Procheti.com

Образец на турдов договор без срок

Обществени науки
Административни документи | Договори |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 2

 

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ................................................... код по НКП/ЕКДА .........................................

по длъжностна характеристика , с която РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея.

2. Мястото на работа е ...............................................................................................................

3. Работното време за деня е ................... часа или за седмицата ................. часа.

4. Договорът се сключва за неопределен срок.

5. Основното месечно (дневно, часово) трудово възнаграждение е в размер на ............................................ лв.

(с цифри и думи)

6. Допълнителни възнаграждения:

за ............................................................................, в размер на ......................................... лв.

за ............................................................................, в размер на ......................................... лв.

за ............................................................................, в размер на ......................................... лв.

7. Трудовото възнаграждение се изплаща в следните срокове: ......................................................................................................................................................

8. РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ има право на основен и допълнителен платен годишен отпуск, както следва: