Procheti.com

Файлове от Право

Общо 21
Обществени науки
 • Отношенията между брачните партньори

  Уважението предполага отсъствие на експлоатация и натиск и се появява тогава, когато човек достига определено равнище на вътрешна независимост. Зрялата любов се развива само като дете на свободата. Както е писал Хегел, “истинската същност на любовта се състои в това да се откажеш от съзнанието за самия себе си, да забравиш себе си в друго Аз, обаче в това изчезване и забрава за първи път да откриеш самия себе си и сам да се "владееш".”
 • „Ненасилствена комуникация”

  Д-р Маршал Розенберг е основател и директор на отдела по образование в Центъра за Ненасилствена Комуникация, който е международна миротворческа организация. През 60 – те години д-р Розенберг използва процеса ННК в държавни финансирани проекти за интеграция , в рамките на които работи като посредник в конфликти и провежда обучение за комуникационни умения. Основава Център за Ненасилствена Комуникация през 1984 година.
 • Понятие за търговско предприятие

  Това води до извода, че по отношение на правосубектността на физическото лице-търговец, съществува една особена двойственост- той е безспорен субект на гражданското право, докато субект на търговското право е неговото регистрирано търговско предприятие, спрямо което  търговецът се явява нещо, като законен представител. Търговските дружества (както и кооперациите, и публичните предприятия) при всички случаи се явяват едновременно както в качеството на субекти на гражданско право, бидейки юридически лица, така и на търговското право съгласно действащите търговско-правни норми. Следователно няма място в посочената схема за търговското предприятие като търговско правен субект.
 • Презумпции и фикции в правото

  И презумпциите, и фикциите по своята същност са израз на определено усложнение в правния свят. По своята правна природа те представляват предположения, но предположения, свързани с действащите правни норми. Това прави тези предположения правни явления, феномени на правото.  Заедно с това презумпциите и фикциите съществено се различават както по своята правна природа, така и по правните последици.
 • Подзаконови нормативни актове

  Подзаконови нормативни актове – актове, издавани винаги от органи на изпълнителната власт, която по Конституция се осъществява от Министерския съвет (Министерският съвет  е колективен орган, който се състои от министър-председателя и ресорните министри).
 • Подзаконови нормативни актове

  Разпорежданията на изпълнителната власт са разпореждания на нейните органи, които могат да упражняват тази си функция самостоятелно или със съгласието на други органи. Освен това правото на издаване на разпореждания може да бъде уредено с конституцията или с някой прост закон. Трябва да се разграничат правните разпореждания на изпълнителната власт от нейните обикновени административни разпореждания. По своята форма и едните и другите са актове на управление, но по своето съдържание правните разпореждания се разглеждат като закони в материален смисъл.
 • Върховен касационен съд гр.Варна - правна уредба

  Трите подсистеми – следствените, прокурорски и съдебни органи, работят в тясно взаимодействие по осъществяване на правосъдната функция. Всяка от тях осъществява свои задачи чрез съответни средства и методи. Дейността на всяка подсистема е абсолютно необходима за осъществяване на съдебната власт, реализирайки се в логическа последователност, която не може да бъде нарушена. Дейността на следстените органи е началната, предварителна фаза на наказателния процес.
 • Възникване на правото

  А не трябва да се забравя и фактът, че тези разсъждения винаги са се правили и се правят в условията на съвсем различен исторически и социален контекст, който неминуемо слага своя дълбок отпечатък върху нашето възприятие и мислене, върху терминологията, с която боравим. Той неизбежно се вплита, много пъти дори без да съзнаваме ясно това, а в голяма степен и предопределя и научния ни светоглед и затова не може да не модифицира по определен начин нашите научни анализи и изводи и особено по отношение на правото.
 • Възникване и историческо развитие на Европейските общности и на Европейския съюз

  След Първата световна война възникват още идеи за мирно и доброволно обединение на Европа. Австрийският граф К.Калерген през 1923 г. създава Европейското движение, което не завършва с конкретни резултати. През 1927 г. във Виена на Паневропейския конгрес се приема манифест, призоваващ за създаване на Европейски щати. Те вземат опита на швейцарското обединяване през 1684 г., Германския райх през 1871 г., създаването на САЩ през 1776 г. През 1929 г. в Обществото на народите френският външен министър- Аристид Биан, поддържан от своя германски колега Густав Штрезман, предлага меморандум на европейските правителства за създаването на ЕС в рамките на ОН.
 • Местно самoуправление

  В този реферат ще разгледаме едно от тези нови нормативни решения – споразумението по чл. 20 АПК. То е особен вид правна конструкция, при която е налице съчетаване на различни елементи – страни, съгласуване на воли, правила за сключването, реквизити и др. Споразумението по чл. 20 АПК е правен институт, който постепенно ще навлиза в теорията и практиката. Най-близко до него стои административният договор. Все още се търси отговор на въпросите дали споразумението, предвидено в чл.20 на кодекса, е точно административен договор, или вид административен договор, или съглашение в рамките на упражняването на изпълнителната власт.