Procheti.com

Файлове от Педагогика

Общо 15
Обществени науки
 • Физиопрофилактика на здравето.Предмет,цел и задачи.

  С това се цели укрепване на здравето и продължителността на живота на човека,както и отстраняване на вредните външни фактори за осигуряване на по пълноценно и по-продължително запазване на трудоспособността му..Съществена и неделима част на профилактиката е физиопрофилактиката,т.е.профилактиката с естествени и преформирани физикални фактори. Предмет на физиопрофилактиката-Изучава естествените природни фактори:слънце,въздух и вода.
 • Екскурзоводско обслужване при посещение на музей РЕЗИДЕНЦИЯ „ЕВКСИНОГРАД” - Варна

  Обслужването на туристи при турове по музеи и галерии, на опера, театър, концерт, спортно състезание имат своя специфика. Като институции музеите и галериите развиват събирателна, експозиционна и културно-просветна дейност. Музеите се делят на две основни групи: а) за развитието на обществото б) за развитието на природата. Всяка от тези групи се дели на подгрупи, напр. археологически, исторически, военно-исторически, етнографски музеи, галерии за живопис, скулптура и графика, музеи за архитектура и строителство, научно-технически музеи и т.н.; местни и национални природни паркове и резервати, градски паркове и градини, зоологически кътове и градини и др.
 • Екскурзоводско обслужване при панорамна екскурзия ПЕШЕХОДНА ОБИКОЛКА ВАРНА

  Професията на екскурзовода е сравнително нова и се развива вследствие масовизирането на ваканционният туризъм. В съдържателната й характеристика се включват много дейности, коитоса свързани с придружаването на групи или отделни лица при различни туристически пътувания или специални мероприятия. Екскурзоводът обикновено представлява туристически предприятия и работи от тяхно име и за тяхна сметка, но не са редки и случаите, когато той е на свободна практика.
 • КУЛТУРНА КАРТА На ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ – ГР.ДУПНИЦА

  За разлика от националната култура, която има твърде устойчив и трудно изменчив характер за дълги периоди от време, организационната култура може да се манипулира целенасочено. Хофстеде я определя като „колективно програмиране на ума, което различава членовете на една организация от друга”. Диагностиката на определена организация в сферата на образованието е дейност, при която се определят нейните предимства, недостатъци, отклонения от нормативно управленска структура, установяват се основните причини за наблюдаваните недостатъци и на тази основа се извеждат основните направления за развитие и усъвършенстване на разглежданата организация.
 • Изследване на взаимоотмошенията на деца от 3 годишна възраст със социалната среда

  Последователността на възрастовите етапи се характеризира с необратимост, с определена продължителност и неизбежна смяна на периодите. В тази особеност се изразява една от закономерностите, фиксирани в генетичната програма на човека. А именно- закономерностите на развитието на човека са един от съществените генетични белези. Възрастовата периодизация на човешкия живот е комплексен феномен, който се влияе от природни, биологични, социални, културни и индивидуални условия на начина на живот. Всяко развитие води до някакъв вид структурни промени. Така е и с психичното развитие.
 • Как се пише курсова работа

  Формулировката на заглавието трябва да е точна, ясна и опростена. Тя трябва да насочва читателите към същността на изследвания проблем. Често пъти се получава разминаване между посочената в заглавието проблематика и тази изложена в курсовата работа. За да се избегне този проблем е по-удобно да се използват т.нар. „работни заглавия”. Едва след окончателното написване на труда да се подбере най-точното и най-подходящото, отговарящо и на същността на курсовата работа.
 • Педагогическо въздействие на приказката при деца от предучучилищна възраст

  Повечето деца имат свои любими приказки, които учителят може да използва, за да постигне по-добро взаимодействие с групата. Когато учителят работи с децата чрез приказките, той трябва да има предвид, че приказката е пролог към литературата. Това означава, че, изучавайки дадена приказка, децата правят своите първи стъпки в сериозния и мащабен свят на литературата. Затова педагогът може да използва някои техники, които ще бъдат от полза на децата в по-нататъчната им задълбочена работа с този дял от образователната програма.
 • Ресоциализацията на малолетни и непълнолетни в България

  Ресоциализацията  е повторно вграждане в социалните усло­вия на живот.  Разглежда се като стратегия, в която социално-педагогическата помощ е насочена към използване на различни методи за преодоляване на деформациите. Ресоциализацията е необходима на тези деца тя е много важна за тая и за нас, не бива тези деца да се игнорират и подценяват. Лошото стечение на живота им е една от причините довела до необходимостта от тяхната ресоциализация, но нека да не ги  забравяме и да се грижим за тях. Нека се прави повече за тях, понеже те са нашите деца, деца на нашето поколение и ние имаме вина за това което се случва.
 • Сравнителен анализ по проблема за възледите За нравственото възпитание

  Проблемът за възпитанието и нравствената култура е един от най-актуалните както в теоретичен, така и в практически план. Проблемите на нравствеността на децата и подрастващите са от изключително голямо значение. Свободата, която нащето съвремие предоставя, е една голяма отговорност, човек  трябва да притежава много стабилен и разумен ориентир, който да му служи за пътеводител в сложното и все по-бързо променящо се настояще. Именно затова е толкова важно всички ние, както и всички институции да поемем отговорност за възпитанието на децата, за да се научат те да раличават добро от зло, да осмислят своите постъпки
 • Болният в учебния процес

  Реалната институционална подкрепа на ниво детска градина има следните            измерения:децата с увреждания или със  специални образователни нужди имат право да посещават масови детски градини и да бъдат включени в група до четири деца. Тук не се предвижда     никакво изключение    или ограничение за тези деца. Освен това децата с увреждания или специални  образователни нужди имат право да посещават специални детски градини. Тези профилирани звена са предназначени за следните категории деца-инвалиди: за деца с умствена изостаналост; за деца с увреден слух; за деца с езиково-говорни нарушения