Procheti.com

Файлове от Планиране и прогнозиране

Общо 20
Обществени науки
 • Производствена функция. Анализ на производството в краткосрочен период.

  Той е самият процес на разход на физическата и умствена енергия, защото работната сила, това е съвкупността от физически и умствени качества. Капиталът е също поле и на оживени дискусии. Най-общо той може да бъде дефиниран като резултат от производството, които се използват не за потребление, а за по-нататъшно производтсво. От материално веществена гледна точка това са сгради, машини, съоръжения и др. Но също суровини, горива и т.н. Не всички съставни части на капитала се възстановяват по еднакъв начин и при реализацията на готовия продукт.
 • Биснез план на ”Гига байт 2000”OOД

  Основната дейност на фирмата е дистрибуторски продажби на компютърни компоненти,консумативи  в страната. В момента във фирмата работят сътрудници с отлична професионална подготовка. Основатели на “Гига байт2000”ООД са Станислав Костадинов и Ивайло Божидаров, като съдружници с еднакво дялово участие. За изминалата 2005 година, фирмата отново постигна увеличение на оборота
 • Целеполагане. Ръководене. Планиране. Контрол. Регулиране

  Целите се превръщат в ръководство за действия насочващо усилията на отделните хора, групи и на колектива като цяло.Те стават база за мотивиране на заетите в дадена организация, т.е.предизвикателство. Целите определят стандарти за оценка и контрол на постигнатото.Добрите мениджъри поставят такива цели, които карат работниците да мобилизират уменията и знанията си, за да ги изпълнят. Целите са своеобразни правила за поведение. Те обхващат целия процес на управление, като осигуряват база за планирането,ръководството и контрола, но за това трябва да отговарят на следните условия:
 • Основи на планирането и прогнозирането

  Второ – при функционирането и развитието на предприятието на бизнес и небизнес организациите (profit and non-profit organization) съществуват три типа организации: такива, които правят нещата които се случват; такива, които наблюдават нещата, които се стават и се адаптират към тях; такива, които се учудват на това, което става; Трето – при взаимоотношение с банкови институции за отпускане на кредит с партньори и други.
 • Същност на планирането

  Управленският процес на планиране се характеризира с редица специфични черти.Първо - планирането има две страни: социално-икономическа и организационно-техническа.Социално-икономическата страна се определя от социално-икономическите условия на обществото.Организационно-техническата страна се обуславя от кооперирането на труда и от равнището на развитие на средствата и методите на планиране.Социално-икономическата страна на планирането трябва да бъде водеща в разработването на целите на планирането и в избора на средствата за тяхната реализация.Второ - планирането като елемент на управлението носи информационен характер. Трето - планирането представлява един от най-важните организационни фактори за интензификация на производството, за повишаване на ефективността и на производителността на труда.
 • Същност на икономическото планиране

  Бизнес равнище- насочено към произ-водство в съответ-ствие на пазарното търсене. Целта е увеличени обеми на продажби и завоюва-не на нови пазари. Акцентира се в/у продуктовото плани-ране, производство-то,маркетинговата дейност и други. III. Субординация (съподчиненост)- прогнозно-плановата дейност- в практика-та се използват следните средства за осъществяване на прогнозно- планова-та дейност.
 • Планиране на човешките ресурси

  Когато се опр. потр. от ЧР се използв. разл.източници и се прави класификация.Потребн. се опред. общо за организацията,по звена, и по-подробно.Опред. на потребн. от ЧР става ч/з Пл., Пр., стратегия заз разв. на орг. за опред. период, общия обем, стр-рата, т.к. различн. видове  дейности имат разл.трудоемкост.Изп. се различни подходи и методи за опред. на дейностите, но осн. е мисията, визията на ф-мата.В зав. от типа орг. се използват разл.. подходи:
 • Роля и предназначение на бизнес плана – те в значителна степен определят изискванията към него.

  Спонсорите на проекта са страната, която: взема решение и е отговорна за развитието му и цялостното му осъществяване най-често това са предприемачът или основния собственик на новия бизнес типично спонсорът е основен акционер в новия бизнес, участващ с пари и собственост в него спонсорите биха желали да видят в бизнес плана описание не само на основните елементи отнасящи се до продукта, производството и т.н., но и водещата бизнес стратегия, която ще позволи успешното реализиране на проекта, както и на схемата на възвръщаемост на вложените средства в проекта
 • Лекции по бизнес планиране

  Мениджъри и спонсори на проекта /бизнес плана/ - най-често идеята за нов проект съответно и изготвянето на бизнес плана идва от мениджмънта и спонсорите. Мениджърите са страната, която: извършва проектните проучвания извършва проучванията за осъществимост, стояща в основата на цялостната подготовка и оформянето на бизнес плана трябва да може да “види” своите идеи за развитието му ясно и корективно във всички аспекти на бизнес плана – детайлно представяне; преценка и планиране на ресурси Спонсорите на проекта са страната, която: взема решение и е отговорна за развитието му и цялостното му осъществяване най-често това са предприемачът или основния собственик на новия бизнес типично спонсорът е основен акционер в новия бизнес, участващ с пари и собственост в него спонсорите биха желали да видят в бизнес плана описание не само на основните елементи отнасящи се до продукта, производството и т.н., но и водещата бизнес стратегия, която ще позволи успешното реализиране на проекта, както и на схемата на възвръщаемост на вложените средства в проекта Бизнес плана трябва да може да отговори най-общо на следните въпроси
 • Място на мисията и целите в процеса на разработване на плана

  Бизнесът трябва да бъде насочен към потребителите и разглеждан като процес за задоволяване на потребности, а не като процес за производство на стоки. Продуктите са временни, а базовите нужди и потребителските групи-постоянни. Левит насърчава компаниите да променят доминантата при дефинирането на своя бизнес - от продукта към пазара (потребителите). Компанията развива изказването за мисията, за да го сподели с мениджъри, персонал, и в много случаи с потребители и други групи от обществеността. За да мотивира добре своята мисия собственикът на малкия бизнес е добре да се придържа към тезата на Левит, че маркетинговите дефиниции за бизнеса са по-добри от продуктовите.