие, а от орган на МВР да му окаже съдействие при извършване на следствени действия; Непосредствено след образуване на производството се осъществява система от действия с цел изясняване на обективната истина относно деянието и дееца и правилно решаване на делото. При това органа на досъдебното производство извършва:
  • Наказателен закон.Наказателноправни норми

    Наказателното право е един от тези отрасли на действащото право. То представлява установена от държавата система от правила за поведение на хо­ра­та в обществото (правни норми), с които се регулират обществените от­но­ше­ния, които възникват по повод на една особена категория човешки дея­ния, наречени престъпления. Основното средство, с което наказателното пра­во си служи при регулирането на тези отношения, е наказателната санкция. Тя се състои в принудително засягане на правата и интересите на престъпния деец по начин и в степен, предвидени от закона.