Procheti.com

Файлове от Право

Общо 239
Обществени науки
 • Омбудсманът – кой е той?

  Механизмите за въздействие на омбудсмана са непосредствено в сферата на морала, авторитета и публичността. Обикновено той провежда разследване наосновата на постъпили жалби, но може да започне такова и по собствена инициатива. Ако случаят не е разрешен задоволително в хода на разследването, омбудсманът може да се опита да намери добронамерено решение, което да коригира случая на лоша администрация и да бъде задоволително за жалбоподателя. Ако опитът за помирение се провали, омбудсманът може да направи предложения за решаване на случая
 • Българските конституции - правна основа на просветното законодателство

  Конституцията създава условия за устойчивост на политическия и обществено-икономическия живот в страната, част от който е образователната система. Тя е правната основа, върху която се гради просветното законодателство. Между конституциите, просветното законодателство и учебното дело съществува пряка връзка и зависимост. Промените в обществено-историческото развитие налагат промени в основния закон на държавата, които се отразяват и на действащите нормативни актове в образованието, които могат да бъдат отразяващи, съпътстващи или изпреварващи практиката.
 • Наказателният процес като дейност по разглеждане на наказателни дела.

  В съдебната фаза прокурора е единствения държавен орган ,който подържа обвинението ,затова е вярно ,че той е главен обвинител в съдебната фаза.В досъдебната фаза прокурора първо образува наказателното дело ,второ той е единствения държавен орган ,който е компетентен да повдигне обвинението пред съда като изготви обвинителен акт и го внесе в съда за разглеждане.Трето – на досъдебната фаза разследването се извършва от разследващи органи ,които извършват следствени действия ,за да събират доказателства които са необходими на прокурора ,за да повдигне обвинение пред съд
 • Наказателно право

  диференциация и индивидуализация на отговорността. Недостатъци: чести промени в НК. Особености на НП: 1. система от норми-забрани, 2. установяване и санкциониране от държавата, 3. въздигната е закон воля на законодателя, специфични мерки на държавна принуда. Метод: 1. санкцията: реакция на обществото, мярка на държавна принуда, недопустимост, морална укоримост, въздействие върху извършителя, предупредително въздействие върху останалите. 2. възпитателни мерки: отнемане в полза на държавата. Начин: действията, които са П са в закона, както и вида, размера, съдържание на наказанията,
 • Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/

  Дефектът на този ефект обаче може да се появи, ако фирмата иска да изтегли кредит, но няма с какво да го гарантира, въпреки че собственикът й като физическо лице може да предложи исканото обезпечение. В зависимост от вида на бизнеса и оборотите, които се реализират, разходите за счетоводител за ЕООД в повечето случаи също са по-високи от тези, които заплаща едноличният търговец.
 • Облигационно Правоотношение

  Това може да бъде задължение за извършване на нещо от физически характер (изработване на обувки, ушиване на балтон, превозване на товар) или на някакви правни действия (сключване на договор, представляване пред трети лица); задължение да не се прави нещо (non facere). Този род престация е свързана със задължението за въздържане от определено поведение (съседът се е задължил да не преминава през моя имот, авторът да не преиздава произведението си за определен срок и др.)
 • Понятие за гражданско право. Система на гражданското право

  Със субективно гражданско право се означават конкретни възможности на определени лица, възникнали от осъществени юридически факти въз основа на нормите на обективното гражданско право като например правото на собственост върху определена вещ. учебната дисциплина по която се придобиват знания върху общите инструменти на обективното гражданско право и практически умения за тълкуване и прилагане на гражданско правните норми се нарича ГП - обща част.
 • Право на ЕС

  Целта е тези държави дад доразвият своята икономика. (Всички международни договори трябва да бъдат ратифицирани от всички държави-членки – това е за ЕС). През 1949 г. се създаде Съвета на Европа. Идеята беше евр.държави чрез тази организация да обединят своите усилия – в общи цели икономически и др. Водеща фигура е съвета на министрите, секретариата и т.нар. парламентарна асамблея „ПАСЕ”. Врамките на ПАСЕ прие много важен договор – „Евр.конвенция за основните човешки права и свободи” – 1950 г. (асамблея = парламент).
 • Принципи на гражданския процес

  Диспозитивното начало се състои в обусловеността на защитата на накърненото право от волята на лицето, легитимирано да я търси. Образно казано гражданският процес влиза в действие ако и доколкото и докогато легитимираното лице търси защита. Обратната страна на диспозитивното начало е забраната на защитния орган по свой почин да образува граждански процес, да изменя неговия предмет или да го прекратява, преди да е дал защитата, която дължи, когато гражданския процес е допустим.