Procheti.com

Файлове от Педагогика

Общо 55
Обществени науки
 • НАУЧЕН СТАТУТ НА ДИДАКТИКАТА

  Дидактиката е едновременно и теоретична и нормативно-приложна наука. Нормативно-приложната й функция се заключава в това, че на основата на своите закони и закономерности установява принципите и съдържанието на обучението, дава предписания за приложението на съответстващи системи за организация на обучението, форми, методи, средства. Общата дидактика служи за теоретична основа на частните методики и изпълнява за тях ролята на методология, поради тази причина те могат да се наричат или методики или частни дидактики. Дидактиката решава редица задачи, които се детерминират както от нейния предмет, така и от целите на обучението и образованието. Те са:
 • “ЕТИКЕТ, ПОВЕДЕНИЕ И ПРОТОКОЛ”

  На много голям прием (на бал или на сватба) не е за¬дължително да влизате в разговор с непознат човек, освен ако по някаква причина двамата не сте се оказали изолирани от останалите гости. В този случай е уместно да започ¬нете светски разговор, а след като той се задълбочи, да се представите. Кажете името си и добавете: „Братовчедка съм на Полина" или „Ние със Стефан работим заедно". На приемите често се срещате с личности, които мо¬гат да ви бъдат полезни и интересни, затова имате право да им се представяте сами. Бихте могли да кажете напри¬мер: „Ако не греша, вие бяхте приятелка на майка ми? Аз съм Невяна, дъщерята на Ана Костова."
 • Кратък исторически преглед на развитието на физическата култура

  Кратък исторически преглед на развитието на физическата култура
 • История на Сравнителното Образование

  В направление Педагогика-ПНУП-2-ри курс Презентационна лекция с богато съдържание.
 • Педагогическата етика като наука

  Тук за основа се използва думата mos, която означава „нрав, обичай, характер, поведение, свойство на вътрешната природа, закон, предписание”. Цицерон (106 – 43 пр.н.е.), опирайки са на опита на Аристотел, образувал от думата mos прилагателното moralis, което означава „нещо, отнасящо се към характера, към обичая”. От него по-късно, през IV в., се образувало понятието moralitas. В началото двата термина – етика и морал – съвпадат както по етимологично съдържание, така и по историята на своето възникване. Тези две понятия постепенно придобиват общоевропейско, а впоследствие и световно разпространение, но докато етика запазва значението си и означава определена философска наука , с морал започва да се обозначава онова, което изучава тази наука
 • Началата на играта

  Тяхното обсъждане трябва да се основава на няколко нови, все по-налагащи се общонаучни принципа: неопределеност, вероятностност и  допълнителност, характеризиращи същностни моменти от познанието както на съвременността / в по-общ план/, така и на нейните по-конкретни аспекти - като например двете страни в ситуациите на детското /човешкото/ развитие: предметната /материалната организация на обектите от средата и действията с културните предмети/ и социалната  /системата от разгръщащите се взаимоотношения/. Приложението на тези принципи ще даде възможност да се очертаят определящи техни характеристики, водещи до появата на играта като специфична форма на човешка дейност.Същевременно, така по-ясно могат да се видят и постиженията в психичното развитие на детето, осигуряващи прехода към тази форма на дейност.
 • Проблемност в процеса на обучението

  Дидактическата проблемност не се свежда само до проблемната ситуация,тя е значително по-широко понятие,в което на преден план изпъкват организационно-функционални компоненти.М.И.Махмутов по този повод пише:,,Проблемното  обучение не е метод,както са смятали през 20-те години и както смятат някои и сега;това не е и група методи с изследователски характер,а цялостен тип обучение.В основата на този тип обучение лежи особения вид взаимодействие между учителят и учениците".
 • Диагностика и оценка на физическата дееспособност на учениците от ІV клас

  Подрастващите все по- често не желаят да посещават часовете по физкултура. Загубват интерес към физическите упражнения и спорта. Едва в пубертета започват да се заглеждат в телата си и в тези на другите. Тогава се сещат за фитнес или някакъв вид спорт. Както при момчетата, така и при момичетата това е свързано с желанието им да се харесат на противоположния пол. Но в повечето случаи е малко късно за това и трудно се постига желания резултат.
 • Училището като организация. Система на училищнето управление

  Всяка организация се характеризира с наличие на множество елементи, цели, звена. Всички тези цели определят сложността на организацията като такава. При своето осъществяване на определена дейност организацията е свързана и с преобразуването на ресурси.  Тя има хоризонтално разпределние на труда (разделяне на една работа на отделни части) и вертикално разделение на труда (степента на координиране на работата на хората в организацията). Всяка организация е зависима от своята външна среда – среда , в която тя функционира и се развива.   
 • Средновековният универсистет

  Има много точно определени х-ки, които не принадлежат на никое друго учебно заведение от други епохи. Седемте свободни изкуства на катедралните у-ща са много важни за историята на образованието в Европа, защото дават една много дълготрайна основа, общообразователна база, минимум, в/у който се награжда европейското образование в следващите векове. Катедралното у-ще се “вписва” в структутара на уни. и става част от него.