Procheti.com

Файлове от Пищови и лекции

Общо 1815
Обществени науки
 • Международни отношения

  Приемаме за отправна точка една м/унад организация-тя е подсистема, на този елемент външната среда е цялата система на МО-глобалните МО.Ако отправна точка са глобалните МО –тогава външната среда на системата са факторите на природната среда.(наличие на природни ресурси) -структура- включва няколко компонента: Структурата на системата предполага най-напред начина ,по който са организирани елементите. Друг аспект – съотношението м/у елементите в системата, не как са организирани ,но и това как си взаимодействат )
 • ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ОСОБЕНОСТИ НА МАКРОИКОНОМИКАТА. ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И КЕЙНСИАНСТВО. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА.

  Макроикономиката е наука за производството, размяната и потреблението. Благата са ограничени. Икономика има там, където благата са ограничени. Макроикономиката е наука, която изследва как да изразходва ограничените блага, за да се произведе повече и как оптимално и ефективно това да се разпредели между членовете на обществото. Един акцентува, че е наука за избора, друг, че е наука за алтернативата. Основен метод на макроикономиката – метод на научната абстракция. Ние създаваме хипотези. Хипотезата във времето може да се видоизменя, да се отрече напълно или да се препотвърди. Хипотезите могат да бъдат темпорални – хипотезата В е по-късно във времето от А.
 • КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА /СП/

  СП в тесен смисъл представлява обществено организирани и правно регламентирани дейности за задоволяване на определен набор от социални потребности, предизвикани от настъпването на неблагоприятни рискове. Рисковете са свързани с нетрудоспособност, породена от болест, инвалидност, майчинство, детска възраст, старост и пр.; безработица, поради лична неконкурентноспособност на трудовия пазар, структурни реформи в икономиката, обявяване на търговци в несъстоятелност, кражба на юридически лица и пр.; маргинализация, поради бедност и загуба на базисни статуси и екстремни ситуации – природни и социални.
 • В теоритичен аспект трудовият пазар са иконом.връзки взаимоотношения, среда и взаимодействие м/у субектите на тъсенето (фирми и организации) и субекти на предлагането( човешките ресурси) на дадено място, време и опр. цена на труда по повод на заетостта и

  Обикновено нарастването или намаляването на даден разход води до по-голямо нарастване или намаляване на БВП или равновесното равнище на дохода. Именно усилващия ефект на инвестициите като разход върху дохода наричаме принцип на мултипликатора. Той е числен коефициент показващ в каква степен нарастването или намаляването на даден разход намалява и увеличава равнището на БВП (y). Затова нарастването на дохода . M е мултипликаторът. Смисълът на мултипликатора е в стимулирането на икономиката чрез допълнителни разходи, а следователно чрез допълнително Ад (съвкупно търсене) има множествен ефект, т.е. мултипликаторът е числото, с което се умножава първоначалния размер на една инвестиция.
 • ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКАТА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

  На тази среща на високо равнище бе лансирано разбирането, че поддържането на определен икономически растеж не може да се приеме като единствено или достатъчно условие за напредъка на обществото и решаването на неговите социално-икономически проблеми. Поставиха се под съмнение наложилите се дотогава парадигми за оценка на ефективността на производството, на жизнения стандарт и на начинът на взаимодействието между човека и природата в условията на пазарно стопанство. Отчетено бе, че през последните няколко десетилетия е постигнат феноменален технологичен напредък, индустриален ръст и увеличение на материалните блага. Но тези достижения са постигнати на твърде висока цена за сегашните и бъдещите поколения.
 • ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА

  Социалната маркетингова концепция (социално-етичният маркетинг) възниква в резултат от критиките към традиционната маркетингова концепция. Социално-етичният маркетинг изисква обвързване на три групи интереси: на фирмата-производител на дадена стока, на потребителите на тази стока и на обществото. За да може да се получи такова съчетание на интереси, са необходими следните условия:  фирмата да удовлетворява само така наречените “разумни” потребности – които не влизат в противоречие с интересите на обществото;
 • Икономика на предприятието

  По отраслова принадлежност – критерии при който се групират предприятията в различните сфери. Б) Форма на собственост – частни и публични (държавни и общински ) предприятия и смесени предприятия. Кооперациите са сдружения на физически лица и биха могли да бъдат възприети като частни предприятия В) Според размера – микро, малки, средни и големи предприятия. Това разделение според размера е на базата на закона за малките и средни предприятия.
 • Критерии за оценяване

  В Англия епохата на търговския капитализъм започва да се развива чрез т.нар. навигационен акт на Кромуел от 1651 г. Той се основава на няколко пункта: - Корабоплаването около Англия и английските колонии трябва да се извършва с английски кораби. - За такива да се считат само произведените в Англия, капитанът и ¾ от екипажа да са английски граждани. - Европейските стоки да се превозват в Англия само с английски плавателни съдове или с кораби на държавите производителки на тези стоки. Навигационният акт на Кромуел допринася за насърчаване и развитие на ан-глийското корабоплаване, за разрастване на производството на кораби в Англия и приток на ценности към Англия. Затова тя се нарича ,,корабостроителницата на света“.
 • ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ФИНАНСИТЕ

  Паричен пазар-на него се търгува с финансови инструменти със срок до 1 година, като към тях спадат: Краткосрочни банкови кредити Държавни ценни книжа Полици *Капиталов пазар-търгува се със финансови инструменти със срок над 1 година, към тях спадат:
 • Финансов контрол

  законосъобразността характеризира главната цел на контрола – да удостоверява, че контролираната дейност протича в съответствие с възприетите и установени норми и правила за поведение. Водещо значение има законосъобразността и само при нейното наличие може да се прояви целесъобразността, която от своя страна означава да се удостовери, че проверяваната дейност протича икономично, ефективно и ефикасно. Принципът за законосъобразност на проверяваната дейност намира приложение във всички контролни системи и дейности, отразен е във всички нормативни актове за контрола. Често се свързва и изразява и като “достоверно, честно и вярно представяне на извършената дейност”, което означава, че контролната дейност отговаря на общите и специфичните правни норми.