Procheti.com

Файлове от Педагогика

Общо 1131
Обществени науки
 • Същност и етапи на ОРЧР

  ОЧРЧ може да се дефинира като системен процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите на заетите сътрудници с цел усъвършенстване на тяхното трудово представяне. Знанията отразяват това, което работника трябва да знае, за да осъществи определена трудова задача. Уменията са всички дейности, които трябва да извърши работника, за да осъществи трудовите си задачи. Нагласите се свързват с отношението, което работника трябва да показва в процеса на свършената работа и към хората, с които работи.Система за ОЧРЧ преминава през следните основни етапи:
 • Как се обявява свободно място за „учител” и какви кандидати имат право да се явят?

  Обявлението задължително съдържа: наименование на предприятието ( учебното заведение), мястото и характера на работата, изискванията за длъжността, начина на провеждане на конкурса, необходимите документи, място и срок за подаването им. Характеристиката на конкурсната длъжност се представя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея. Всичко това трябва да стане за не по-кратък период от пет работни дни. Изходящият номер на писмото и датата на издаването му трябва да съответстват със закона ( датата не трябва да се бъде събота или неделя, това говори че нещо не е наред с писмото и то не е законосъобразно). Когато става въпрос за заместване за по-малко от един месец, се търси заместник без обявяване на работното място в бюрото по труда и не е необходимо обявяване на конкурс.
 • Придобиването на нови знания и умения

  В реални условия ,при обследването на дадено явление, факторите на влияние винаги са повече от колкото могат да бъдат предвидени. В този аспект знанията и уменията безспорно са значими, но съществени качества на добрият мениджър са креативността и способността за навременно приспособяване в реално време. В процеса на менажиране, усилията ни бяха насочени предимно към анализ на средата и прогнозиране поведението на пазара и конкурентите ни в обозримо бъдеще. Въпреки положителната рентабилност на капитала след края на последният период, стратеическите грешки, които допуснахме в първите периоди и агресивната конкуренция не ни пзоволиха да реализираме високи продажби.
 • ЕКСКУРЗИЯТА И ДЕЙНОСТТА ПО ИЗБОР – ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  ). Специално за децата от 4 – 6 годишна възраст екскурзията е мощно средство за действено онагледяване на връзки и зависимости в естествена среда. Те се насочват към настъпилите промени в природната среда, в зависимост от сезона, или към компонентите на трудовите процеси. Екскурзията дава възможност за развитие на сензориката. Децата получават възприятия и представи не само за цвят, форма и големина, но и за пространствено ориентиране, за място и развитие, за направление, време. Чрез екскурзията в природната среда децата получават ярки естетически възприятия.
 • Андрагогически процес 1.Теория на Малкълм Ноулис за андрогогически процес 2.Теория на Паоло Фрейре за андрагогически процес 3.Теория на Нотингамска група

  За него андрагогията е обединена теория за учене на възрастните, която обвързва институции, дейци и дейности. Основната теза е, че андрагогическия модел е основни положения за възрастните учащи се, който може да се използва самостоятелно, извън педагогическия. Но кой от двата модела ще изберем – педагогически или андрагогически зависи от времето, ситуацията и обстоятелствата. В по-известните си книги като: „Неформалното образование на възрастните (1950), „Съвременната практика в образованието на възрастните: от педагогика към андрагогия” (1970),
 • : ТРАНСПОРТ. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ.

  Той е енергоемък стопански отрасъл. Транспортът причинява редица проблеми свързани със замърсяването на околната среда: газове, шум, отпадъци и други. Състоянието на транспорта отразява стопанското състояние на страната. Транспортният отрасъл обединява в единно цяло територията на страната и отделните региони. Транспортният сектор на България е от изключителна значимост за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и за обслужване на населението. Доказателство за това е фактът, че към 2008 г. българската транспортна система ежедневно е осигурявала средно по 2,54 млн. пътнически пътувания и превоз на 274 хил. т. товари. Транспортът и съобщенията генерират 11,7% от брутната добавена
 • Обучението като процес – определение. Същност на познанието в обучението. Преподаването и ученето в обучението.

  Сетивно познание – включва: *усещане – връзка на съзнанието с външния свят; *възприятие – конкретен наблюдаван обект от обективната действителност в неговата цялост; *представа – намира се между понятие и възприятие; няма пълнотата на възприятието, но има значително по-голяма степен на обобщеност; Втора степен: Абстрактно мислене – включва: анализ, синтез, обобщение, образуване на понятия, формулиране на закони и правила; Трета степен: сравняване на достигнатата научна истина с правилото (осмисляне и разбиране).
 • Влияние на рекламите върху децата

  реферат на тема Влияние на рекламите върху децата по дисциплина Медийна педагогика
 • Алтернативни училища

  Съвременните алтернативни училища не бива да се разглеждат като реликва, макар и да имат далечни исторически корени. В същото време те не са само коректив на държавната образователна система, нито са нейно допълнение. Те са необходимост за всяка демократична страна, предизвикателство към нововъведенията и експериментите в образованието. Поради това всяка демократична държава трябва да закриля и подпомага тези училища. Алтернативните училища са експеримантално поле за масовата държавна образователна система, особено при проекти, за които не може да се каже предварително със сигурност доколко ще бъдат ефективни. В случай на положителни резултати те предизвикват държавната образователна система, учителите и лодителите да реагират положително на такива идеи, като им дават така да се каже -  “зелена улица”.