Procheti.com

Файлове от Пищови и лекции

Общо 1815
Обществени науки
 • Социално-психологически аспекти на лидерството. Научни теории за лидерството

  Първата група фактори са неговите “способности” – умствени, вербални и т. н. Втора група фактори са “постиженията” – образование, професия и физическо развитие. Трета група фактори са “отговорностите” – инициативност, упорство, желание и др. Четвърта група фактори са “активността и сътрудничеството”. Петата група фактори са “статусът” – социално-икономическото положение и популярност. Шеста група фактори са “ситуативните черти на личността”. Основните лидерски качества са следните:
 • Грижата за подрастващото поколение

  Според Риядските “Ръководни принципи” на ООН Организация на обединените нации съществуват няколко нива на осъществяване на мерки за превенция на престъпността сред непълнолетните: І. Общи мерки за обезпечаване на социална справедливост и равенство на възможностите, което би трябвало да повлияе на дълбоките социални причини за престъпността сред децата и младежите, каквито са бедността, маргинализацията и други.
 • Общуване

  Понятия ( като социол. Структура, обмен на дейности, социална дейност,ролево взаимодействие,символно общуване,социален конфликт и пр.), до използването му като изходна клетла на социол. Анализ и фундамент на определена теоретична система (Питирим Сорокин,Джордж Мийд, Джордж Хоумънс, Питър Блау, Толкът Парсънз, Ги Роше и др.).
 • Що е нагласа?

  Поведенческият компонент е предразположение за действие по определен начин към обекта на нагласата. Нагласите могат да се определят и с помощта на еднокомпонентния модел. Той се отнася само до общото положително или отрицателно чувство на дадена нагласа към човек, обект или въпрос. Основното е емоцията, отношението към обекта на нагласата, оценката дали наблюдаваното е добро или лошо.
 • СОЦИАЛНА РАБОТА СЪС ЗАВИСИМИ

  При злоупотребата индивидите имат контрол над поведението си, но имат проблем със самоналагането. При зависимостта е нарушен контролът. Зависимостта се дефинира медицинско – група от поведенчески и психологически симптоми, индикиращи повтаряща се принудителна употреба на дрога, въпреки проблемите, които създава консумацията. Необходимо е постоянно повишаване на количеството, за да се получи желаният ефект(ТОЛЕРАНС).
 • Социална психология

  . В границите на една група може да съществува аутсайдер. Курт Левин – той е друга силна личност в групата, която търси изява, но тъй като позицията на лидера вече е заета, аутсайдера избира като своя изява критиката към личността на лидера и неговите решения. Аутсайдера сам избира да бъде в границите на тази група, усчастието му в групата според него е желано, но формата на изява е критиката, а не отрицанието
 • КЛИНИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

  Знанията по КП се отразяват на връзката между психологията и психиатрията.Във всеки психиатричен екип участва клиничен психолог.Със своята компетентност в областта на личностовата,социалната,груповата,интеракционната психология и поведенческите науки изобщо,той взема участие не само в интервюирането,тестовото изследване и психодиагностиката,но и в психотерапията.
 • Рационалност и мислене I

  Рационалност и мислене (темата се записва на дъската,учениците също в тетрадките си) Нашите мисли са нашите постоянни невидими спътници. Те са първопричината за всичките ни желания, колебания, решения и действия. Мисленето сърцевината на човешката личност. Човек е такъв какъвто е характерът на мислите му. Мисленето е най-важното човешко качество.
 • Профилактика и психологическа корекция

   Консултативна беседа – може да съдържа въпроси, насочени към изясняване на същността на психологическите проблеми от педагозите и родителите, които касаят детето, и препоръки за тяхното разрешаване.  Клинична беседа – насочена към осъзнаване на проблема от възрастни клиенти на основата на словесно общуване с психолога и носи изповедален харектер.
 • Психопрофесиографията

  Друг вид професиограма е количествената. При нея във втората част всяко качество се оценява по някаква скала (най-малко четиристепенна). На базата на количествената оценка може да се направи профил на професията. Напоследък професиографията е изместена от анализ на дейността, т.е. всяко работно място трябва да се оценява конкретно, да се извършва анализ на конкретната трудова задача. Този метод се използва в т.нар. оценъчен център (assessment centre).