Procheti.com

Файлове от Планиране и прогнозиране

Общо 59
Обществени науки
 • Основни управленски функции: целеполагане, ръководене, планиране, организиране, контрол и регулиране

  Планирането е съвкупност от действия, чрез които се набелязват определени задачи в рамките на основната цел на организацията.Планирането включва: прогнозиране, формулиране на задачи и определяне на необходимите ресурси.Основните различия между планирането и прогнозирането са:Прогнозата се съставя за по-продължителен период от време.Прогнозата е само предвиждане, което има вероятностен характер, а планът има директивен характер, тоест, той е задължителен за изпълнение.
 • Прогнозиране и планиране

  Пазарът, на който организацията предлага услугите си, по географски признак е регионален – фитнесът се намира в гр. Стара Загора и е устремен да привлича клиенти от този регион. Освен това предлаганите услуги са насочени предимно към хора, отделящи значително време за активен спорт (един-два пъти в седмицата), разполагащи със среден доход и трениращи в зали. Пазарите, свързани с производствените фактори са следните:
 • „Представата на четиримата автори за съдържателните белези на планирането“

   Б.Шнайдер представя виждането на икономисти за развитие в бъдещето. Такова развитие, което би eлиминирало глада и мизерията, царуващи из по-западналите страни. Всеки интелигентен човек има различно виждане за проблемите и за тяхното решаване. Различни са причините за породената икономическа и социална криза.
 • ПЕРСПЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ И ФИНАНСОВИ ДАННИ

  2) Броя на персонала да се преведе в съответствие с реалните потребности на фирмата. 3) Административните длъжности да се обединят и ограничат до минимално необходимите. 4) Правилен подбор и постоянна грижа за квалификацията на кадрите, чрез поставяне на задължително за посещаване на организираните от завода курсове за квалификация и преквалификация. ІІ. Иновационни цели – те са насочени към създаване на нови продукти и услуги 1) Въвеждане на нова услуга – приемане и изпълнение на индивидуални поръчки. 2) Да се търсят възможности за сключване на търговски взаимоотношения с български фирми, търговци на дамска и мъжка конфекция с цел поемане и изпълнение на поръчки като се запълни капацитета на завода.
 • „Планирането като предпланов документ”

  Съществуващите входно-изходни връзки и взаимоотношения между плановите разработки са важен системнообразувателен фактор. Наред с това, обаче е необходимо да се направи синтезиран сравнителен анализ на системата от предпланови разработки, за да изпъкнат още паралелно както пазличията между тях, така и преливането от един в друг предпланов документ, тежестта им в сферата на планиране.
 • Генератор на случайни числа(зарове за табла)

  Мултивибраторът LM556CM е много стабилен контролер, способен да генерира точни времеви интервали или осцилации. LM566 е двоен LM 555. Времената се задават от външни резистор и кондензатор. Двата таймера работят независимо един от друг, като споделят единствено захранването и масата.
 • КОНСТРУИРАНЕ

  ДВГ преобразуват топлинната енергия в механична чрез изгаряне на гориво в цилиндри с подвижни бутала. Това се постига чрез възвратно-постъпателно движение на бутало в цилиндър под действието на разширяващите се при изгаряне на горивото газове. Праволинейното движение на буталото се превръща във въртеливо движение на коляновия вал чрез коляно-мотовилков механизъм. Всеки ДВГ се състои от два основни механизма (коляно-мотовилков механизъм КММ и газоразпределителен механизъм ГРМ) и шест уредби (мазилна, охладителна, горивна, запалителна,
 • Анализ на конкурентните стратегии на FERRARI

  Обект и предмет на изследване на конкретната разработка представляват конкурентните предимства и стратегии, които компанията „Ферари” притежава и на които залага, за да може да се справи със силната конкуренция на пазара. Целите и задачите, поставени при започване на анализа са свързани с изследването на автомобилната индустрия, в частност пазара на спортни и състезателни автомобили, на основните конкурентни на компанията Ferrari, както и на нейните конкурентни стратегии.
 • Информация за фирмата

  Общия стратегически план на една организация трябва да се разглежда като програма , направляваща дейността за дълъг период от време . Трябва да се има в предвид цъщо , че конфликтната и постоянно изменящата се делова и социална обстановка превръщат нейните корекции в неизбежност. Стратегическото планиране представлява единствен начин за формално прогнозиране на бъдещите проблеми и възможности на организацията .
 • Стратегии за развитие

  Нещо повече, страната разполага с отлични природни и антропогенни ресурси, при това,  България има традиции в посрещането на туристи още от периода на централизираното развитие на икономиката. Тези фактори налагат създаването или последващото развитие на големи туристически курорти. Или, с други думи, предприятията, които осъществяват дейност в областта на туризма работят в условията на повишена конкуренция. Като конкуренция се явява и развитието на някои курорти в Турция /свързани с морския туризъм/, курорти в Македония и Словакия /свързани с планинския туризъм/, селища в Румъния /свързани със селския туризъм/ и пр