Procheti.com

Файлове от Педагогика

Общо 17
Обществени науки
 • В т о р и ч н а с о ц и а л и з а ц и я в м о д е р н о т о у ч и л и щ е : н о р м а л и з а ц и о н е н е ф е к т

  Но „социализация“ не се отнася само до хората. Общества с йерархия се наблюдават и при животните, които живеят на групи. Имат си водач на стадо, водач на глутница, царица- майка при насекомите, които са най- високо в йерархията, на следващите стъпала се нареждат по- нисшите, отстояват своите територии така, както ни, хората отстояваме личното си пространство в частен аспект и територия на страната в мащабен. Социализират се дори домашните любимци, които отглеждаме вкъщи.
 • ПАЦИЕНТЪТ В ОБУЧЕНИЕТО

  Това общуване има специфични изменения и е значимо не само за отделния пациент, но и за взаимоотношенията между преподавателите и студентите. Именно в условията на взаимодействието „пациент-студент” се проявяват усвоените знания и формираните умения, навици и качества у студентите. Това безспорно зависи както от индивидуалните качества и особености на пациента и бъдещия медик, така и от педагогическото майсторство на преподавателя. Фактори, които влият върху поведението на пациента и отношението му към учебния процес
 • Физиопрофилактика на здравето.Предмет,цел и задачи.

  С това се цели укрепване на здравето и продължителността на живота на човека,както и отстраняване на вредните външни фактори за осигуряване на по пълноценно и по-продължително запазване на трудоспособността му..Съществена и неделима част на профилактиката е физиопрофилактиката,т.е.профилактиката с естествени и преформирани физикални фактори. Предмет на физиопрофилактиката-Изучава естествените природни фактори:слънце,въздух и вода.
 • Екскурзоводско обслужване при посещение на музей РЕЗИДЕНЦИЯ „ЕВКСИНОГРАД” - Варна

  Обслужването на туристи при турове по музеи и галерии, на опера, театър, концерт, спортно състезание имат своя специфика. Като институции музеите и галериите развиват събирателна, експозиционна и културно-просветна дейност. Музеите се делят на две основни групи: а) за развитието на обществото б) за развитието на природата. Всяка от тези групи се дели на подгрупи, напр. археологически, исторически, военно-исторически, етнографски музеи, галерии за живопис, скулптура и графика, музеи за архитектура и строителство, научно-технически музеи и т.н.; местни и национални природни паркове и резервати, градски паркове и градини, зоологически кътове и градини и др.
 • Екскурзоводско обслужване при панорамна екскурзия ПЕШЕХОДНА ОБИКОЛКА ВАРНА

  Професията на екскурзовода е сравнително нова и се развива вследствие масовизирането на ваканционният туризъм. В съдържателната й характеристика се включват много дейности, коитоса свързани с придружаването на групи или отделни лица при различни туристически пътувания или специални мероприятия. Екскурзоводът обикновено представлява туристически предприятия и работи от тяхно име и за тяхна сметка, но не са редки и случаите, когато той е на свободна практика.
 • КУЛТУРНА КАРТА На ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“ – ГР.ДУПНИЦА

  За разлика от националната култура, която има твърде устойчив и трудно изменчив характер за дълги периоди от време, организационната култура може да се манипулира целенасочено. Хофстеде я определя като „колективно програмиране на ума, което различава членовете на една организация от друга”. Диагностиката на определена организация в сферата на образованието е дейност, при която се определят нейните предимства, недостатъци, отклонения от нормативно управленска структура, установяват се основните причини за наблюдаваните недостатъци и на тази основа се извеждат основните направления за развитие и усъвършенстване на разглежданата организация.
 • Изследване на взаимоотмошенията на деца от 3 годишна възраст със социалната среда

  Последователността на възрастовите етапи се характеризира с необратимост, с определена продължителност и неизбежна смяна на периодите. В тази особеност се изразява една от закономерностите, фиксирани в генетичната програма на човека. А именно- закономерностите на развитието на човека са един от съществените генетични белези. Възрастовата периодизация на човешкия живот е комплексен феномен, който се влияе от природни, биологични, социални, културни и индивидуални условия на начина на живот. Всяко развитие води до някакъв вид структурни промени. Така е и с психичното развитие.
 • Как се пише курсова работа

  Формулировката на заглавието трябва да е точна, ясна и опростена. Тя трябва да насочва читателите към същността на изследвания проблем. Често пъти се получава разминаване между посочената в заглавието проблематика и тази изложена в курсовата работа. За да се избегне този проблем е по-удобно да се използват т.нар. „работни заглавия”. Едва след окончателното написване на труда да се подбере най-точното и най-подходящото, отговарящо и на същността на курсовата работа.
 • Педагогическо въздействие на приказката при деца от предучучилищна възраст

  Повечето деца имат свои любими приказки, които учителят може да използва, за да постигне по-добро взаимодействие с групата. Когато учителят работи с децата чрез приказките, той трябва да има предвид, че приказката е пролог към литературата. Това означава, че, изучавайки дадена приказка, децата правят своите първи стъпки в сериозния и мащабен свят на литературата. Затова педагогът може да използва някои техники, които ще бъдат от полза на децата в по-нататъчната им задълбочена работа с този дял от образователната програма.
 • Ресоциализацията на малолетни и непълнолетни в България

  Ресоциализацията  е повторно вграждане в социалните усло­вия на живот.  Разглежда се като стратегия, в която социално-педагогическата помощ е насочена към използване на различни методи за преодоляване на деформациите. Ресоциализацията е необходима на тези деца тя е много важна за тая и за нас, не бива тези деца да се игнорират и подценяват. Лошото стечение на живота им е една от причините довела до необходимостта от тяхната ресоциализация, но нека да не ги  забравяме и да се грижим за тях. Нека се прави повече за тях, понеже те са нашите деца, деца на нашето поколение и ние имаме вина за това което се случва.