Procheti.com

Образец на трудов договор с определен срок (срочен трудов договор)

Обществени науки
Административни документи | Договори |
Свали
Тип Документ : WORD
Брой страници : 2

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага а РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ приема да изпълнява длъжността ................................................... код по НКП/ЕКДА .........................................

по длъжностна характеристика , с която РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ предварително се е запознал и му е връчен екземпляр от нея.

2. Мястото на работа е ...............................................................................................................

3. Работното време за деня е ................... часа или за седмицата ................. часа.

4. Договорът се сключва:

за определен срок .......................................................................................................................

(посочва се срокът, който не може да бъде повече от три години)

за заместване на отсъстващ работник или служител

за извършване на определена работа .......................................................................................

(посочва се точно работата)

до провеждане на конкурс

за определен мандат съгласно ...................................................................................................

(посочва се закон, устав и т.н.)